İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3486
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :26
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3486
Şikayetçi:
 Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş., Altunizade Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Nu 53 Üsküdar İSTANBUL (Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27213
Başvuruya konu ihale:
 2007/111397 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Sari Labaratuar Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.10.2007 tarih ve 08.17.56.0182/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllara Sari Labaratuar Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 05.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27213 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şartnamedeki işe başlama tarihine ilişkin düzenlemenin şu an işi yürüten firma dışında başka firmalar tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı, bunun da rekabeti azalttığı,

 

            2) Bazı testlerin dış laboratuarlarda yapılmasını idareden talep etmelerine rağmen idare tarafından bu isteğin kabul edilmediği, bunun sonucu olarak da maliyetlerin artacağı,

 

            3) Şartnamelerde işin yapımı sırasında idarenin kontrol yetkisinin belirtilmesine rağmen bunu hangi objektif kriterlere göre yapılacağı konusunda belirsizlik olduğu,

 

            4) Hastalara ilişkin veri kayıtlarının idareye CD olarak verilmesi istenmekle birlikte, bunun hangi veri tabanına göre ve hangi bilgileri içererek vereceğinin belirtilmediği,

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde başlanacağı belirtilmektedir.

 

Yine anılan şartnamenin “7.3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde istenen 45 adet cihaz belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin bu sürenin yetersiz olduğu şeklindeki idareye yaptığı başvuru üzerine idare anılan 5 günlük süreyi 14.09.2007 tarihli zeyilname düzenlemek suretiyle 30 (otuz) güne çıkarmıştır.

 

            İdarelerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları temin sürelerini belirlemek yetkileri olduğu göz önüne alındığında idarenin ihtiyacının temin süresini belirlemede takdir yetkisinin olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            Bununla birlikte ihale ilanının ihale konusu işin süresini belirten ikinci maddesinde, “sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanacağı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı bölümünde, “Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Bu itibarla ilandaki bir hususun düzeltme ilanı ile değil, zeyilname düzenlenmek suretiyle değiştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Alınacak test hizmetinin idarenin kendi binasına kurduracağı cihazlarla mı olacağı yoksa dışarıdaki laboratuarlardan mı alınacağını belirleme yetkisi hizmeti alacak idarenin tasarrufunda olduğundan ve idarenin bu yetkisini kendi hizmet binasına kurduracağı cihazlarla almak şeklinde kullandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının  yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

           Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde, “Yüklenici sözleşme kapsamında verilen hizmetin nitelik, nicelik ve kalite yönünden idarenin kontrol hakkını kabul eder. İdare bu yetkisini gerek gördüğü zamanda görevlendireceği kontrol teşkilatı ve muayene ve kabul komisyonu tarafından yürütülecektir. Bu kontrol laboratuar hizmetlerinde kalite standartları çerçevesinde yapılacak olup…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buradaki düzenlemede kalite standartları için bir belge istenmediği, yapılacak işin sağlık hizmeti olduğu göz önüne alındığında işin sağlık mevzuatına göre yapılmasının zorunlu olduğu, bu nedenle de bu durumun da sağlıklı teklif vermeyi önlemediğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde, “Yüklenici tüm hasta bilgilerini cihazların hafızası yanı sıra düzenli olarak CD kayıtlarında da tutacaktır ve bu CD leri idarenin arşivine verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı maddesinde, otomasyon programının idare tarafından karşılanacağı, yine aynı maddenin devamında kurulacak cihazların otomasyon sistemine bağlanacağı, ara yazılımların yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hastaneye kurulacak cihazların hastanedeki bilgisayar yazılımı ile uyumlu olması gerektiği tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede:

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir. 

 

Anılan Esasların 7 nci maddesinde fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayılar yer almaktadır. Anılan maddede, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin  temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, söz konusu esaslar uyarınca, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin  temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya  Fiyatları  İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade etmesine karşılık, işe ait idari şartnamede bu esaslara aykırı olarak, Go değerinin, ihale tarihinde geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat, Gn değerinin ise, ihale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat olduğu yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, anılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

          Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul