İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3487
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :27
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3487
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizmetleri Gıda ve İnşaat Tic. Ltd. Şti., Ataç 1 Sok., No:20/6, Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Ç.Ü.Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi İçi, Yüreğir / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27233
Başvuruya konu ihale:
 2007/97645 İhale Kayıt Numaralı “1000 Kişilik Malzemeli Hastane Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 08.17.63.0199/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1000 Kişilik Malzemeli Hastane Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizmetleri Gıda ve İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.09.2007 tarih ve 27233 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin 16 ncı sırasında yer alan ve isteklilerce temin edilmesi öngörülen Iris Access 3000 kimlik tanıma sisteminin LG Electronics firmasına ait bir marka ve bu markaya ait bir model olduğu, idarelerin düzenledikleri ihalelerde belli bir marka veya modeli belirtmelerinin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin “Yüklenici Tarafından Hastane Temizlik Hizmetinde Kullanılacak Temizlik Ekipmanlarının Cinsi ve Miktarı” başlıklı maddesinde 16 kalemden oluşan makine ve ekipmanların isim ve sayıları belirlenmiştir.  

 

            Söz konusu makine ve ekipman listesinin 16. maddesinde 4 adet “İris Access 3000 Kimlik Tespit Sistemi” istendiği görülmüştür.  

 

            Yapılan araştırmada, söz konusu sistemin, mekâna giriş-çıkışı kontrol etmek amacıyla kullanıldığı ve “iris tanıma sistemleri” genel başlığı altında farklı firmalara ait farklı isimlere sahip ürünlerin piyasada mevcut olduğu, “Iris Access 3000” isminin ise LG Electronics firmasına ait iris tanıma ile ilgili bir ürün adı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

            Açıklanan nedenlerle, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...”, hükmü mevcuttur.

Şikâyete konu ihale, yukarıda belirtilen Kanun hükmü doğrultusunda değerlendirildiğinde, 07.09.2007 tarihinde yapılan ihalede; 35 adet ihale dokümanı satın alındığı, 5 isteklinin katıldığı,  söz konusu 5 istekli arasından geçerli teklif veren istekli sayısının 3 olduğu, bu 3 istekli arasından ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ve yaklaşık maliyet ile ihale üzerinde kalan ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifleri arasındaki farkın çok az olduğu dikkate alındığında, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması ile oluşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, söz konusu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan “Temel İlkelerin” ihlal edildiği anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin Teknik şartnamesinin “Yüklenici Tarafından Hastane Temizlik Hizmetinde Kullanılacak Temizlik Ekipmanlarının Cinsi ve Miktarı” başlıklı 6 ncı maddesinde 16 kalemden oluşan makine ve ekipmanların isim ve sayılarının belirlendiği görülmüştür.

 

            Söz konusu makine ve ekipman listesinin 16. maddesinde 4 adet “İris Access 3000 Kimlik Tespit Sistemi” istendiği belirlenmiştir.

 

            Yapılan araştırmada, söz konusu sistemin, mekâna giriş-çıkışı kontrol etmek amacıyla kullanıldığı ve “iris tanıma sistemleri” genel başlığı altında farklı firmalara ait farklı isimlere sahip ürünlerin piyasada mevcut olduğu, “Iris Access 3000” isminin ise LG Electronics firmasına ait iris tanıma ile ilgili bir ürün adı olduğu anlaşılmıştır. Ancak, başvuru sahibi firmanın yaptığı şikâyete idarece verilen cevap yazısında yapılan açıklama incelendiğinde, idarenin söz konusu ürün ismini, genel bir iris tanıma sistemi ifadesi olarak kullandığı ve idare tarafından özel bir marka talep edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

            Bunun dışında, söz konusu iris tanıma sistemi dahilinde kullanılacak cihaz, ihale konusu işin bitiminde idare üzerinde kalmayacağından, ihale konusu işin maliyeti üzerindeki etkisi söz konusu cihazların amortisman giderleri şeklinde olduğundan ve amortisman giderleri %3 sözleşme giderine dahil olduğundan, idarece yapılan açıklama ve bahsi geçen sistem için kullanılacak cihazların ihale konusu işin maliyetine etkisi göz önüne alındığında, başvuru sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

 Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...”, hükmü mevcuttur.

Şikâyete konu ihale, yukarıda belirtilen Kanun hükmü doğrultusunda değerlendirildiğinde, söz konusu ihale için 35 adet ihale dokümanı satın alındığı, 07.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı,  söz konusu 5 istekli arasından geçerli teklif veren istekli sayısının 3 olduğu, geçerli teklif veren bu 3 istekli arasından ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Kamu İhale Kurulu Kararlarına konu olan bir çok ihalede katılımın daha az olmasına rağmen rekabetin sağlanmadığına dair herhangi bir belirleme yapılarak ihale iptal edilmemiştir. Kaldı ki açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde rekabetin oluşması için asgari kaç sayıda teklifin verilmesi gerektiği ya da yaklaşık maliyetin ne kadar altında teklif verilmişse rekabetin sağlanmış sayılacağına dair herhangi bir düzenleme Kamu İhale Mevzuatında yer almamaktadır.

Bu halde, hiçbir kurala bağlı olmaksızın sadece teklif fiyatı ve yaklaşık maliyet karşılaştırması yapmak suretiyle veya idarenin rekabetin yasal olmayan nedenlerle engellediğine dair bir tespiti bulunmamasına rağmen katılan firma sayısına (geçerli teklif sayısı birden fazla olmak şartıyla) göre rekabetin oluşmadığına karar verilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere de aykırıdır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Dr.Hasan GÜL
Başkan

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul