İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3489
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :29
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3489
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosy. Hizm. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., GMK Bulvarı, No:79/20, Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Ç. Ü. Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi İçi, Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27970
Başvuruya konu ihale:
 2007/97645 İhale Kayıt Numaralı “1000 Kişilik Malzemeli Hastane Temizlik İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 08.17.95.0199/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1000 Kişilik Malzemeli Hastane Temizlik İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosy. Hizm. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)                 İş deneyim belgesi için en üst seviye olan %30 oranının istenmesinin Kanunda yer alan temel ilkelere ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırı olduğu, ayrıca malzemeli temizlik hizmetleri haricindeki diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi için istihdam edilecek personel sayısına ve işin geçekleştirilme usullerine ihale dokümanında yer verilmemesi sebebiyle benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu,

 

2)                 Teklife dahil edilecek 5000 takım iş elbisesinin 3000 adedinin kışlık, 2000 adedinin ise yazlık olarak belirlenmesine karşılık, teknik şartnamede yer alan kumaşın özelliği ile ilgili tanımlamanın yazlık iş elbisesine yönelik olduğu, kışlık iş elbisesine yönelik teknik özelliklere yere verilmediği, bu durumun gerçekçi maliyet hesabında tereddüde yol açtığı,

3)                 İdari şartnamenin 7.4.1. maddesinde yer alan düzenlemede istenen kalite sistem belgesinin kapsam veya standardına ilişkin bilgilere yer verilmediği, iş tanımı kapsamında farklı kategorilerin bulunduğu, ayrıca sadece hastane temizlik hizmetlerini kapsayan bir kalite sistem belgesinin bulunmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) İş deneyim belgesi için en üst seviye olan %30 oranının istenmesinin Kanunda yer alan temel ilkelere ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırı olduğu, ayrıca malzemeli temizlik hizmetleri haricindeki diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi için istihdam edilecek personel sayısına ve işin geçekleştirilme usullerine ihale dokümanında yer verilmemesi sebebiyle benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII numaralı maddesinin “S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı  kısmında; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.

İş deneyimine ilişkin olarak alt ve üst oranlar;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 20-40,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) %15-30,

-Üç yıldan fazla süreli işlerde %10-20 alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir. İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir. Yıllara yaygın hizmetler, bir bütün olarak kabul edildiğinden sürenin tamamını kapsayacak şekilde teklif verilmesi, geçici teminat sunulması ve sözleşme yapılması gerekmekte olup, bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresi uzatılarak yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün değildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesine göre işin süresi 27 aydan oluşmaktadır. Buna göre iki yıldan daha fazla süreye sahip olan söz konusu ihalede iş deneyimine ilişkin alt ve üst sınırlar olan %15 ve %30 arasındaki bir oranı belirlemedeki takdir yetkisi idareye ait olduğundan, mevcut ihalede idarece belirlenen iş deneyim belgesi oranının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Benzer iş tanımı hakkındaki iddia ile ilgili olarak ise;

 

İdari şartnamenin işe ilişkin bilgilerin verildiği 2.e maddesinde, “…Balcalı Hastanesi ve bu Hastanenin tamamlayıcı fiziki unsurlarının (…) malzemeli temizliği ile hasta ve hastaya ait materyallerin taşınması, hastaların ve hasta yakınlarının yönlendirilmesi, ve hasta evraklarının kayıt altına alınması hizmetleri, çamaşırhanedeki çamaşır yıkama, sıkma, kurutma, ütüleme, vb. hizmetler” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Çalışan İşçi Sayısı, Nitelikleri ve Kıyafetleri” başlıklı 10 uncu maddesinin 4 numaralı alt maddesinde; “Hastane birimlerinde prensip olarak hastane idaresi gerekli gördüğü takdirde acil durumlarda hasta taşıma, laboratuara ve benzeri yerlere materyal götürme vb. görevlerde yüklenici firmanın işçilerini görevlendirebilirler”, düzenlemesi mevcuttur. 

 

Teknik şartname incelendiğinde, şartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan düzenlemeye göre, acil durumlarda ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personelin belirtilen işler için görevlendirilmesi dışında, söz konusu ihaleye ait işin ağırlıklı olarak temizlikle ilgili olduğu ve bu yönde düzenlemeler yapıldığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren,  aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu veya özel sektörde yapılan hastane temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İhaleye teklif veren isteklilerin iş deneyim belgeleri incelendiğinde, söz konusu belgelerde yer alan iş tanımlarının hastane temizliği ile ilgili olduğu ve idare tarafından bütün bu iş deneyim belgelerinin kabul edildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder” düzenlemesi mevcuttur.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, idare tarafından idari şartnamede yapılan benzer iş tanımının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde yapılan “Benzer İş” tanımına aykırı bir husus içermediği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Teklife dahil edilecek 5000 takım iş elbisesinin 3000 adedinin kışlık, 2000 adedinin ise yazlık olarak belirlenmesine karşılık, teknik şartnamede yer alan kumaşın özelliği ile ilgili tanımlamanın yazlık iş elbisesine yönelik olduğu, kışlık iş elbisesine yönelik teknik özelliklere yere verilmediği, bu durumun gerçekçi maliyet hesabında tereddüde yol açtığı iddia edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin “Çalışan İşçi Sayısı, Nitelikleri ve Kıyafetleri” başlıklı 10 uncu maddesinde personele verilecek iş elbiseleri ile olarak ihale konusu işin süresi boyunca 3000 adet kışlık ve 2000 adet yazlık elbise verileceği belirtilmiştir. Aynı maddede, kumaşın teknik özelliği ile ilgili olarak;  “iş elbiselerinde kullanılacak kumaşın özelliği; alpaka 28/12 polyester, 67/33 viskon, çözgü sıklığı 22.5, atkı sıklığı 18 olmalıdır…”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin söz konusu iddiası ile ilgili olarak, idare tarafından verilen cevap yazısında, teknik şartnamenin 10 uncu maddesindeki düzenleme ile ilgili olarak; “…‘iş elbiselerinde kullanılacak kumaşın özelliği; alpaka 28/12 polyester, 67/33 viskon, çözgü sıklığı 22.5, atkı sıklığı 18 olmalıdır’ düzenlemesi mevcut olup, bu düzenlemede yazlık veya kışlık ayırımı yapılmadığı açıktır. Kumaşın özelliği yazlık ve kışlık elbiselerin tamamı için geçerlidir…”, açıklaması yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin söz konusu maddesinde yer alan düzenleme ve idarenin söz konusu iddiaya verdiği cevap doğrultusunda, idarenin iş elbiselerinin kumaş özelliklerini ve elbise sayılarını net olarak belirlediği görülmektedir. Ancak, yazlık ve kışlık elbiselerin kumaş özellikleri açısından bir fark bulunmamasına karşın, yazlık ve kışlık elbiselerin genel şekilleri ile nitelik ve şekil açısından oluşabilecek diğer farkların tespiti, ihale konusu işin uygulanması sırasında idare ve ihale üzerinde kalan istekli arasında yapılabileceğinden, idare tarafından teknik şartnamede net olarak belirtilen kumaş özelliklere sahip bir kışlık iş elbisesi ile ilgili olarak isteklilerin teklif verebileceği ve söz konusu düzenlemenin mevzuat açısından uygun olduğu sonucuna varılmıştır.    

 

3) İdari şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde yer alan düzenlemede istenen kalite sistem belgesinin kapsam veya standardına ilişkin bilgilere yer verilmediği, iş tanımı kapsamında farklı kategorilerin bulunduğu, ayrıca sadece hastane temizlik hizmetlerini kapsayan bir kalite sistem belgesinin bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde; “İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ihale konusu iş ile ilgili uluslararası kabul görmüş Kalite Yönetim Sistem belgelerinden birinin aslını veya noter onaylı belgesini komisyona sunacaklardır. Bu belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesine göre ihale konusu işin adı “Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ve Hastanenin tamamlayıcı fiziki unsurlarının 1000 kişilik malzemeli temizlik hizmet alımı ihalesi” olarak tanımlanmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen ve acil durumlarda görevlendirilecek personele yaptırılacak işler dışında, söz konusu ihalenin esas olarak temizlik işi olduğu görülmektedir. İhaleye teklif veren beş istekliden dördünün, kapsamını temizlik işlerinin oluşturduğu kalite yönetim sistem belgelerini sunduğu görülmüştür.

 

            Netice olarak, idare tarafından yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığından, söz konusu iddia yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin “Yüklenici Tarafından Hastane Temizlik Hizmetinde Kullanılacak Temizlik Ekipmanlarının Cinsi ve Miktarı” başlıklı maddesinde 16 kalemden oluşan makine ve ekipmanların isim ve sayıları belirlenmiştir. 

 

            Söz konusu makine ve ekipman listesinin 16. maddesinde 4 adet “İris Access 3000 Kimlik Tespit Sistemi” istendiği görülmüştür. 

 

            Yapılan araştırmada, söz konusu sistemin, mekâna giriş-çıkışı kontrol etmek amacıyla kullanıldığı ve “iris tanıma sistemleri” genel başlığı altında farklı firmalara ait farklı isimlere sahip ürünlerin piyasada mevcut olduğu, “Iris Access 3000” isminin ise LG Electronics firmasına ait iris tanıma ile ilgili bir ürün adı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

            Açıklanan nedenlerle, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...”, hükmü mevcuttur.

Şikâyete konu ihale, yukarıda belirtilen Kanun hükmü doğrultusunda değerlendirildiğinde, 07.09.2007 tarihinde yapılan ihalede; 35 adet ihale dokümanı satın alındığı, 5 isteklinin katıldığı,  söz konusu 5 istekli arasından geçerli teklif veren istekli sayısının 3 olduğu, bu 3 istekli arasından ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ve yaklaşık maliyet ile ihale üzerinde kalan ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifleri arasındaki farkın çok az olduğu dikkate alındığında, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması ile oluşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, söz konusu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan “Temel İlkelerin” ihlal edildiği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle 30.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3487 sayılı Kurul Kararı ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında  karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...”, hükmü mevcuttur.

Şikâyete konu ihale, yukarıda belirtilen Kanun hükmü doğrultusunda değerlendirildiğinde, söz konusu ihale için 35 adet ihale dokümanı satın alındığı, 07.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı,  söz konusu 5 istekli arasından geçerli teklif veren istekli sayısının 3 olduğu, geçerli teklif veren bu 3 istekli arasından ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Kamu İhale Kurulu Kararlarına konu olan bir çok ihalede katılımın daha az olmasına rağmen rekabetin sağlanmadığına dair herhangi bir belirleme yapılarak ihale iptal edilmemiştir. Kaldı ki açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde rekabetin oluşması için asgari kaç sayıda teklifin verilmesi gerektiği ya da yaklaşık maliyetin ne kadar altında teklif verilmişse rekabetin sağlanmış sayılacağına dair herhangi bir düzenleme Kamu İhale Mevzuatında yer almamaktadır.

Bu halde, hiçbir kurala bağlı olmaksızın sadece teklif fiyatı ve yaklaşık maliyet karşılaştırması yapmak suretiyle veya idarenin rekabetin yasal olmayan nedenlerle engellediğine dair bir tespiti bulunmamasına rağmen katılan firma sayısına (geçerli teklif sayısı birden fazla olmak şartıyla) göre rekabetin oluşmadığına karar verilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere de aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Dr.Hasan GÜL
Başkan

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul