İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3490
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :30
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3490
Şikayetçi:
 Aslanbey Temizlik Medikal Tarım Nak. Gıda İnş. B.Sayar San. ve Tic. Ltd. Şti., Gimat 15. Sok., No:460, Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi,Ç.Ü.Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi İçi, Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28714
Başvuruya konu ihale:
 2007/97645 İhale Kayıt Numaralı “1000 Kişilik Malzemeli Hastane Temizlik İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 08.18.36.0199/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1000 Kişilik Malzemeli Hastane Temizlik İhalesine” ilişkin olarak Aslanbey Temizlik Medikal Tarım Nak. Gıda İnş. B.Sayar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28714 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu işe ait sürenin 27 aydan oluştuğu, 2007 yılının ilk üç ayı için 1000 takım iş elbisesi ve 1000 çift ayakkabı öngörüldüğü, Kamu İhale Genel Tebliğine göre 3 aylık bir periyot için kıyafet öngörülemeyeceği, ayrıca 2007 yılının son üç ayı için öngörülen bu elbise ve ayakkabı miktarının idareye ek maliyet getirdiği ve savurganlığa yol açtığı,

 

2) Genel temizlik yanında, bahçe temizliği, bakımı ile idarenin ihtiyaç duyduğu her türlü taşıma işlemleri yaptırılacağından sigorta prim oranının %2 yerine %2,5 olması gerektiği,

 

3) Teknik şartnamede belirtilen makinelere ait teknik özelliklerin belirtilmediği, bu durumun keyfiyet doğurabileceği; ayrıca teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin 16 ncı sırasında yer alan ve isteklilerce temin edilmesi öngörülen Iris Access 3000 kimlik tanıma sisteminin açıkça belli bir marka ürünü tarif ettiği ve bu durumun Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu,

4) İdari şartnamenin 45.3 üncü maddesindeki düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin 7 nci maddesindeki sarf malzemeleri ile ilgili listedeki malzeme birimlerini ayırt etme işinin isteklilere bırakılmasının çelişki yaratacağı, ayrıca söz konusu listenin 13, 14, 15 ve 16 ncı  sırasında bulunan “razanmop” ibaresinin marka olup olmadığı hususunun anlaşılamadığı,

 

6) İş deneyim oranı olarak en üst seviye olan %30 oranının belirlenmesinin ve benzer iş tanımı olarak her türlü temizlik hizmetleri yerine hastane temizliği ile sınırlandırılmasının rekabeti kısıtladığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII. maddesinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının 13. bendinde “…Ayrıca süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ açıklamasına göre, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderlerine yer verilmemesi gereken ihaleler, toplam süresi en fazla 3 ay veya daha az olan ihalelerle ilgilidir. Şikâyet konusu mevcut ihalenin toplam süresinin ise 27 aydan oluştuğu ve idarenin söz konusu süre içinde çalışacak personel için gerekli gördüğü kıyafet miktarını ihale mevzuatına uygun bir şekilde belirlediği görüldüğünden söz konusu iddia yerinde görülmemiştir.  

 

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII. maddesinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının 6. bendinde “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.”, açıklaması mevcuttur.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesine göre ihale konusu işin hastane ve hastanenin fiziki unsurlarının 1000 kişi ile malzemeli temizliği olduğu görülmektedir. Teknik şartnamenin 10 uncu maddesine göre, acil durumlarda ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personelin şartnamede belirtilen işler için görevlendirilmesi söz konusu ise de ihale konusu hizmetin esas olarak bina içi temizliği olduğu görüldüğünden ve iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının Tebliğin yukarıda belirtilen maddesindeki açıklama doğrultusunda %2 olarak belirlenmesi ile ilgili idarece yapılan işlemde kamu ihale mevzuatına bir aykırılık olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.   

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde, makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olduğunu gösterir onaylı belge veya noter onaylı taahhütnamenin sunulmasının idare tarafından yeterli görüldüğü, bunlar dışında bir belge veya yeterlik kriterine gerek görülmediği belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 7 ve 9 uncu maddelerinde de, işin ifası sırasında kullanılacak demirbaş ve sarf malzemelerinin sahip olması gereken asgari özellik ve standartların belirtildiği görülmüştür. Hastane temizliği için teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde belirtilen makinelere ait 16 kalemlik listenin idare tarafından isteklilere verildiği, temel özelliklerin şartnamede yazıldığı ve söz konusu işin ifası boyunca hizmetin devamlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak nitelikteki makinelerin sahip olması gereken detay ve özelliklerin seçiminin isteklilere bırakıldığı açıktır. Bunun dışında, yüklenicinin genel sorumlulukları Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 6 ve diğer maddelerinde belirtilmiştir. Bundan dolayı, söz konusu iddia ile ilgili olarak idare tarafından yapılan işlemde mevzuata aykırı bir duruma rastlanmamıştır.     

 

Iris Access 3000 kimlik tanıma sisteminin açıkça belli bir marka ürünü tarif ettiği ve bu durumun Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddiası ile ilgili olarak ise,

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin “Yüklenici Tarafından Hastane Temizlik Hizmetinde Kullanılacak Temizlik Ekipmanlarının Cinsi ve Miktarı” başlıklı maddesinde 16 kalemden oluşan makine ve ekipmanların isim ve sayıları belirlenmiştir. 

 

            Söz konusu makine ve ekipman listesinin 16. maddesinde 4 adet “İris Access 3000 Kimlik Tespit Sistemi” istendiği görülmüştür. 

 

            Yapılan araştırmada, söz konusu sistemin, mekâna giriş-çıkışı kontrol etmek amacıyla kullanıldığı ve “iris tanıma sistemleri” genel başlığı altında farklı firmalara ait farklı isimlere sahip ürünlerin piyasada mevcut olduğu, “Iris Access 3000” isminin ise LG Electronics firmasına ait iris tanıma ile ilgili bir ürün adı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

            Açıklanan nedenlerle, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...”, hükmü mevcuttur.

Şikâyete konu ihale, yukarıda belirtilen Kanun hükmü doğrultusunda değerlendirildiğinde, 07.09.2007 tarihinde yapılan ihalede; 35 adet ihale dokümanı satın alındığı, 5 isteklinin katıldığı,  söz konusu 5 istekli arasından geçerli teklif veren istekli sayısının 3 olduğu, bu 3 istekli arasından ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ve yaklaşık maliyet ile ihale üzerinde kalan ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifleri arasındaki farkın çok az olduğu dikkate alındığında, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması ile oluşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, söz konusu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan “Temel İlkelerin” ihlal edildiği anlaşılmıştır. 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhalenin Sözleşmeye Bağlanması” başlıklı 45 inci maddesinin  üçüncü bendinde, “Sözleşmenin noter tescili ve onayı yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur. 

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Yürürlük” başlıklı 39 uncu maddesinin 40 numaralı dipnotunda; “a) Eğer ihale dokümanında sözleşmenin notere onaylattırılması öngörülmüş ise, ‘…taraflarca imzalandığı…’ ibaresi yerine ‘ …noter tarafından onaylanıp tescil edildiği’  ibaresi yazılacaktır.” açıklaması yapılmıştır. Ancak bu ifadenin kullanılması ile ilgili düzenleme, sözleşmenin notere onaylattırılmasının öngörülmesi durumunda, “sözleşmenin” 39 uncu maddesinde kullanılması amacıyla yapılmıştır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45 inci maddesinin 3 üncü bendine ait 21 numaralı dipnotunda, “İdareler, sözleşmenin notere tescil ve onayını gerekli gördükleri takdirde, bu hususa bu maddede açık olarak yer vereceklerdir.” açıklaması bulunmaktadır. 

 

            Sonuç olarak, idare tarafından idari şartnamenin 45.3. maddesinde yapılan düzenlemenin, yukarıda belirtilen Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45 inci maddesinin 3 üncü bendine ait 21 numaralı dipnotunda yer alan açıklamaya aykırı bir durum teşkil etmediği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Yüklenici Tarafından Alınarak Kullanılacak Aylık Sarf Malzemeler” başlıklı 7 nci maddesinde, 54 kalem sarf malzeme listesinin verildiği ve bunlara ait miktarların sayısal değerlerinin yazıldığı, ancak altı kalem haricindeki diğer kalemlerin miktarlarına ait birimlerin yazılmadığı görülmüştür.

 

Sarf malzemesi listesinde bulunan malzemelere ait birimlerin, temizlik ihalesine teklif veren basiretli bir tüccar tarafından bilinmesi gerektiği veya belirlenebileceği açık olduğundan, her ne kadar malzeme miktarlarına ait birimlerin idarece belirlenmesi gerekse de, söz konusu eksikliğin ihalenin esasına etkili olmadığı sonucuna varıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

Sarf malzeme listesinin 13, 14, 15 ve 16 ncı sırasında bulunan malzemeler hakkındaki iddia ile ilgili olarak ise, 13 ve 15. maddelerde bulunan parantez içindeki açıklamalar ile söz konusu malzemelerin genel tanımlarının yapıldığı görüldüğünden, “Razanmop” isminin benzer temizlik aletleri için kullanılan genel bir isim şeklinde kullanıldığı anlaşılmış ve söz konusu iddia yerinde görülmemiştir.      

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği görülmektedir. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII numaralı maddesinin “S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı  kısmında; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.

İş deneyimine ilişkin olarak alt ve üst oranlar;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 20-40,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) %15-30,

-Üç yıldan fazla süreli işlerde %10-20 alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir. İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir. Yıllara yaygın hizmetler, bir bütün olarak kabul edildiğinden sürenin tamamını kapsayacak şekilde teklif verilmesi, geçici teminat sunulması ve sözleşme yapılması gerekmekte olup, bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresi uzatılarak yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün değildir.” açıklaması yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesine göre işin süresi 27 aydan oluşmaktadır. Buna göre iki yıldan daha fazla süreye sahip olan söz konusu ihalede iş deneyimine ilişkin alt ve üst sınırlar olan %15 ve %30 arasındaki bir oranı belirlemedeki takdir yetkisi idareye ait olduğundan, mevcut ihalede idarece belirlenen iş deneyim belgesi oranının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Benzer iş tanımının her türlü temizlik hizmetleri yerine hastane temizliği ile sınırlandırılmasının rekabeti kısıtladığı iddiası ile ilgili olarak ise, idari şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren,  aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu veya özel sektörde yapılan hastane temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Hastane temizliğinin teknik ve hijyenik yönüyle önem gerektirdiği ve temizliği istenilen yerler arasında özellik arz eden ünitelerin de bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, “hastane temizliği” hizmetlerinin bu konuda yetkin yükleniciler tarafından yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle, başvuru konusu ihalede benzer iş tanımının “hastane temizlik işleri” olarak yapılmasında kamu ihale mevzuat hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığı neticesine varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle alınan 30.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3487 sayılı Kurul Kararı ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin Teknik şartnamesinin “Yüklenici Tarafından Hastane Temizlik Hizmetinde Kullanılacak Temizlik Ekipmanlarının Cinsi ve Miktarı” başlıklı 6 ncı maddesinde 16 kalemden oluşan makine ve ekipmanların isim ve sayılarının belirlendiği görülmüştür.

 

            Söz konusu makine ve ekipman listesinin 16. maddesinde 4 adet “İris Access 3000 Kimlik Tespit Sistemi” istendiği belirlenmiştir.

 

            Yapılan araştırmada, söz konusu sistemin, mekâna giriş-çıkışı kontrol etmek amacıyla kullanıldığı ve “iris tanıma sistemleri” genel başlığı altında farklı firmalara ait farklı isimlere sahip ürünlerin piyasada mevcut olduğu, “Iris Access 3000” isminin ise LG Electronics firmasına ait iris tanıma ile ilgili bir ürün adı olduğu anlaşılmıştır. Ancak, başvuru sahibi firmanın yaptığı şikâyete idarece verilen cevap yazısında yapılan açıklama incelendiğinde, idarenin söz konusu ürün ismini, genel bir iris tanıma sistemi ifadesi olarak kullandığı ve idare tarafından özel bir marka talep edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

            Bunun dışında, söz konusu iris tanıma sistemi dahilinde kullanılacak cihaz, ihale konusu işin bitiminde idare üzerinde kalmayacağından, ihale konusu işin maliyeti üzerindeki etkisi söz konusu cihazların amortisman giderleri şeklinde olduğundan ve amortisman giderleri %3 sözleşme giderine dahil olduğundan, idarece yapılan açıklama ve bahsi geçen sistem için kullanılacak cihazların ihale konusu işin maliyetine etkisi göz önüne alındığında, başvuru sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

 Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...”, hükmü mevcuttur.

Şikâyete konu ihale, yukarıda belirtilen Kanun hükmü doğrultusunda değerlendirildiğinde, söz konusu ihale için 35 adet ihale dokümanı satın alındığı, 07.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı,  söz konusu 5 istekli arasından geçerli teklif veren istekli sayısının 3 olduğu, geçerli teklif veren bu 3 istekli arasından ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Kamu İhale Kurulu Kararlarına konu olan bir çok ihalede katılımın daha az olmasına rağmen rekabetin sağlanmadığına dair herhangi bir belirleme yapılarak ihale iptal edilmemiştir. Kaldı ki açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde rekabetin oluşması için asgari kaç sayıda teklifin verilmesi gerektiği ya da yaklaşık maliyetin ne kadar altında teklif verilmişse rekabetin sağlanmış sayılacağına dair herhangi bir düzenleme Kamu İhale Mevzuatında yer almamaktadır.

Bu halde, hiçbir kurala bağlı olmaksızın sadece teklif fiyatı ve yaklaşık maliyet karşılaştırması yapmak suretiyle veya idarenin rekabetin yasal olmayan nedenlerle engellediğine dair bir tespiti bulunmamasına rağmen katılan firma sayısına (geçerli teklif sayısı birden fazla olmak şartıyla) göre rekabetin oluşmadığına karar verilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere de aykırıdır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Dr.Hasan GÜL
Başkan

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul