İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3491
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :31
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3491
Şikayetçi:
 Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Diyarbakır Cad. Nasıroğlu İş Merkezi No:401 K:4 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Numune Hastanesi Başhekimliği, Hastaneler Cad. 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.10.2007 / 28094
Başvuruya konu ihale:
 2007/83602 İhale Kayıt Numaralı “2008,2009 ve 2010 Yılı Genel Temizlik, Yemek Pişirme, Dağıtma ve Çamaşırhane Hizmeti Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 08.18.04.0201/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Numune Hastanesi Başhekimliği’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008,2009 ve 2010 Yılı Genel Temizlik, Yemek Pişirme, Dağıtma ve Çamaşırhane Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.10.2007 tarih ve 28094 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin iptal gerekçesi olarak düzeltme ilanı yayımlanmaksızın zeyilname ile değişikliğe gidilmesi hususunun belirtildiği, zeyilname düzenlenmesine ilişkin olarak ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi mümkün iken tekliflerin alınmasından sonra ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınmasının mutlak bir kural olmadığı, ayrıca ihale tarihine kadar ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği, ihaleye katılan yedi isteklinin de götürü bedel teklif mektubu sunması nedeniyle zeyilname ile değişikliğe gidilmesinin ihale sürecine etkisinin bulunmadığı,

 

            2) İdarenin diğer iptal gerekçesinin ihalenin yıllara sari olması nedeniyle kıdem tazminatının idareyi ve isteklileri sıkıntıya sokacağı yönünde olduğu, personele ödenecek kıdem tazminatı sözleşme giderleri içerisinde yer aldığından, bu hususun ihalenin iptaline sebebiyet vermeyeceği, ihale komisyonunca harcanan zaman ve isteklilerce hazırlık aşamasında yapılan giderler dikkate alındığında ihalenin iptalinin kamu yararına aykırı olduğu,

 

            3) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine ihalenin iptalinin Sağlık Bakanlığı’nın 11.09.2007 tarihli yazısına dayandırıldığı, sözkonusu yazının ihale tarihinden sonra yazıldığı, anılan hususun ihalenin iptaline gerekçe oluşturmayacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

29.08.2007 tarihinde yapılan ihalenin 03.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile iptal edildiği, anılan kararda “…Hizmet alımı ihalesi yıllara sari olması nedeniyle çalışan işçilerin kıdem tazminatları konusu ileriki yıllarda hem kurumu hem de isteklileri sıkıntıya sokacağından ve hastanemizden yeni ayrılan birimlerin olması (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gibi) nedeniyle bütün teklifler reddedilerek ihalenin iptal edilmesine komisyonumuzca
   Oybirliği ile karar verilmiştir.”
ifadesine yer verildiği, kararın aynı gün ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından ihalenin iptal gerekçelerine ilişkin açıklama talebinde bulunulması üzerine idarenin 12.09.2007 tarihli cevabi yazısında, “…ilan metninde birim fiyat teklif mektubu istenmiştir. Hizmet alım ihalelerinde götürü bedel teklif mektubu esas olduğundan zeyilname düzenlenmiştir. İlan metninde düzeltme yapılmaması esas olup düzeltme yapılacaksa, düzeltme ilanı yapılması gerekmektedir. Bu iş için düzeltme ilanı yapılmamıştır. Ayrıca ihalenin yıllara sari olması ileriki yıllarda çalışanların kıdem tazminatları açısından hem kurumu hem de isteklileri sıkıntıya sokacağı sebebiyle ihale iptal edilmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine de idarece daha önceki iptal gerekçeleri ve Sağlık Bakanlığının 11.09.2007 tarihli yazısına istinaden düzeltici işlem tesisinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 9 uncu ve idari şartnamenin 19 uncu maddesinde, “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece 18.07.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile “…ihale dokümanında birim fiyat teklif mektubu istenmiş, ancak bina temizlik işlerinde götürü bedel teklif mektubu esas olduğundan bu ihalede teklif mektubu götürü bedel teklif mektubu olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XII/C numaralı maddesinde Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı altında “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale ilanında tekliflerin teklif birim fiyat şeklinde verileceği ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağının belirtilmesi nedeniyle, bu hususa ilişkin yapılan düzenlemenin, mevzuatın yukarıda anılan açık hükümleri karşısında ancak ilânının yayımlanmasını takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile yapılabileceği, düzeltme ilanı yayımlanmaksızın zeyilname ile bir değişikliğe gidilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, istekli olabilecek sıfatına haiz üç firma tarafından ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunulduğu, Edessa Yem. San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikayet başvurusunda iddia konuları arasında düzeltme ilanı yapılmaksızın zeyilname ile değişikliğe gidilmesinin mevzuata aykırı olduğu hususuna da yer verildiği görülmüştür.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının “2008, 2009 ve 2010 yılı Erzurum Numune Hastanesinin ve bağlı birimlerinin genel temizlik, yemek pişirme ve dağıtma ve çamaşırhane (tekstil temizliği) hizmeti alımı” olarak tanımlandığı, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde “...yüklenici devamlı surette 255 personel ile hastanenin genel temizlik işini, 25 personel ile çamaşırhane ve tekstil temizliği işini, 50 personel ile mutfak ve yemekhane işini hastane idaresinin öngördüğü şekilde yapacaktır…” ifadesine yer verildiği, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yemeğin hastane ambarından çıkarılacak yaş sebze ve meyve kuru gıda kullanılarak hazırlanacağının belirtildiği, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinin yaklaşık yüzde doksanının personel giderlerinden oluştuğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (h/b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.         Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin teklif fiyata dahil olan masraflar kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…” hükmü mevcuttur.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü çerçevesinde başvuru konusu ihalede kıdem tazminatına ilişkin giderlerin, asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında hesaplanan sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığı, Yargıtay içtihatlarına göre ihaleyi yapan idarenin de kıdem tazminatına ilişkin sorumluluğu bulunmakla birlikte anılan hususun iş mevzuatından kaynaklan bir yükümlülük olduğu ve idarenin yükleniciye rücu etme imkanının bulunduğu, dolayısıyla “işçilerin kıdem tazminatlarının kurumu ve isteklileri sıkıntıya sokacağı” yönündeki iptal gerekçesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben yazılan 11.09.2007 tarih ve 19104 sayılı yazıda, “…Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin inşaatı tamamlanmış ve açılma aşamasına gelmiştir. İlinizde mevcut hastanelerdeki bazı branşların personeli ile beraber Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaydırılması düşünüldüğünden, bu düzenleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar ildeki yataklı tedavi kurumlarında hizmet alımı ihalelerinin bekletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.” ifadeleri yer almakta olup, 03.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararında da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gibi hastaneden yeni ayrılan birimlerin olması, ihalenin iptal gerekçeleri arasında belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan bilgi ve belgelerden idarenin ihale konusu hizmete ilişkin ihtiyacının azalma gösterdiği anlaşılmış olup, anılan gerekçe ile ihalenin iptalinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul