İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3493
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :33
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3493
Şikayetçi:
 Ece Yemekçilik Hip. Mar. Tem. Yolcu Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Vekili: Av. Ali AKAN G.M.K. Bulvarı No:30/16 Demirtepe ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Çiftlikköy Kampusu MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29208
Başvuruya konu ihale:
 2007/38769 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama, Sunumu ve Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 08.18.74.0203/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Üniversitesi  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 04.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hazırlama, Sunumu ve Temizliği” ihalesine ilişkin olarak, Ece Yemekçilik Hip. Mar. Tem. Yolcu Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. vekili Av. Ali AKAN’nın 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin ihaleyi, 20.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2820 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile önceki ihale komisyon kararlarına aykırı olarak, teklif ettiği bedel daha önce belirlenen ortalama maliyetin çok altında olan ve teklifi değerlendirme dışı bırakılan Ünisaş Med. Elk. Tük. Mad. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakmasının 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

           

Başvuruya konu ihalenin 14.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile Metsim Mersin Özel Eğt. Tur. Tem. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin 22.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 25.06.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 28.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 11.07.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 20.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2820 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 13.06.2007 tarihli aşırı düşük teklif değerlendirme tutanağında; Ünisaş Med. Elek. Gıda Tük. Mad. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin toplam 172.025 YTL tutarında gideri gözardı ederek teklif fiyatı sunduğu ve kar öngörmediği gerekçesiyle teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirildiği, ancak Kamu İhale Kurulunun düzeltici işlem kararı üzerine alınan 05.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            05.09.2007 tarihli ihale komisyon kararında ihalenin Ünisaş Med. Elek. Gıda Tük. Mad. Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması “teklif edilen bedelde birim yemek maliyeti, işçilik maliyeti ve giyecek giderlerine yer verilmesi ve teklif fiyatının Ece Yemekçilik Hip. Mar. Tem. Yolcu Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatından düşük olması” şeklinde gerekçelendirilmiştir.

 

Başvuru sahibinin şikayetini sonuçlandıran ve şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı 25.09.2007 tarihli kararda, “Ünisaş Med. Elek. Gıda Tük. Mad. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifindeki birim yemek maliyeti, işçilik maliyeti ve giyecek giderleri toplamının KDV dahil 2.205.621,09 YTL olduğu, KDV dahil teklif fiyatının ise 2.482.425,00 YTL olması nedeniyle 276.803,91 YTL kar bulunduğu, diğer giderlerinde bu kar içinden karşılanabileceği” şeklinde bir gerekçeye yer verildiği görülmüştür. İdari şartnamenin 26 ıncı maddesinde yer alan sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV’nin yükleniciye ayrıca ödeneceği düzenlemesi karşısında, yükleniciye ödenecek KDV’nin bir kısmının kar olarak değerlendirilmesinde mevzuat açısından isabet bulunmamaktadır.

 

            20.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2820 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; “İdare tarafından başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasında teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler, birim yemek maliyeti, işçilik maliyeti ve giyecek giderleri şeklinde belirlenmiştir.  Görüldüğü gibi, başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler arasında elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemeleri giderlerine yer verilmemiştir. Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan açıklamada teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin yanı sıra elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemeleri giderlerine ilişkin açıklamalara da yer verildiği tespit edilmiştir. Teklifte önemli olan bileşenleri belirlemek ihale komisyonunun yetki ve sorumluluğunda olduğundan, istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesinde de, yalnızca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Bir başka deyişle, başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında teklifi oluşturan önemli bileşenler arasında sayılmamalarına karşın, başvuru sahibi tarafından elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemeleri giderlerine ilişkin olarak yapılan açıklamalara yönelik değerlendirmeler yapılması ve bu açıklamaların yetersiz bulunarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu açıklamasında 182.449,90 YTL kar öngördüğü dikkate alındığında, elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemelerine ilişkin olarak 104.857,50 YTL tutarında giderin teklif fiyatına dahil edilmediği değerlendirmesinin geçerli olduğu kabul edilse bile eksik hesaplandığı iddia edilen maliyetlerin öngörülen kar içinden karşılanması mümkündür.

 

Sonuç olarak başvuru sahibinin idareye sunduğu açıklamaların yeterli kabul edilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük sorgulaması üzerine yapılan açıklamaların yetersiz görülerek reddedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” denilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

20.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2820 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “tekliflerin yeniden değerlendirilmesi” hususunun değil, “başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması” hususunun düzeltici işlem olarak belirlendiği ve anılan Kamu İhale Kurulu kararına aykırı olarak Ünisaş Med. Elek. Gıda Tük. Mad. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi üzerinde yeniden yapılan değerlendirmelerde mevzuat açısından isabet bulunmadığı dikkate alındığında, ihalenin Ünisaş Med. Elek. Gıda Tük. Mad. Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması yönündeki 05.09.2007 tarihli ihale komisyon kararında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerden olan, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine aykırı işlemlerden kaçınmaları yasal bir zorunluluktur. İhale komisyonu tarafından daha önce yapılan değerlendirmede teklif fiyatı içinde firma karı bulunmadığı tespit edilen bir istekli için, yükleniciye ayrıca ödenecek olan KDV dahil edilerek bulunan bedel dikkate alınarak kar öngörüldüğü değerlendirmesinin yapılması ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması idarenin eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine riayet etmediği sonucunu ortaya koymaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalede geçerli teklif olarak kalan  Ece Yemekçilik Hip. Mar. Tem. Yolcu Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti., Metsim Mersin Özel Eğt. Tur. Tem. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ersan Tekstil ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin teklif fiyatlarına göre sıralanarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ve ikinci en avantajlı teklifin belirlenmesi  gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul