İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3497
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :37
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3497
Şikayetçi:
 Tekfen Mühendislik A.Ş.,Büyükdere Cad. Tekfen Tower No: 209 4.Levent Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 06100 Yücetepe ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26764
Başvuruya konu ihale:
 2007/62692 İhale Kayıt Numaralı “Mut-Karaman (Mut-3.Bl.Hd.Arası) Yolu Km 0+000-36+500-Karayolu, Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 08.17.44.G015/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 09.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mut-Karaman (Mut-3.Bl.Hd.Arası) Yolu Km 0+000-36+500-Karayolu, Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri Alım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Tekfen Mühendislik A.Ş.’nin 03.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.09.2007 tarih ve 26764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tekliflerinin idarece değerlendirilme dışı bırakıldığı, bunun gerekçesinin ise, “İş deneyim belgesinin geçersiz (iş deneyim belgesi % 70’i karşılamıyor)” olduğu hususunun kendilerine bildirildiği, iş deneyim belgelerinin Çeltikçi-Burdur-Keçiborlu Yolu Etüt Proje ve Mühendislik hizmetleri İşi için alınmış olduğu, ihale dosyalarında onaylı hak edişlerinin ihale tarihinden 5 yıl önceki 7 ve 18 no’lu kopyalarının noter onaylı olarak eklendiği, ayrıca, son hak edişleriyle 5 yıl önceki hak ediş farkı hesaplanarak 2000/1 sözleşme fiyatlarıyla 285.513,21 YTL olarak iş deneyim belgesi miktarının bulunduğu, bu miktarın eskolasyon ve TEFE, TÜFE rakamları ile bu yıla getirilmesiyle ihale teklif bedelleri olan 510.000,00 YTL’nin % 70’ini çok fazla geçtiği, kaldı ki idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, istekli tarafından teklif edilen bedelin  % 40’ından az olmamak üzere ihale konusu iş benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği hususuna yer verildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğüne 20.10.2000 tarihli sözleşmeye dayanılarak taahhüt edilmek suretiyle gerçekleştirilen “Çeltikçi-Burdur-Keçiborlu Ayrım Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi”ne ilişkin ve belge tutarı 430.758,72 YTL olan 15.03.2007 tarihli İş Deneyim (İş Bitirme) belgesini sunduğu anlaşılmıştır.

 

            İsteklilerce ihaleye katılımda sunulacak iş deneyim belgelerine ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak, ihale konusu hizmet veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesinin sunulacağı, ayrıca, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu hususuna yer verilmiş, ayrıca, aynı şartnamenin 7.4 maddesinde ise “Otoyolu, Devlet Yolu, İl Yolu Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri işi” benzer iş tanımı olarak öngörülmüş, aynı hususlara işe ait ihale ilanında da yer verilmiştir.

 

    Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.”, aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde, “Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (e) bendi uyarınca, iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımlarının dikkate alınacağı göz önünde bulundurulduğunda, işe ait ihale ilanının 28.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığından, şikayete konu iş deneyim belgesinde yazılı deneyim tutarının, sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında bu tarihten geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunun tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Kurumun 08.10.2007 tarih ve 2636 sayı ile 16.10.2007 tarih ve 2760 sayılı yazılarıyla idareden deneyime konu olan işe ilişkin hak ediş ve/veya ödeme cetvelleri istenmiş olup, idarenin 10.10.2007 tarih ve 06832 sayı ile 18.10.2007 tarih ve 06981 sayılı yazıları ekinde söz konusu belgeler gönderilmiştir.

 

         Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca, sözleşme bedelinin gerçekleşme oranının hesaplanabilmesi için, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması gerekmektedir.

 

Şikayete konusu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak yapılan hesaplamalar sonucunda her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması sonucunda, son beş yıl içerisinde gerçekleşen işlerin tutarının sözleşme bedeline oranının % 70’in altında kaldığı tespit edildiğinden, şikayetçinin teklifinin idarece değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           1) İşe ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesi ve “Diğer Hususlar” bölümü ile ihale ilanının 4.3.2 maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kapsamında idarece öngörülen anahtar teknik personele ilişkin olarak;

 

“ I)PROJE MÜDÜRÜ: (İNŞAAT VEYA HARİTA MÜH.)( 1 ADET)

     A-Resmi kurumların Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yolu Projesi yapan birimlerinde;

       a)     Şube Müdürü veya Daire Bşk. Olarak en az 2 yıl veya

       b)    Başmühendis  veya Şef olarak en az 5 yıl veya

      c)     En az 5 projenin %50’sinde görev almış olması veya

   B-Yurt içi veya  yurt dışında Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yolu Projesi üreten firmalarda;        

      a)   İdarece daha önce Proje Müdürü veya Proje Yöneticisi görevi verilenler veya

      b)  En az 5 projenin %50’sinde görev almış olması ( Kontrol veya Deneyimli Mühendis olarak)

II ) DENEYİMLİ PROJE MÜHENDİSİ: (İNŞAAT VEYA HARİTA MÜH.) ( 1 ADET)

A)   Resmi kurumların Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yolu Projesi yapan birimlerinde;

      a) Başmühendis  veya Şef olarak en az 3 yıl veya

      b) Arazi mühendisi olarak en az 4 yıl veya

      c) Proje veya Kontrol Mühendisi olarak en az 5 yıl veya

B)  Yurt içi veya  yurt dışında Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yolu Projesi üreten  firmalarda;

  a) İdarece daha önce Deneyimli mühendis veya Proje Müdürü görevi verilenler veya

  b) En az 3 projenin %50’sinde Proje Mühendisi olarak görev almış olması,

III ) DENEYİMLİ  HARİTA  MÜHENDİSİ: ( 1 ADET)

A)  Resmi kurumların ; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak (Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. işler), bu haritaların üretiminde kullanılan Yer Kontrol Noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı işlemleri ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen halihazır haritalar,  yapan birimlerinde;

    a ) Başmühendis veya Şef olarak en az 3 yıl veya

    b) Arazi mühendisi olarak en az 4 yıl veya

   c) Proje veya Kontrol  Mühendisi olarak en az 5 yıl veya

B)  Yurt içi veya yurt dışında; Her ölçekte tescile konu olan ve olmayan halihazır haritalar ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak (Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, DSİ Sulama Kanalı vb. işler), bu haritaların üretiminde kullanılan Yer Kontrol Noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı işlemleri ile Fotogrametrik yöntemlerle üretilen halihazır haritalar,  yapan firmalarda;

a)      İdarece daha önce Deneyimli mühendis veya Proje Müdürü görevi verilenler veya

b)      En az 3 projenin %50’sinde Mühendis olarak görev almış olması,

IV ) DENEYİMLİ  JEOLOJİ MÜHENDİSİ( 1 ADET)

        Mühendislik Jeolojisi – Jeoteknik Etüt ve Proje Raporlarının hazırlanması için Otoyolu, Devlet Yolu, İl Yolu veya benzeri yol işlerinde aşağıdaki şartları sağlayan Jeoloji Mühendisine, “Deneyimli Jeoloji Mühendisi” denilmekte olup, Mühendislik Jeolojisi – Jeoteknik Proje Raporu hazırlama yetkisi ve sorumluluğu verilecektir.

        Bu şartlar;

   a) En az 5 yıllık Jeoloji Mühendisi olmak ve en az 5 yıl “Otoyolu,Devlet Yolu,İl Yolu veya benzeri yol işlerinde Mühendislik Jeolojisi – Jeoteknik” konularında çalışmış olmak veya en az 3 projenin % 50’ sinde Mühendis olarak görev almış olmak veya

  b) En az 5 yıllık Jeoloji Mühendisi olmak ve Yüksek Lisansını Mühendislik Jeolojisi konularında yapmış ve en az 3 yıl “Otoyolu, Devlet Yolu, İl Yolu veya benzeri yol işlerinde Mühendislik Jeolojisi -  Jeoteknik” konularında çalışmış olmak  veya en az 2 projenin % 50’ sinde  Mühendis olarak görev almış olmak.

V ) DENEYİMLİ GEOTEKNİK  MÜHENDİSİ: ( 1 ADET)

       Geoteknik Proje Raporlarının hazırlanması için, Otoyolu, Devlet Yolu , İl Yolu veya benzeri işlerde Geoteknik konusunda çalışmış ve aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan Mühendislere, “Deneyimli Geoteknik Mühendisi” denilmekte olup, Geoteknik Proje Raporu hazırlama yetkisi ve sorumluluğu verilecektir.

             Bu şartlar;

    a) En az 3 yıl deneyimli ve Resmi Kurumlarca onaylanmış en az 5 adet Geoteknik Proje Raporu hazırlamış veya kontrol etmiş İnşaat Mühendisi olmak veya

   b) İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin Geoteknik alanında Yüksek Lisansını tamamlamış İnşaat Mühendisi olmak,veya

c)  İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin Geoteknik alanında Yüksek Lisansını tamamlamış ve Resmi Kurumlarca onaylanmış en az 5 adet Geoteknik Proje Raporu hazırlamış 5 yıl deneyimli  Jeoloji  Mühendisi olmak.

VI ) PROJE MÜHENDİSLERİ: (İNŞAAT  VE  HARİTA MÜH.) ( 2 ADET)

        1- Proje Mühendisi: (İnşaat  Müh.) ( 1 adet)

        Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve firmanın SSK’lı çalışanı veya ortağı olmak zorundadır. Deneyim süresi en az iki yıldır. Trafik güvenliği ve işaretlemesi projelerinden de sorumlu olarak çalıştırılacaktır.

        2-Proje Mühendisi: (Harita  Müh.) ( 1 adet)

        Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve firmanın SSK’lı çalışanı veya ortağı olmak zorundadır. Deneyim süresi en az iki yıldır. Projelerden sorumlu olarak çalıştırılacaktır.

VII ) SANAT YAPILARI MÜHENDİSİ (İNŞAAT MÜH.): ( 1 ADET)

A)  Resmi kurumların Otoyolu,   Devlet Yolu  ve İl Yolu veya benzeri işlerde köprü veya viyadük  konusundaki birimlerde;

    a) Şube Müdürü veya Daire Bşk. Olarak en az 2 yıl veya

    b) Başmühendis veya Şef olarak en az 3 yıl veya

    c) Mühendis olarak en az 5 yıl, veya

B)  Yurt içi veya  yurt dışında  Otoyolu,   Devlet Yolu  ve İl Yolu veya benzeri işlerde; köprü veya viyadük konusunda proje yapan firmalarda;

    a)  En az 3 projenin %50’sinde Mühendis olarak görev almış olması veya

    b)  İdarece daha önce Sanat yapıları konusunda  görev verilenler.

VIII ) ÜSTYAPI MÜHENDİSİ: ( 1 ADET)

         Üstyapı projelendirme hizmetlerinin yürütülmesinde “Üstyapı Mühendisi” nin teknik personel listesinde bulunması her zaman gerekmektedir. Araştırma Mühendislik Hizmetleri Şartnamesine göre “Üstyapı Projelendirme Raporu”nun hazırlanması için; aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan mühendise, “Üstyapı Mühendisi” denilmekte olup, Üstyapı Projelendirme Raporu hazırlama yetkisi ve sorumluluğu verilecektir.

                  Bu şartlar:

      a ) En  az 2 yıl Resmi kurumların Otoyolu, Devlet Yolu  ve İl Yolu veya benzeri işlerde Yol  Üstyapı Etüt ve Projelendirme konusundaki birimlerinde çalışmış olmak veya       

      b) Yurtiçi veya yurt dışında Otoyolu, Devlet Yolu  ve İl Yolu veya benzeri işlerde Üstyapı Etüt ve Projelendirme konusunda;

Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olup, en az 2 yıl Üstyapı Etüt ve Projelendirme konusunda çalışmış olmak veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri Ulaşım dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

IX ) SONDAJ MÜHENDİSİ (JEOLOJİ  MÜHENDİSİ): ( 1 ADET)

     A) Resmi kurumların Otoyolu, Devlet Yolu  ve İl Yolu veya benzeri işlerde Jeoteknik        Sondaj konusunda;

       a) Şube Müdürü veya Daire Bşk. Olarak en az 2 yıl veya

       b) Başmühendis veya Şef Olarak en az 2 yıl veya

       c) Mühendis olarak en az 3 yıl, veya

    B) Yurtiçi veya yurt dışında Otoyolu, Devlet Yolu  ve İl Yolu veya benzeri işlerde Jeoteknik Sondaj konusunda proje yapan firmalarda;

       a) İdarece daha önce Sondaj Mühendisi olarak görev verilenler veya

       b) En az 3 projenin %50’sinde Sondaj Mühendisi olarak görev almış olmak

X ) İNŞAAT MÜHENDİSİ: ( 1 ADET) (Geoteknik)

       a) Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve firmanın SSK’lı çalışanı veya ortağı olmak zorundadır. Geoteknik Proje raporlarının hazırlanması aşamasında, Deneyimli Geoteknik Mühendisinin sorumluluğunda çalıştırılacaktır.


     b) Yukarıdaki personelden; Proje Müdürü veya Deneyimli Proje Mühendisinden birinin İnşaat Mühendisi, olması zorunludur. Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri İşlerinde istenen Anahtar Teknik Personelin Deneyimleri diğer hususlarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Anahtar teknik personelin yeterlik kriteri olarak öngörülmesine ilişkin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

         Bu itibarla, ihale dokümanında mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personellere ilişkin olarak, yukarıda belirtildiği şekilde belirli pozisyonlarda belirli sürede çalışmış olma koşulunun getirilmesinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

        2) İşe ait idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 1 inci maddesinde, “İhaleden sonra istenen personelin dışında da idare gerekli görmesi halinde ilave teknik personel isteyebilir” düzenlemesine yer verilmiştir. Diğer taraftan, ihale ilanının 4.4.9 maddesinde isteklilerin tekliflerini “götürü bedel” olarak verecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, idari şartnamenin “teklif ve sözleşme türü” başlıklı maddesinde, hem götürü bedel üzerinden hem de teklif birim fiyat üzerinden teklif alınan işlere ilişkin düzenlemeye yer verilmiş, bununla birlikte, sözleşme tasarısından sözleşmenin götürü bedel işlere ilişkin imzalandığı tespit edilmiştir.

      4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde hizmet alımı ihaleleri açısından, sadece birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde ilave iş yaptırılması mümkün iken, idarece götürü bedel teklif alınan söz konusu ihalede, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 1 inci maddesinde, “İhaleden sonra istenen personelin dışında da idare gerekli görmesi halinde ilave teknik personel isteyebilir” düzenlemesine yer verilmesi mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

      3) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

       Şikayet süreci, ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için ya da idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandırması için öngörülen süreler içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

       İncelenen ihalede, kesinleşen ihale kararına ilişkin 04796 sayı ve 31.07.2007 tarihli yazının idare tarafından aynı tarihte şikayetçiye elden tebliğ edildiği, şikayetçinin 03.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 23.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunu reddettiği, şikayet başvurusuna ilişkin cevap yazısının adi posta yoluyla gönderildiği, bu nedenle de şikayet başvurusunun reddine ilişkin cevabın hangi tarihte şikayetçi tarafından tebellüğ edildiğinin belirlenemediği, diğer taraftan, ihale üzerinde kalan istekliye 08.08.2007 tarih ve 04959 sayılı sözleşmeye davet yazısı 08.08.2007 tarihinde elden tebliğ edilerek, idare ile ihale üzerinde kalan istekli arasında Kanuna aykırı olarak 17.08.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

           Açıklanan nedenlerle;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul