• Karar No: 2007/UH.Z-3498
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :38
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3498
Şikayetçi:
 Megapol Sos. Hizm. Temz. İnş. B.Sayar Yem. Ürt. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Şehit Fethibey Cad. No:36 Münir Birsel İş Merkezi K.5 D.15 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mahallesi 7479 Sokak No:129 Örnekköy Şantiyesi Teknik Hizmetler Binası Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28912
Başvuruya konu ihale:
 2007/96956 İhale Kayıt Numaralı “Karşıyaka İlçesindeki Parklar ve Açık Alanlarda Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.18.47.G017/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce 06.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karşıyaka İlçesindeki Parklar ve Açık Alanlarda Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Megapol Sos. Hizm. Temz. İnş. B.Sayar Yem.Ürt. Hizm. San. Tic.Ltd.Şti.’nin 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28912 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Teklif dosyasında sundukları ve ISO 14001 belgesinin akreditasyonuna dair teyit belgesinin olmadığından dolayı idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu,

            2) Teklif dosyasında sundukları ve idari şartname ile istenen hizmet yeri yeterlilik belgesinin geçerlilik tarihinin sona ermesi nedeniyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif dosyasında sundukları hizmet yeri yeterlilik belgesinin ihale ilanının yayınlandığı tarih itibariyle geçerlilik süresini doldurmadığı, ayrıca bu belgenin tamamlatılabilecek bir evrak olduğu, bu nedenle, idarece alınan ihalenin iptali işleminin iptal edilerek ihalenin kendi uhdelerinde bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Karşıyaka Belediyesi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) tarafından “Karşıyaka İlçesindeki Parklar ve Açık Alanlarda Bakım ve Onarım Hizmet Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 06.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı belirlenmiştir.

 

07.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; ihaleye toplam 3 firmanın teklif zarfı verdiği, açılan teklif zarfları sonucunda firmalardan En-kay Tur. İnş.Tem. Hiz.Tic. San. Ltd.Şti.´nin teklif mektubu, geçici teminatı ve hizmet yeri yeterlilik belgesinin olmadığı, Megapol Sos. Hizm. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.´nin verdiği çevre yönetim sistem belgesinin teyit yazısının bulunmadığı ve hizmet yeri yeterlilik belgesi süresinin geçersiz olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı ve ihalenin Poçan İnş. Taah. Müh. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de olmadığı belirtilmiştir.

 

Yukarıda anılan ihale komisyon kararına karşı ihale yetkilisinin 11.09.2007 tarihli işlemi ile; 11 istekli firmanın ihale dokümanı satın aldığı, bunlardan 3´ünün ihaleye teklif verdiği, teklif veren isteklilerden birinin teklif mektubu vermemesi, diğer isteklinin eksik evrak vermesi nedeniyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı ve sonuçta tek teklif kalması nedeniyle rekabet ortamı oluşmadığı kanaatiyle, ayrıca verilen tek geçerli teklif bedel ile idarenin şu anda aynı konuda yapılmakta olan hizmet alımı işinde, yüklenici firma tarafından teklif edilen bedel arasında, idare bütçesine yüksek maliyet getirecek kadar fark bulunduğu görüldüğünden, bütün tekliflerin reddine ve ihale işlemlerinin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin” bilgiler başlıklı ikinci maddesinde hizmetin adı olarak Karşıyaka ilçesindeki parklar ve açık alanlarda bakım ve onarım hizmet alımı işi olduğu, “Teklif ve Sözleşme Türü” 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceği düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “İstihdam Edilecek Çalışanların Niteliği ve Aylara Göre Dağılımı” başlıklı ikinci maddesinde; 2 Adet ziraat mühendisi-peyzaj mimarı, 1 adet ziraat teknisyeni, 40 adet ustabaşı, 110 adet usta işçi, 25 adet şoför, 250 adet vasıfsız işçi olmak üzere toplam 428 kişinin istihdam edileceği düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.1. maddesinde,  Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak  ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.” hükmü,

 

Anılan şartnamenin 26.3.1. maddesinde;  “Tüm çalışanlara (ziraat mühendisi-peyzaj mimarı, ziraat teknisyeni, ustabaşı, usta işçi, şoför, vasıfsız işçi) yemek ve yol giderleri istekli tarafından ödenecektir. Yemek gideri cumartesi ve pazar günleri hariç bir ayda 22 gün olup, bir günlük yemek gideri brüt 2,50 YTL’den aylık brüt yemek gideri 55 YTL, yol gideri Pazar günleri hariç bir ayda 26 gün olup, bir günlük yol gideri brüt 4 YTL’den aylık brüt yol gideri 104 YTL olacaktır. Bu bedel işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan şartnamenin 26.3.2. maddesinde; ziraat mühendisi-peyzaj mimarına brüt asgari ücretin en az % 100’ü oranında , ziraat teknisyenine brüt asgari ücretin en az % 80’i oranında, ustabaşına brüt asgari ücretin en az % 50’si oranında, usta işçilere brüt asgari ücretin en az % 25’i oranında, şoförlere brüt asgari ücretin en az % 30’u oranında fazla ödeme yapılacağı, vasıfsız işçilere ise en az asgari ücret kadar ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin 26.3.3. maddesinde ise, iş süresi boyunca dini ve resmi bayramlarda toplam 4.125 vasıfsız işçi çalıştırılacağı, her bir işçiye çalıştığı bir bayram yevmiyesi olarak vasıfsız işçi maaşı üzerinden ödeme yapılacağı ve işçi maaş bordrosunda gösterileceği düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “İşçi Çalışma” saatleri başlıklı dördüncü maddesinin 4-5. bendinde;  Bayram günü çalışması : 2007-2008 yıllarında dini ve resmi bayramlarda toplam 16,5  bayram günü işçi çalıştırılacaktır. Bir bayram gününde 250 işçi olmak üzere toplam 4.125 işçi yövmiyesi üzerinden bayram çalışması yaptırılacak ve sadece vasıfsız işçiler çalıştırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.  

           

            İdari şartnamenin 26.3.4. maddesinde tüm işçilere birer adet pantolon, tişört ve şapkadan oluşan yazlık iş elbisesi,  pantolon, mont ve switshorttan oluşan kışlık iş elbisesinin yüklenici tarafından verileceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26.5. maddesinde ise iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının % 3,50 üzerinden hesaplanacağı düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin “Makine, Tesis ve Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde; ihale konusu iş için gerekli görülen ve istekli tarafından temin edilecek araçlar olarak, 5 adet 2005 ve üstü model çift kabinli kamyonet istendiği, kamyonetlerin tüm yedek parça ve yakıt giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, ihale kapsamındaki şoförler tarafından kullanılacağı ve bir kamyonetin günde ortalama yüz kilometre yol yapacağı düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Malzeme” başlıklı 10. maddesinde; “İşin yürütülmesi ile ilgili tüm alet, makine ve yardımcı malzemeler Belediyemiz tarafından temin edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “İşçilerin Sevk ve İdaresi” başlıklı 7. maddesinde;  Yüklenici tarafından bu işte çalıştırılması gereken ve ihale dosyası şartnamesinde belirtilen ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni ve taahhüt ettiği 5 adet kamyonet her gün işbaşında bulunacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda, giyim bedelleri hariç olmak üzere 2 adet ziraat mühendisi-peyzaj mimarı için işçilik maliyeti toplamının 47.161,19 YTL, 1 adet ziraat teknisyeni için işçilik maliyeti toplamının 21.496,90 YTL, 40 adet ustabaşının işçilik maliyeti toplamının 734.860,50 YTL, 110 adet usta işçinin işçilik maliyetinin toplamının 1.734.366,94 YTL, 25 adet şoförün işçilik maliyetinin toplamının 406.997,29 YTL, 250 adet vasıfsız işçinin işçilik maliyetinin toplamının 3.392.917,85 YTL olduğu belirlenmiştir. Bu tutarların toplanması sonucu işin asgari maliyet toplamının 6.337.800,67 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Poçan İnş. Taah. Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; 2 adet ziraat mühendisi-peyzaj mimarı için işçilik maliyeti toplamının 53.312,00 YTL, 1 adet ziraat teknisyeni için işçilik maliyeti toplamının 24.304,00 YTL, 40 adet ustabaşının işçilik maliyeti toplamının 833.280,00 YTL, 110 adet usta işçinin işçilik maliyetinin toplamının 1.968.120,00 YTL, 25 adet şoförün işçilik maliyetinin toplamının 461.650,00 YTL, 250 adet vasıfsız işçinin işçilik maliyetinin toplamının 3.850.000,00 YTL olduğu, araçlar için 110.740,00 YTL olmak üzere toplam 7.301.406,00 YTL teklif ettiği görülmüştür.

 

            İdare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanmasında istihdam edilecek kişilere ilişkin giyim giderini de karşılayacak şekilde maliyetin dahil edildiği, ayrıca günde ortalama yüz kilometre yol yapacağı düzenlenen 5 kamyonetin yakıt giderine ilişkin de bir maliyet öngörüldüğü görülmüştür.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Kalite ve Standartlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde kalite ve standartlara ilişkin belgeler sayılmış ve İdari Şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinde “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “…Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir….” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibi firma tarafından sunulan başvuru dosyası kapsamında, ihale dokümanında sunulması istenen ve bir yeterlik kriteri olarak öngörülen Çevre Yönetim Sistemi Belgesi için International Certification Registrar (ICR) adlı belgelendirme kuruluşundan alınan ISO 14001:2004 belgesinin ibraz edildiği, söz konusu belgenin Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken bir yazı ile teyit edilmediği veya TÜRKAK Akreditasyon markası taşıyan bir belge olmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm XIII.L maddesindeki “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.” hükmü gereğince söz konusu eksikliklerin tamamlatılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            İdarenin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunlu olan teyit yazısını ibraz etmeyen isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında ve bu eksiklikleri tamamlatmamasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.  

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ilişkin İhale İlanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesi ve İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde “İsteklinin park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım, temizliği ve peyzaj uygulama işi hizmetlerini yaptığını gösterir Kalite Yönetim Sistem Belgesi, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Çevre Yönetim Sistem Belgelerinin” istenildiği tespit edilmiştir.

                   

15.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün VIII.L maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, park, bahçe, yeşil ve açık alanların bakım, onarım ve temizliği, peyzaj uygulama işi hizmetlerini yaptığını gösterir Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin kabul edileceği yönündeki düzenleme göz önüne alındığında anılan düzenlemede bahsi geçen işlerden herhangi birisine ilişkin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin sunulmasının kabul edileceği, dolayısıyla, idare tarafından istenen ‘Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin’ hizmet kapsamının park, bahçe, yeşil ve açık alanların bakım, onarım ve temizliği, peyzaj uygulama işi hizmetlerini yaptığını gösteren belge olması gerektiği anlaşılmaktadır

 

İhale dosyasında yapılan incelemede, başvuru sahibi Megapol Sos. Hizm. Tem. İnş. San. Tic. Ltd.  Şti. firması tarafından ibraz edilen 35-14.02/3305 no’lu Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin son geçerlilik tarihinin 13.08.2007 olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm XIII.L maddesindeki “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.” hükmü gereğince söz konusu eksikliklerin tamamlatılması mümkün bulunmamaktadır. İdarenin, başvuru sahibi istekli tarafından ibraz edilen ihale tarihi itibariyle son geçerlilik tarihi biten Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kabul etmeyerek teklifini değerlendirme dışı bırakması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Bununla birlikte yukarıda da izah edildiği üzere söz konusu ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içerisinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği hükme bağlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin 11 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ancak ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, bunlardan birinin teklif mektubu vermemesi, diğer isteklinin eksik evrak vermesi nedeniyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklif tutarının 7.301.406,00-YTL ve tek geçerli teklif olduğu, ihaleye ilişkin giyim giderleri ile istenen araçlara ait yakıt giderleri hariç (söz konusu yakıt giderleri için yaklaşık maliyet cetvelinde 76.140,00 YTL öngörülmüştür) asgari işçilik toplam maliyetinin 6.337.800,67 YTL olduğu, tüm bu hususlar göz önüne alındığında, idare bütçesine yüksek maliyet getireceği ve kamu zararına yol açacağı yönündeki ihale yetkilisinin iptal gerekçesi bu yönden mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemekle beraber, idarece alınan ihalenin iptali işleminin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul