• Karar No: 2007/UH.Z-3499
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :39
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3499
Şikayetçi:
 Acıoğlu Piza Yemek ve İkram Organizasyonu San.ve Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av. Özgür YILMAZ, Çukur Mahallesi Adalet İş Merkezi No:1/7 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yavuzeli Hükümet Konağı Kat 3 No:32 Yavuzeli/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28107
Başvuruya konu ihale:
 2007/146986 İhale Kayıt Numaralı “Bir Öğün Öğle Yemeği-Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.18.16.G017/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce  01.10.2007 tarihinde  pazarlık usulü yapılan “Bir Öğün Öğle Yemeği-Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Acıoğlu Piza Yemek ve İkram Organizasyonu San.ve Tic. Ltd. Şti. vekili  Av. Özgür YILMAZ’ın 03.10.2007 tarih ve 28107 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece 17.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan yemek ihalesine iştirak ettikleri, ancak yeterliliği olmayan bir firmanın ihaleyi iptal ettirmek maksadıyla darp olayı gerçekleştirdiği, konunun Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiği, bunun üzerine idarece ihalenin iptal edilerek alımın gruplara bölünerek limitlerin altında kalmak suretiyle pazarlık usulü ile dört ayrı ihaleye çıkıldığı, böylece her bir ihalenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde öngörülen üst limit tutarının altına düşürülerek yeterlik kriterleri aranmaksızın ihaleyi yeterlik kriterlerini sağlayamayan belli bir firmaya vermenin amaçlandığı, idarece pazarlık usulü ile yapılan bu ihalelere davet edilmedikleri, davet edilmeyi talep ettiklerinde idarece eşitliğin bozulacağı gerekçesiyle taleplerinin reddedildiği, idarenin yeterlilik belgesi olmayan ve darp olayını gerçekleştiren firmaya işi vermek için bu tür bir usulsüzlüğe başvurduğu, kendilerinin 3 yıldır hizmeti başarı ile yürüttükleri, idari şartnamede mevzuata aykırı şekilde işin fiziki miktarından fazla kapasite raporu istenmesinin işi bu firmaya vermek amacını taşıdığı, ihaleye tek başına iştirak eden ve tüm bu olaylara neden olan firma ile ihale komisyon üyeleri ve ihale yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundukları,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından açık ihale usulü ile yapılan ihaleye teklif verdikleri halde, pazarlık usulüne davet edilmemelerinin mevzuata aykırı olduğu, ihalenin eşik değerlerin altında kalmak amacı ile gruplara bölünerek yapılmasının mevzuata aykırı olduğu ve idari şartnamede mevzuata aykırı şekilde işin fiziki miktarından fazla kapasite raporu istenmesinin işin Cingife firmasına verilmesi amacını taşıdığı iddia edilmektedir.

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin Merkez Hacı Sait Korkmaz İlk Öğretim Okulu’na taşınan II. Grup 10 ve Yavuz Sultan Selim İlk Öğretim Okulu’na taşınan 3  köy ve yerleşim merkezinden taşıma kapsamındaki öğrencilere 1 öğün öğle yemeği verilmesi işi olduğu belirtilmiştir.

 

Yavuzeli Kaymakamlığınca onaylı 07.09.2007 tarihli yazıda, “2007-2008 öğretim yılında 50 köy ve köy altı yerleşim biriminden 87 hat olarak 87 araçla 1057 öğrencinin taşıma kapsamında olduğu, planlama işlerinin ve taşıma ile ilgili işlemlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için ekli listede gruplamaya tabi tutulan köylerin I-II-III ve IV grup olarak adlandırılıp iş ve işlemlerin bu gruplama esası dahilinde yürütülmesinin uygun görüldüğü” belirtilmiştir.

 

Taşımalı öğretim kapsamındaki II. Grup köylerdeki (13 yerleşim birimi) 291 ilköğretim öğrencisine verilecek 161 gün bir öğün öğle yemeği hizmet alımına ilişkin 17.09.2007 tarihli ihale onay belgesinde, “Yavuzeli İlçesinin köy ve köy altı yerleşim birimlerinden taşıma merkezi ilköğretim okullarına taşınacak öğrencilere verilecek öğlen yemeği alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulüne göre 17.08.2007 tarihinde yapılan ihalenin iptal edilmesi nedeniyle taşımalı sistemdeki öğrencilerin mağdur olmamaları için ihalenin 4734-21/f maddesine göre grup esasına dayalı olarak pazarlık usulü (21/f) olarak yapılması ve tip sözleşme yapılarak ihale gerçekleştirilecektir....” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

İdareden 27.10.2007 tarihinde gelen belgelerden, daha önce açık ihale usulü ile ilçenin köy ve köy altı yerleşim birimlerinden taşıma merkezi ilköğretim okullarına taşınacak öğrencilere 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında verilecek öğlen yemeği hizmet alımı işinin ihale edildiği, bu ihaleye başvuru sahibi Acıoğlu firmasının da teklif verdiği ve ihalenin bu firma üzerinde kaldığı, ancak açık ihale usulündeki bu ihalenin ilan ve ihale dokümanı arasındaki uyumsuzluklar bulunduğu gerekçesi ile 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre ihale yetkilisince iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Bunun üzerine idare öğle yemeği verilecek öğrencileri ikamet ettikleri köy ve yerleşim birimi bazında gruplandırarak ihaleleri pazarlık usulü ile yapmıştır. Buna göre, incelenen II. Grup öğrencilerin yemek ihalesi dışında, I. Grupta yer alan ve 22 köy ve yerleşim merkezinden Merkez Hacı Sait Korkmaz İlk Öğretim Okulu’na taşınan 306 öğrenciye günlük 1 öğün öğle yemeği verilmesi için 2007/146974 İKN’li pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ayrı bir ihale öngörüldüğü, ancak, 2007/146986 İKN’li pazarlık usulü ile gerçekleştirilen inceleme konusu II. gruptaki öğrencilerin bir kısmının (10 köy) Merkez Hacı Sait İlköğretim Okulu’na ve bir kısmının da (3 köy) Yavuz Sultan Selim İlk Öğretim Okulu’na taşınacağı öngörülmüştür.

 

III. grup öğrenciler ise (8 köy), Merkez Yavuz Sultan Selim İlk Öğretim Okulu’na taşınacak olup bu öğrenciler için alınan öğle yemeği ise 2007/146993 İKN’li pazarlık usulü bir başka ihale ile alınmıştır.

 

Oysa taşınan öğrencilerin alındıkları köylerin gruplandırma açısından bir önemi bulunmamaktadır. Zira, yemek okula getirilmekte ve okulda yenmektedir. Bu durumda Hacı Sait İlköğretim Okulu ve Yavuz Sultan Selim İlk Öğretim Okulu’na olmak üzere iki okulda öğrencilere verilecek yemek için pazarlık usulü ile 3 ayrı ihale yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” hükmü öngörülmekte olup daha önce açık ihale usulünde yapılabilen bu ihalenin daha sonra gruplara bölünerek yapılması yukarıda anlatılan nedenlerle bu hükme aykırılık teşkil etmektedir.

 

İncelenen ihaleye Hacıoğulları, İltam, Çelikkan, Gaziantep 27 Turizm, İblağ, Cingife, Yavuzeli olmak üzere 7 firma davet edilmiştir, Acıoğlu firmasının bu konudaki talebi reddedilmiştir. Daha önce açık ihale usulünde yapılan ihale başvuru sahibi Acıoğlu firması üzerinde kalmıştır. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 21 inci maddesinin (f) bendine göre yapılacak ihalelerde en az 3 istekli davet edilmesi şartı öngörülmüş ve idarece de 7 firma ihaleye davet edilmiş olmakla birlikte, daha önceki ihalede istekli sıfatını taşıyan başvuru sahibi firmanın ve diğer iki isteklinin de davet edilmemesinin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan, saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, idari şartnamenin 14.3.3.b maddesinde “günlük en az 1057 kişilik kapasite raporu aslı veya noter onaylı sureti. İş ortaklığı halinde başvuru yapan isteklilerden her biri hissesi oranında kapasite raporuna sahip olacaklar ve yeterlik dosyasında ayrı ayrı sunacaklardır.” düzenlemesi yer almakta ve Cingife firmasının bu oranda kapasite raporu bulunduğundan bu düzenlemenin yapıldığı iddia edilmektedir. 1057 rakamı idarenin 4 grup ihalesinde yemek yiyen toplam öğrenci sayısını ifade etmektedir.  Oysa, incelenen ihalede günlük 291 öğün/kişi öğle yemeği alımı söz konusu olup, günlük öğün sayısının 3 katından fazla oranda kapasite raporu istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesinde öngörülen, “yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği” ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul