• Karar No: 2007/UH.Z-35
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-35 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.01.2007 tarih, 2007/UH.Z-354 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :46
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-35
Şikayetçi:
 Kayı Güvenlik Ltd. Şti., Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han No: 145/26 Cebeci- Dörtyol ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Ankara Bölge Müdürlüğü), Aydoğmuş Sokak No: 4 06600 Kurtuluş Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2006 / 39860
Başvuruya konu ihale:
 2006/125398 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2006 tarih ve 08.17.00.0188/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Ankara Bölge Müdürlüğü)’nce 18.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kayı Güvenlik Ltd. Şti.’nin 13.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2006 tarih ve 39860 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece 18.10.2006 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi ihalesinde ihalenin 1.555.095,00 YTL bedelle en düşük fiyatı veren Yay Özel Güv. Kor. Eğt. Ve Kurs Hiz. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, firmalarının ikinci en avantajlı teklif olduğu, kesinleşen ihale kararına karşın 140 özel güvenlik personeli için yazlık ve kışlık olmak üzere iş elbisesi ve ayakkabı bedeli, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve teknik şartnamede belirtilen ekipmanların her birine ait bedellerin toplamının 0,03 kuruş ile piyasa şartlarına göre karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

           2) Birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde doldurulması mecburi olan birim fiyat bölümünün, yıllık bedelin ay ve kişi sayısına bölümü ile çıkan sonucun uyuşmadığı verilen kesinleşen ihale kararının iptal edilerek ihalenin ikinci en avantajlı teklifi sunan firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, “Özel Güvenlik Hizmet Alımı Ankara Merkezde 15 Yurt Md. 113, 4 Taşra Yurt Md. 27 olmak üzere toplam 140 personelle Özel Güvenlik Hizmet Alımı”, 49.2 maddesinde, “işin süresi (365) takvim günüdür, her hangi bir sebeple işin başlama tarihinde değişiklik olması halinde işin bitiş tarihi 31.12.2007 olarak belirlenmiştir.” kuralına yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlığı altında yer alan,

 

26.1 maddesinde, Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak, ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin teklif fiyata dahil olacağı, 26.3 maddesinde, yol bedeli olarak günlük brüt (3.63 YTL) olarak hesaplanacağı, yemek bedeli günlük brüt (2.82 YTL) olarak hesaplanacağı ve yol ve yemek ücretinin nakdi olarak ödeneceği ve bordroda gösterileceği, yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacağı,  Çalıştırılacak işçi personelin kıyafetleri yüklenici tarafından karşılanacağı,

 

Çalıştırılacak özel güvenlik personellerine brüt asgari ücretin %10 fazlası verileceği, bordroda gösterileceği ve bordroda gösterecek ve bunun teklif fiyata dahil olduğu, 26.5 maddesinde, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olduğu, belirtilmiştir.

 

Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda başvuruya konu ihalede, (140 kişi ile 12 ay), yemek ve yol ile birlikte %2 sözleşme gideri dahil (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli, giyim bedeli ile ekipman bedeli hariç) asgari maliyetin (1.555.092,00-YTL) olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli Yay Özel Güv. Kor. Eğt. ve Kurs Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının ise; (1.555.095,00-YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme gideri hesaplanacaktır. Amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme giderini karşılamayan teklifler reddedilecektir.

Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 2 oranındaki sözleşme giderini karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale Komisyonunca, ihaleye katılan (18) isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olarak değerlendirildiği ve 20.10.2006 tarihinde anılan isteklilerden açıklama istenildiği, başvuru sahibi ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin de içinde bulunduğu diğer isteklilerin açıklamaları ve eki belgeler yeterli görülerek ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Yay Özel Güv. Kor. Eğt. ve Kurs Hiz. Ltd. Şti.’nin  üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Yay Özel Güv. Kor. Eğt. ve Kurs Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklama incelendiğinde; anılan isteklinin teklif miktarının, asgari işçilik maliyetinin 3,00 YTL fazlasıyla 1.555.095,00 YTL tutarında olduğu, söz konusu isteklinin ayni olarak karşılanacak giyim ve teçhizat bedeli için 1,40 YTL, mali sorumluluk sigortası için ise 1,40 YTL ayrıldığı aşırı düşük açıklamasından anlaşılmıştır.140 kişinin bir yıllık giyim ve teçhizatı ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının 3,00YTL’ye yaptırılmasına imkan bulunmadığı çok açıktır. Bu itibarla bu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Diğer yandan idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun düzenlenmediği anlaşılan ihale üzerinde bırakılan firmaya ait teklifin bu nedenle de  değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde doldurulması mecburi olan birim fiyat bölümünün, yıllık bedelin ay ve kişi sayısına bölümü ile çıkan sonucun uyuşmadığı iddiasına ilişkin olarak; İhale üzerine bırakılan firmanın birim fiyat teklif cetveli  yukarıda belirtilen husus dolayısıyla uygun bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin  M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı kısmında “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdarenin yukarıda anılan düzenlemeye uygun olarak birim fiyat teklif cetvel standart formunu hazırladığı görülmüştür. Yay Özel Güv.Kor.Eğt. ve Kr.Hiz.Ltd.Şti., Age Güv. ve Güv. Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Ruha Özel Güvenlik Hiz.San ve Tic. Ltd. Şti., Yıldız Güv.Hiz. ve Eğt. Ltd. Şti. firmalarının sunduğu birim fiyat teklif cetvellerinin, ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olarak hazırlanmadığı görülmüştür.

 

          4734 sayılı Kanunun Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı 38 inci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmüne uygun olarak anılan firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi, bu değerlendirme yapılırken de asgari yasal maliyetin üstünde verilen tekliflerden giyim ve teçhizat ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için öngörülen bedelin piyasa koşullarına uygun ve gerçekçi olmasının aranması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karara konu ihalede; ihale komisyonunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi uyarınca ihaleye en düşük teklif veren isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklama ve sunduğu ek belgeleri yeterli görerek, ihaleyi anılan istekli üzerinde bırakmasının mevzuata uygun olduğu görüşünde olduğumuzdan, şikayetin uygun bulunmadığı oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

Dr. Hasan GÜL          Muzaffer EREN       Ahmet ÜLKER          Yaşar GÖK   

                 Başkan                              Üye                          Üye                         Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul