İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3500
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :40
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3500
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş., Atatürk Cad. No:380 Kat:7 Alsancak-İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Hepkebirler Mah. Cumhuriyet Cad. No:64 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28212
Başvuruya konu ihale:
 2007/110029 İhale Kayıt Numaralı “Yazılım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 08.18.14.G017/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’nce 29.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yazılım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.10.2007 tarih ve 28212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Tekliflerinin, idari şartnamenin 7.1.m maddesinde ve teknik
şartnamenin    10.18 maddesinde  istenen, yazılımcı  firmaların, Kültür ve  Turizm Bakanlığı’ndan program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarası ve bilgisayar programları ve veri tabanına ilişkin kayıt tescil belgesi hükmü gereği, komisyona ibraz edilen BİL-KOD belgesi ve marka tescil belgesinin   istenen hususları   karşılamadığı   gerekçesi  ile   değerlendirme   dışı bırakıldığı, Sağlık  Bakanlığı  genelgelerine aykırı olarak istenen "Bilgisayar programları ve veri tabanına ilişkin kayıt tescil belgesinin" ne amaçla ve ne düşünülerek istendiğinin anlaşılamadığı, istenen söz konusu belgenin neye göre tescil edileceğinin de anlaşılamadığı, ayrıca, İhaleye 3  istekli firmanın  katıldığı, 2 isteklinin  mevzuata uygun olmayan  bir şekilde tekliflerinin belge eksikliğinden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı ve sonuçta geriye kalan tek geçerli teklif sahibinin FONET firmasının kaldığı, bu durumda 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde zikredilen rekabet şartının söz konusu ihalede oluşmadığı,

 

2)Yaklaşık maliyet tespitinin   gerçekçi   olmadığı,  ihaleye katılan firmaların teklifleri incelendiğinde rakamların birbirinden ne kadar farklı olduğunun görüleceği,

 

3) İhale komisyonunun  teknik   şartnamede   öngörülen DEMO´yu ihale öncesi değil    ihale sonrası gerçekleştirdiği,  Komisyonun firmalardan 29.08.2007 günü DEMO yapmalarını talep ettiği, kendi firmalarının 29.08.2007 günü saat 15.30’da   istenilen DEMO´yu  gerçekleştirdiği, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın 29.08.2007  günü kendilerinden  sonra  DEMO yaptığı ve komisyondan  gerekli  uygunluğu  alamadığı ancak tekrar DEMO yapma şansı verildiği, ayrıca ihale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartnamenin “uygulama mimarisi başlığını” taşıyan 2.2.1 maddesinde bulunan (a) ve (b) bentlerini teknik olarak karşılamadığı,

 

            4) Başvuru konusu ihaleye katıldığı, kesinleşen ihale kararının kendilerine 18.09.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak ulaştığı,  anılan karara karşı idareye 24.09.2007           tarihinde yazılı itirazda bulunduğu, idarenin yaptıkları itirazı 4734 sayılı Kanunun 41. maddesi gereği reddederek uygun bulmadığı, kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihinden 5 gün sonrasının 23.09.2007 Pazar gününe rastlaması nedeni ilk iş günü olan 24.09.2007 günü yasal süre dolmadan idareye itiraz edildiği halde itirazın yasal süre geçtiği gerekçesi ile reddedilmesinin 4734 sayılı kanun hükümlerine aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: İstekli firmalar Lisanslama işlemlerini tamamlamış olmalıdır. Bu durum 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenmelidir. Yazılımcı firmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığından program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarası ve Bilgisayar programları ve veri tabanına ilişkin kayıt tescil belgeleri bulunmalıdır ve bu belgeleri komisyona ibraz etmeleri zorunludur”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Sağlık Bakanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı Genelgesinin 2 nci maddesinde; “Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.) bir bütün olarak alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurumumuza yapılan 13.12.2006 tarih ve 40127 sayılı başka bir itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak, 15.01.2007 tarih ve 2006/UH.Z-104 sayılı kararda: 20.12.2006 tarih ve 3174-14787 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünden, yazılım tescil belgesinin Bakanlıklarınca verilip verilmediği, BİL-KOD uygulamasının tanımı, alınabilme şartları ve program lisans tescilinde gerekli olup olmadığı hususlarında görüş istenilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün 04.01.2007 tarih ve 368 sayılı yazısında; “BİL-KOD numarası 04.09.1986 tarih ve 19211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3/e maddesinde yer alan, yapımcı ve yayımcı kodu ifadesindeki bilgisayar programı taşıyan disk ve disketleri üreten ya da ithal eden yapımcılara bir yazı ile verilen ve yapımcıların tüm eserlerinde kullanabilecekleri, yapımcıyı tanımlayan bir kod numarasıdır. Ancak bu yönetmelik aynı ad ile ve 16.11.1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bir önceki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. BİL-KOD uygulamasına yeni yönetmeliğin 5/e maddesine istinaden halen devam edilmekte olup, yapılan işlem herhangi bir eserin kayıt ve tescilini ifade etmemekte ve başvuru sahibi yapımcılara da bu husus matbu yazılarımız ile bildirilmektedir.

 

BİL-KOD alınabilmesi için, yapımcıların başvurularına, söz konusu yönetmeliğin 3/3 maddesindeki; “Yapımcı ile disk ve disketleri imal eden yapımcılar faaliyetini bir işyerinde sürdürmeleri halinde faaliyetlerini sürdürdükleri ilin ticaret odasından alacakları ticaret sicil kaydını eklemek zorundadırlar.” ifadesine istinaden, ticaret odası belgesini eklemeleri gerekmektedir.

 

Diğer taraftan bilgisayar programlarının, 17.05.2006 tarih ve 26171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre; kayıt ve tescili ihtiyaridir.”  şeklinde cevap verildiği tespit edilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı Genelgesinin 2 nci maddesi uyarınca, alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b. hizmetlerin bir bütün olarak alınması sırasında; yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olması gerekmektedir.

 

İdare tarafından, idari şartnamede Sağlık Bakanlığı Genelgesinde belirtilen BİL-KOD numarası dışında ihaleye katılacak olan isteklilerden bilgisayar programları ve veri tabanına ilişkin kayıt tescil belgeleri istenildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan Sağlık Bakanlığı Genelgesi uyarınca istenilen BİL-KOD numarasının, bilgisayar programı taşıyan disk ve disketleri üreten ya da ithal eden yapımcılara bir yazı ile verilen ve yapımcıların tüm eserlerinde kullanabilecekleri, yapımcıyı tanımlayan bir kod numarası olduğu, yapılan işlemin, herhangi bir eserin kayıt ve tescilini ifade etmediği, BİL-KOD alınabilmesi için, yapımcıların başvurularına, ticaret odası belgesini eklemelerinin yeterli olduğu, diğer taraftan bilgisayar programlarının, 17.05.2006 tarih ve 26171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, kayıt ve tescilinin ihtiyari olduğu anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak; idare tarafından ihaleye katılacak olanlardan BİL-KOD numarası ile birlikte bilgisayar programları ve veri tabanına ilişkin kayıt tescil belgesinin istenildiği, ancak idarece istenen bu tescil belgesinin muhteviyatı ve teminine dair istekliler arasında tereddüt oluştuğu, nitekim anılan belgeden dolayı ihaleye teklif veren iki isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla, ihalenin yapılan bu düzenleme altında sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” şeklindeki düzenleme uyarınca, yaklaşık maliyetin ayrıntılı biçimde ortaya konulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

           Buna karşılık idarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, 5 adet firmadan yapılacak hizmete ilişkin fiyat alınarak, bunların ortalamasının bulunması sonucunda yaklaşık maliyet tutarının hesaplandığı tespit edilmiş olup, idarece bu aşamada ihale konusu işe ilişkin ayrıntılı maliyet analizinin yapılarak, bunun dayanaklarının oluşturulması suretiyle bulunan maliyetin hesap cetveline yansıtılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, idarece yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, ayrıntılı bir maliyet analizi gerçekleştirilmeden yaklaşık maliyet hesaplaması yapılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi üçüncü iddiasında, ihale dokümanına göre istenilen demoda ihale üzerinde bırakılan FONET firmasının yazılımının Teknik şartnamenin 2.2.1 maddesinde bulunan (a) ve (b) bendine uygunluğu tespit edilirken Komisyon tarafından teknik olarak hangi parametrelere göre ve hangi kriterlere göre bu tespitin  yapıldığı konusunun açık olmadığı iddia  edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin “Uygulama mimarisi” başlıklı 2.2.1 maddesinin (a) bendinde; “Yerel uygulama ve Merkez uygulama ile birlikte projelendirilir ve dolayısıyla her iki uygulamanın karşılıklı haberleşmesi ihtiyacı ortaya çıkarsa, yerel uygulamanın smart client mimaride geliştirilmesi tercih edilmelidir. Bu mimari, uygulama üzerine de yapılacak değişikliklerin otomatik versiyon güncelleme ve veri senkrizasyonu özelliklerin kullanılmasını sağlamalıdır.” Aynı maddenin (b) bendinde ise; “Yerel uygulama web tabanlı ya da istemci/sunucu mimaride olmalıdır. Yazılım Object Oriented mimaride geliştirilmiş olmalı ancak yaygın olan uygulama geliştirme platformları (Delphi, Java, MS.NET … vb) tercih sebebidir. Yerel uygulamalar ile Merkez uygulama arasında yapılacak olan haberleşme, veri tabanlarının karşılıklı konuşması değil, XML Web Servisleri aracılığı ile olmalıdır. İnternet bağlantısı olmadığı takdirde kullanıcı uyarılmalı ve kayıt işlemine kesintisiz devam edilebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 10.1 maddesinde; “İstekli tarafından ihale öncesinde program demonstrasyonu (DEMO) yapılmalıdır” şeklinde olan madde metni 17.08.2007 tarihli zeyilname ile; “İstekliler ihale komisyonunun teklifleri değerlendirme aşamasında teklifin Teknik Şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile demostrasyon yapılmasını istemesi halinde data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı BBSK Otomasyon ve faturalandırma Yazılımının tanıtımını (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan modüllerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının  tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.” şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında, yapılacak DEMO’ya (Gösterime) ilişkin yer, zaman ve ne şekilde olacağı hususunda düzenlemeye yer verilmemiştir. İnceleme konusu ihalenin 29.08.2007 tarihinde yapıldığı, idarenin 18.10.2007 tarih ve 14476 sayılı yazısında belirtildiği üzere; birinci oturumda Ekim Teknoloji Ürünleri Loj. Hizm. Tic. San. Ltd. Şti. ile Bilgisu Bilgisayar Sistemleri ve Proje Üretimi Sağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının belgelerinin eksik olduğunun tespit edildiği, aynı gün diğer iki firmaya demo yaptırıldığı, ilk aşamada her iki firmanın demosunun yeterli bulunduğu, bunu müteakiben her iki firmanın sunduğu belgelerin incelemesine geçildiği, yapılan bu incelemede başvuru sahibi firmanın ihale dokümanında istenen bilgisayar programları ve veri tabanına ilişkin kayıt tescil belgesi yerine marka tescil belgesi getirdiği, dolayısıyla geçerli belge niteliği taşımadığından teklif zarfının yeterli olmadığına karar verildiği, değerlendirmeye esas tek teklif sahibi olan Fonet Bilgisayar Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin demosunun ayrıntılı olarak incelenmesine geçildiği, ancak ihale günü olan 29.08.2007 tarihindeki mesainin 17.00’da tamamlanmış olması ve 30.08.2007 tarihinin de resmi tatil gününe rastlamış olması sebepleri ile bir sonraki iş günü olan 31.08.2007 Cuma günü saat 15.00’da toplanmak üzere, duruma ilişkin tutanak tutularak oturumun kapatıldığı ve 31.08.2007 tarihinde bu firmanın DEMO sunumunun ayrıntılı olarak incelendiği belirtilmiştir.

 

31.08.2007 tarihinde ayrıntılı olarak incelenen DEMO sunumu neticesinde, ihale komisyonunca 03.09.2007 tarih ve 12277 sayılı yazı ile, Teknik şartnamenin “Uygulama mimarisi” başlıklı 2.2.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerine ilişkin tereddüt hasıl olduğu, bu nedenle uyum taahhütlerine ilişkin gerekli detaylı açıklamaların ve ayrıca taahhüt edilen sisteme ait bağlantı yapısının şematik olarak da bir çizim halinde bildirilmesinin istendiği, Fonet Bilgisayar Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nce istenen hususlara ilişkin 03.09.2007 tarih ve 536.1 sayılı yazı ile cevap verildiği ve verilen cevabında ihale komisyonunca uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, Teknik Şartnameye uygunluğun tespiti amacıyla ihale üzerinde bırakılan Fonet Bilgisayar Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nce yapılan demo ve akabindeki işlemler neticesinde anılan firmanın hazırlamış olduğu programın Teknik Şartname hükümlerine uygunluğunun tespit edildiği, şikayetçi tarafından da bunun aksini ispatlayacak somut bilgi ve belge sunulmadığı anlaşıldığından, Fonet Bilgisayar Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin programının, Teknik Şartnamenin 2.2.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerine uygun olmadığı yönündeki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İnceleme konusu ihalenin 29.08.2007 tarihinde yapıldığı, 05.09.2007 tarihinde ihale komisyonu kararı alındığı, ihale komisyon kararının da 07.09.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı tespit edilmiştir. Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’ye 18.09.2007 günü tebliğ edildiği, tebliğ tarihinden 5 gün sonrasının 23.09.2007 Pazar gününe rastladığı, anılan firmanın müteakip ilk iş günü olan 24.09.2007 günü idareye şikayet yaptığı ve aynı gün yani 24.09.2007 tarih ve 13467 sayı ile idarece, başvuru sahibi firmaya yapılan şikayetin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince uygun bulunmadığının belirtildiği, cevabi yazının 25.09.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderiminin yapıldığı, posta alındı belgesinin henüz idareye ulaşmadığı, bunun üzerine başvuru sahibi firmanın 03.10.2007 tarihinde Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye katılan Bilgisu Bilgisayar Sistemleri ve Proje Üretimi Sağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının idareye yaptığı 18.09.2007 tarih ve 22722 sayı ile yaptığı şikayetin idarenin 20.09.2007 tarihli yazısı ile uygun bulunmadığı, ve aynı tarihte ihale konusu hizmetin teminine yönelik duyulan ihtiyaç göz önüne alınarak kamu yararı gözetilerek ivedilikle ihalenin sonuçlandırılması için ihale sürecinin devam etmesine karar verildiği, ihale üzerinde bırakılan Fonet Bilgisayar Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 20.09.2007 tarihinde sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği ve anılan firma ile 01.10.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır” hükmü,

 

Kanunun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. Bu şikâyetler;  

a) Sözleşme imzalanmamışsa,  

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,  

İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

 

            Ayrıca, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  “ivedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 11. maddesinde; “(1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

            (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

            (3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda yapılan tespitler muvacehesinde, incelenen ihalede, başvuru sahibinin 24.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 24.09.2007 tarih ve 13467 sayılı yazısı ile şikayet başvurusunu cevaplandırdığı, ancak daha önce ihaleye katılan Bilgisu Bilgisayar Sistemleri ve Proje Üretimi Sağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 18.09.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayetin, idarenin 20.09.2007 tarihli yazısı ile uygun bulunmadığı ve ihale sürecinin devamına yönelik ivedilik ve kamu yararı kararı alındığı, aynı gün ihale üzerinde bırakılan firmanın sözleşmeye davet edildiği ve 01.10.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, inceleme konusu şikayet başvurusu dışında başka bir firmanın şikayet müracaatı üzerine idarece alınan 20.09.2007 tarihli ivedilik ve kamu yararı kararının başvuru sahibi Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’ye tebliğ edilmediği ve kanuni sürelere uyulmadan imzalanan sözleşmenin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca hükümsüzlük halini taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul