İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3502
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :42
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3502
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K.Bulvarı No:79/20 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mahallesi 7479 Sokak No:129 Örnekköy Şantiyesi Teknik Hizmetler Binası Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29536
Başvuruya konu ihale:
 2007/96956 İhale Kayıt Numaralı “Karşıyaka İlçesindeki Parklar ve Açık Alanlarda Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.18.86.G017/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce 06.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karşıyaka İlçesindeki Parklar ve Açık Alanlarda Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.10.2007 tarih ve 29536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

           

             1)Tip İdari Şartnamenin kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler başlıklı 7.3.3. üncü maddesinde geçen; "İstekli firmaların park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım ve temizliği, peyzaj uygulama işi hizmetlerini yaptığını gösteren kalite yönetim sistem belgesi, Hizmet yeri yeterlilik belgesi, Çevre yönetim sistem belgelerini sunmaları gerekmektedir."  düzenlemesinde  isteklilerden talep   edilen   belgelere   ilişkin   kriter   ve    standartların açık bir biçimde belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personele 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi hükmü uyarınca ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeksizin vasıfsız işçi kalemine dahil edilmesi hususunun mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Benzer iş olarak "Park bahçe, yeşil ve açık alanların bakım, onarım ve temizliği, peyzaj uygulama işlerinin kabul edileceği" ifadelerine yer verilmek suretiyle benzer iş tanımında ihaleye katılımı engelleyici, rekabeti daraltıcı düzenlemelere yer verilmekle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı başlıklı 5 inci maddesine aykırı davranıldığı,

 

           4) Teknik Şartnamenin “İşçilerin Sevk ve İdaresi” başlıklı 7-6 ncı maddesinde; "İşçilerin işin başında bulunmalarından daha önemlisi çalıştığı alanda verimli olmasıdır. Asgari çalışma verimliliği Müteahhit firmaca sağlanacaktır. Verimsiz olduğu İdaremiz kontrollerince tespit edilen işçinin o günkü yevmiyesi verilmeyecek ve işten uzaklaştırılarak yerine yeni işçinin getirilmesi istenecektir." düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

Karşıyaka Belediyesi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) tarafından “Karşıyaka İlçesindeki Parklar ve Açık Alanlarda Bakım ve Onarım Hizmet Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 06.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı belirlenmiştir.

 

            07.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; ihaleye toplam 3 firmanın teklif  verdiği, açılan teklif zarfları sonucunda firmalardan En-kay Tur. İnş.Tem. Hiz.Tic. San. Ltd.Şti.´nin teklif mektubu, geçici teminatı ve hizmet yeri yeterlilik belgesinin olmadığı, Megapol Sos. Hizm. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.´nin verdiği çevre yönetim sistem belgesinin teyit yazısının bulunmadığı ve hizmet yeri yeterlilik belgesi süresinin geçersiz olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı ve ihalenin Poçan İnş. Taah. Müh. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de olmadığı belirtilmiştir.

 

Yukarıda anılan ihale komisyon kararına karşı ihale yetkilisinin 11.09.2007 tarihli işlemi ile; 11 istekli firmanın ihale dokümanı satın aldığı, bunlardan 3´ünün ihaleye teklif verdiği, teklif veren isteklilerden birinin teklif mektubu vermemesi, diğer isteklinin eksik evrak vermesi nedeniyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı ve sonuçta tek teklif kalması nedeniyle rekabet ortamı oluşmadığı kanaatiyle, ayrıca verilen tek geçerli teklif bedel ile idarenin şu anda aynı konuda yapılmakta olan hizmet alımı işinde, yüklenici firma tarafından teklif edilen bedel arasında, idare bütçesine yüksek maliyet getirecek kadar fark bulunduğu görüldüğünden, bütün tekliflerin reddine ve ihale işlemlerinin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 11.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul