• Karar No: 2007/UH.Z-3514
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :70
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3514
Şikayetçi:
 Met Proje Müh. Müşv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, 8.Cadde No: 10/17 A.Öveçler/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, Anıt Alanı Ferit Paşa Caddesi No: 3 42040 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26925
Başvuruya konu ihale:
 2007/86471 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli İvriz Sulaması Proje Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 08.17.69.0148/2007-52 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IV. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ereğli İvriz Sulaması Proje Yapımı’’ ihalesine ilişkin olarak Met Proje Müh. Müşv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 21.09.2007 tarih ve 26925 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İlanın 4.3.2 nci maddesinde teknik personel için noter onaylı taahhütname istenilmesinin 4734 sayılı Kanun ile çeliştiği,

 

            2) İlanın 4.3.1 inci maddesinde % 20 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin istenildiği halde web. sitesinde yayımlanan idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde farklı düzenleme yapıldığı, düzenlemenin kendi içinde çeliştiği,

          

            İddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları oluşmakla birlikte; ihaleye tek firmanın iştirak edip, ilgili firmanın da iş deneyim belgesinin uygun bulunmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 19.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir."hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul