İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3515
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :73
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3515
Şikayetçi:
 İh-San Tic. ve San. Ltd. Şti.Cumhuriyet Caddesi Çelik Market No: 6 Kozluk/BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 72400 Kozluk/BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28150
Başvuruya konu ihale:
 2007/78077 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrencilere Kumanya Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.10.2007 tarih ve 08.18.10.0097/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/78077 İKN’li “Taşımalı Öğrencilere Kumanya Alımı” ihalesine ilişkin olarak İh-san Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 03.10.2007 tarih ve 28150 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından 31.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/78077 İKN’li Taşımalı Öğrencilere Kumanya Alımı ve Dağıtımı ihalesine ilişkin olarak ihale dokümanı satın aldıkları, ancak ihale dokümanında yer alan mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri, ihale dokümanı satın almalarına rağmen idarenin ihalenin sonucuna ilişkin olarak firmalarına herhangi bir bildirimde bulunmadığı, idareye yaptıkları başvuru neticesinde ihalenin iptal edildiğinin ve pazarlık usulü ile yeniden yapıldığının bildirildiği, kendilerine ise herhangi bir  davet yazısının gönderilmediği, pazarlık usulü ile yapılan yeni ihalede ise aynı aykırılıkların bulunup bulunmadığı hususunda taraflarına bilgi verilmediği, açık ihale usulü ile yapılan 2007/78077 İKN’li ihalenin iptalinin kanuna aykırı olduğu, pazarlık usulü ile yapılan ihalenin ise iptalinin gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Kozluk Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen 23.10.2007 tarih ve 6183 sayılı yazı ekinde yer alan ihale süreci bilgi formunda 2007/78077 İKN’li Taşımalı Öğrencilere Kumanya Alımı ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından 31.08.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı, başvuru sahibince ihaleye teklif verilmediği bilgisi yer almaktadır. Sözkonusu yazı ekinde yer alan 31.08.2007 tarihli tutanakla ihale komisyonu tarafından ihale dokümanında yer alan mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptal edildiği bilgisinin yer aldığı, ihale iptal ilanının ise 07.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye  tek dilekçeyle başvuramaz” hükmüne aykırı olduğu, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul