İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3517
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :93
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3517
Şikayetçi:
 Aytöre Genç Proje ve İnş. Tic. Ltd. Şti., Mesnevi Sokak 14/7 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyanet İşleri Başkanlığı, Eskişehir Yolu 9.Km. Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29849
Başvuruya konu ihale:
 2007/125946 İhale Kayıt Numaralı “Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından, Başkanlık Merkez Hizmet Binasına Bitişik, Hazinece Tahsis Edilen Arsalar Üzerine Yaptırılacak Olan Toplam 134.060 m² İnşaat Alanlı Cami, Eğitim, Kültür ve Sosyal Tesis Binalarının Mimarlık ve Mühendislik Projeleri ile Metraj ve Keşiflerinin Hazırlanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 08.19.02.0141/2007-70 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 13.09.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından, Başkanlık Merkez Hizmet Binasına Bitişik, Hazinece Tahsis Edilen Arsalar Üzerine Yaptırılacak Olan Toplam 134.060 m² İnşaat Alanlı Cami, Eğitim, Kültür ve Sosyal Tesis Binalarının Mimarlık ve Mühendislik Projeleri ile Metraj ve Keşiflerinin Hazırlanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Aytöre Genç Proje ve İnş. Tic. Ltd. Şti.,’nin 19.10.2007 tarih ve 29849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından tekliflerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

Aytöre Genç Proje ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’ nin 19.10.2007 tarih ve 29849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ve eklerinden, 16.10.2007 tarih ve 14298 sayılı yazıyla ihale yetkilisince şikayetin esastan sonuçlandırılıp, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı anlaşılmış olup, sözkonusu kararların tebliğ tarihinin 16.10.2007 olduğu başvuru sahibinin dilekçesinde belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinin son fıkrasında; “…İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir…”

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde de; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır…” açıklaması getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar uyarınca; ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı kararın bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Durum böyle iken, şikayetçi firma tarafından 19.10.2007 tarih ve 29849 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulmakla birlikte, ihaleye ortak girişim olarak teklif verildiğinden, sözkonusu firmanın pilot/koordinatör ortak olduğuna dair belgenin, özel ortak olması halinde ise diğer ortakların şikayete katılmaları veya muvafakat ettiklerine dair belgenin aslı veya noter onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 3 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği, sözkonusu eksikliğin bu süre geçtikten sonra 25.10.2007 tarihinde tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Bu itibarla şikayetçinin iddiası incelendiğinde,

 

Şikayete konu ihalenin ön yeterlilik şartnamesinin 9 uncu maddesinin “Ön yeterliğin değerlendirilmesi için istenen belgeler:” başlıklı ‘b’ bendinin “ Adaylar, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde verilen ve aşağıda belirtilen standart bilgi formlarının her birini dolduracak ve bilgi formlarında sundukları bilgileri, belge ve dokümana bağlı olarak belgelendireceklerdir. İş ortaklıklarında, iş ortaklığını oluşturan ortaklar bu formları ayrı ayrı vereceklerdir.

1) Bilgi Formu 1- Genel Bilgi Formunda (Standart Form KİK050.0/D); Adayın genel tanıtımı yapılacaktır.

2) Bilgi Formu 2- Genel Hizmet Deneyimi Formunda (Standart Form KİK050.1/D); Adaylar, danışmanlık hizmetlerinde aktif olarak faaliyette bulunduklarını ve bu konudaki genel deneyimlerini göstermek üzere, gerçekleştirdikleri veya denetledikleri veyahut yönettikleri biten veya taahhüdünde devam etmekte olan danışmanlık işlerini göstereceklerdir. Kanıtlayıcı belge olarak iş deneyimini gösteren belgeler eklenecektir…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhaleye şikayet başvurusunda bulunan firma ve iş ortakları tarafından yukarıda yer alan şartname maddesinde istenilen Bilgi formu 1 ve Bilgi formu 2’ nin sunulmadığı, bu itibarla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı bölümünde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” açıklaması mevcuttur.

 

Başvuru sahibi ve ortakları tarafından sözkonusu bilgi formlarının ayrı ayrı sunulması gerekirken, hiçbiri tarafından anılan bilgi formlarının sunulmadığı, dolayısıyla idare tarafından bu hususun bir bilgi eksikliği olarak değil, belge eksikliği olarak değerlendirilip bu belgenin tamamlatılmamasının da mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, incelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul