İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3548
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :30
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3548
Şikayetçi:
 Koza Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak No: 11/4 Bahçelievler / İSTANBUL (avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Merkez Mahallesi Esenler Cad. 6. Sok Bağcılar / İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.10.2007 / 27979
Başvuruya konu ihale:
 2007/90851 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.18.01.0022/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 29.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Koza Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.,’nin 29.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.10.2007 tarih ve 27979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 26.1. maddesinde sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince ödenecek KDV hariç sigorta, vergi resim ve harçlar, çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek bütün hukuksal, yönetsel, mali, cezai yükümlülükler ile giderlerin teklif fiyata dahil edileceği, 26.3. maddesinde fotoğraflı kimlik kartı, personelin eğitim gideri, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası (ilgili giderleri dahil) malzeme ve ekipman giderlerinin teklif fiyata dahil olacağının belirtildiği, ihale dokümanı içerisinde yer alan "Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde ise firma kar ve diğer giderlerin (İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen diğer giderler) ayrı bir iş kalemi olarak gösterildiği ve söz konusu düzenlemelerin şu açılardan mevzuata aykırı olduğu ve sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil ettiği,

 

        - Firma karının ve giyim bedelinin ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesi sebebiyle ihaleye teklif verilemediğini ve bunun Kamu İhale Genel Tebliğinin M-2 ve Kurulun 2007/UH.Z-402 sayılı kararına aykırı olduğu,

       - Personel ile ilgili doğabilecek bütün hukuksal, yönetsel, mali ve cezai yükümlülüklerin teklif fiyata dahil edilmesi sebebiyle kıdem, ihbar tazminatlarının teklif fiyata dahil masraflar arasında değerlendirildiği, bu nedenden dolayı teklif verilemediği ve düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-H-b maddesine aykırı olduğu,

 

       - İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde malzeme ve ekipman giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde de İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen diğer giderlerin iş kalemi olarak gösterildiği, amortisman teşkil eden malzeme ve ekipman giderlerinin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmesinin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman alet, edevat, kelepçe, cop detektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir” hükmüne aykırı olduğu,

 

            2) Teknik Şartnamenin "Hizmet İçeriği ve Genel Şartlar" başlıklı 4.7. maddesinde; yüklenicinin hastane müdürlüğüne haber vermeden personel değiştirmeyeceği, 4.8. maddesinde; güvenlik hizmetinde çalışacak personelin, 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelikçe belirtilen ve Valilik tarafından Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası almış elemanlar arasından Hastane İdaresi ile yüklenici tarafından seçileceği, ihale dokümanında yer alan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personele Dayalı Hizmet Alımları Kontrol Prosedürünün 4.8. maddesinin son cümlesinde; üçüncü uyarıda kurumun isteği ile elemanın işine son verileceği ve 24 saat içinde yeni eleman görevlendirileceği, Teknik Şartnamenin "Görevlilerin Çalışma Yerleri ve Görevli Sayıları İçin" başlıklı kısmının beşinci bendinde ihale sonrası güvenlik elemanlarının başhekimlik tarafından oluşturulacak bir komisyonca uygun olup olmadığının değerlendirileceğine dair düzenlemelerin mevcut olduğu; bu düzenlemelerle işe alınacak işçileri belirleme ve mevcut işçileri çıkarma yetkisinin idareye bırakıldığı, bunun ise; 4857 sayılı İş Kanunu’nun ikinci maddesi ile Kurulun 2007/UH.Z-1375 ve 2007/UH.Z-1702 sayılı kararlarına aykırı olduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin 7.2.3. maddesinde; "isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12´sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %8´ inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

Bu şartları son iki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgeleri sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesinin olduğu, bu düzenlemenin ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 40 ıncı maddesine aykırı olduğu,

 

            4) İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı olarak hesaplanan gün sayısının 22 olduğu ve her gün için 30 personel çalıştırılacağının belirtildiği, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ise; "İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması" = Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı Tatil Günleri, "Birimi" = Gün, "Miktarı" = 660 düzenlemesinin yapıldığı, Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı Tatil Günleri çalışması için İdari şartnamenin 26.3. maddesinde toplam 22 gün gösterilirken, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde toplam 660 gün gösterilmesi ve ihale süresinin 15 ay olması nedeni ile iki doküman arasında çelişki olduğu,

            - İhalenin süresi olan 01.10.2007 - 31.12.2008 tarihleri arasında da 23 resmi-dini tatil günü ve yılbaşı tatili bulunduğundan idarece yanlış hesaplama yapıldığı, anılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve  bu düzenlemeler sebebiyle sağlıklı teklif verilemediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, 100 kişi ile 15 aylık Koruma ve Güvenlik Hizmet Alım İşi olup ihale, birim fiyat teklif usulüyle yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek KDV Hariç sigorta, vergi, resim ve harçlar, çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek bütün hukuksal, yönetsel, mali cezai yükümlülükler ile giderleri teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3 Ayrıca, fotoğraflı kimlik kartı, personelin eğitim gideri, Özel Güvenlik mali Sorumluluk Sigortası (ilgili giderleri dahil), malzeme ve ekipman giderleri teklif fiyata dahildir.

 

            Giyim:Gömlek 4 Adet, Pantolon4 Adet, Kravat2 Adet, Mont2 Adet, Ayakkabı2 Çift, Kemer1 Adet, Bot1 Çift, Kaban1 Adet, Kep1 Adet.

 

            Yukarıda belirtilen giyimler firma tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            Yol bedeli: Çalıştırılacak işçilere verilecek yol bedeli günlük, brüt 3,63 YTL olup, bu bedel işçilere nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir. Yol bedeli aylık 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.

 

            Yemek: Çalıştırılacak işçilere hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

            Ücret: İhale edilen bu işte vasıflı işçi çalıştırılacağından, çalıştırılacak işçilerin (96 kişi) brüt asgari ücretin % 50, Güvenlik Amirine (1 kişi) % 70, Güvenlik Şefine (3 kişi) % 60 fazlası ödenecektir.

 

            Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret brüt asgari ücret hesaplanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir. İşin süresi içerisinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olarak hesaplanan gün sayısı 22 gün ve çalışan personel sayısı her gün için 30 kişidir (güvenlik personeli). (Resmi, dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışan personele her gün için fazladan 1 günlük çalışma karşılığı ücret ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.)” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetveli ise;

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Güvenlik Personeli (yol+sözleşme gideri)

Kişi

96

 

 

2

Güvenlik Şefi (yol+sözleşme gideri)

Kişi

3

 

 

3

Güvenlik Amiri (yol+sözleşme gideri)

Kişi

1

 

 

4

Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı Tatil Günleri

Gün

660

 

 

5

Giyim Bedeli

Kişi

100

 

 

6

Firma karı ve diğer giderler (idari şartnamenin 26. md sinde belirtilen diğer giderler.

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

            şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-M maddesinde; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Tebliğin XIII H-b maddesinde ise; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.


Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

            Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarenin ihale dokümanı kapsamında sunduğu Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvel ile idari şartnamenin 26 ncı maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 26 ncı maddede teklif fiyata dahil masraflar arasında, işçilik ücreti, bayram ve tatil günleri çalışmaları için işçilik ücreti,  fotoğraflı kimlik kartı, personelin eğitim gideri, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası (ilgili giderleri dahil), malzeme ve ekipman giderleri, ilgili mevzuat gereğince ödenecek KDV hariç sigorta, vergi, resim ve harçlar, çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek bütün hukuksal, yönetsel, mali cezai yükümlülükler ile giderlerin olduğu; birim fiyat teklif cetvelinde ise işçilik, yol, bayram ve tatil günleri çalışmaları ile giyim kalemlerinin öngörüldüğü ve bunların mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

 

            Ancak yukarıda anılan Tebliğ hükmü uyarınca karın ayrı bir kalem olarak birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve idarece 26 ncı maddede belirtilen diğer giderlere de karla birlikte ayrı bir kalem olarak yer verildiği, bunun sonucunda da anılan Tebliğ maddesi uyarınca sözleşme ve genel giderler içinde yer alması gereken hukuki ve cezai sorumluluklar adı altında ihbar ve kıdem tazminatı, makine ve ekipman giderleri için de ayrıca bedel öngörülmesi durumunun ortaya çıktığı anlaşılmış olup, bu nedenle idarenin birim fiyat teklif cetvelinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Ayrıca, birim fiyat teklif cetvelinde diğer giderler kalemine 26 ncı maddede düzenlenen eğitim ve kimlik kartının dahil olduğu anlaşılmış, fakat eğitime ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

           

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin "Hizmet İçeriği ve Genel Şartlar" başlıklı 4 üncü maddesinde; “4.7.Görev yerleri Hastane Müdürlüğünce belirlenmiş olan personel acil durumlar dışında Hastane Müdürlüğünün bilgisi olmadan başka tarafa kaydırılmayacak. Ayrıca hastanede görev yapan Güvenlik Elemanları hiçbir şekilde başka kurumlarda görevlendirilmeyeceklerdir. Yüklenici hastane Müdürlüğüne haber vermeden personel değiştirmeyecektir.” ve "Görevlilerin Çalışma Yerleri ve Görevli Sayıları İçin" başlıklı maddesinde; “ihale sonrası güvenlik elemanları başhekimlik tarafından oluşturulacak bir komisyonca uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

            İhale dokümanları arasında yer alan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personele Dayalı Hizmet Alımları Kontrol Prosedürü’nün 4.8. maddesinde; “Yapılan değerlendirmeler ile her ayın en yüksek puanı alan elemanı ilgili panoda yayınlanacaktır. Ardışık aylarda 2 veya daha fazla düşük performans puanı alan veya %50’nin altında performans puanı alan çalışan birinci defasında uyarılacaktır. Üçüncü uyarıda kurumun isteği ile işine son verilecek ve 24 saat içinde yeni eleman görevlendirilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde;

 

             “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarenin yukarıda anılan düzenlemelerinin hizmetin sürekliliğini, çalışacak personelin uygunluğunu ve hizmetin kalitesini temin etmek amacına yönelik olarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

            Ancak, Teknik Şartname’nin 4.8. maddesinde yer verilen; ”Güvenlik hizmetinde çalışacak personel, 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelikçe belirtilen ve Valilik tarafından "Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası" almış elemanlar arasından Hastane İdaresi ile yüklenici tarafından seçilecektir.” düzenlemesinin çalışacak personelin seçimi konusunda idareye de yetki tanıması nedeni ile İş Kanununun anılan hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:” başlıklı 7.2.3. maddesi; “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerin; son yıl değerlerinin , toplanı ciro için, teklif edilecek bedelin % 12´sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8´inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları son iki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu taktirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

           

            İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 40  ıncı maddesinde,

 

            “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmüne ve “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı ek 1 inci maddesinde,

 

“İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

            a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenilmesi zorunlu olmasına rağmen, idarece yapılan, söz konusu belgelerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait olmasına ilişkin düzenlemede anılan Kanun hükmüne uyarlık görülmemiştir.

 

            Ayrıca ihale ilanında, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait belgeler istenirken idari şartnamede aynı belgelerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait olması öngörülmüştür. İhale ilanı ile ihale dokümanı arasındaki bu tutarsızlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Anılan Yönetmeliğin 31 inci maddesi uyarınca, 30 uncu maddede belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı açıktır.

           

             4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinden, işin süresi içerisinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olarak hesaplanan gün sayısının 22 gün olduğu ve bugünlerde çalışması öngörülen güvenlik personel sayısının 30 kişi olduğu anlaşılmaktadır. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ise; "İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması" = Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı Tatil Günleri, "Birimi" = Gün, "Miktarı" = 660 şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            İdarenin idari şartnamedeki düzenlemesinden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde yapılacak toplam çalışmanın 660 adam-gün olduğu anlaşılmaktadır. Teklif birim fiyat cetvelinde ise, birimi “adam-gün” olan bu çalışmanın biriminin “gün” olarak belirtildiği görülmüştür. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif birim fiyat cetvelleri incelendiğinde, bu iş kalemine ilişkin tutarı, teklif edilen birim fiyat hanesine yazdıkları bir günlük çalışma ücretini 660 ile çarpmak suretiyle oluşturdukları tespit edilmiştir. Dolayısı ile iş kaleminin birimindeki bu belirlemenin ihaleye teklif verilmesine engel teşkil etmediği görülmüştür.

 

            Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-G-16 maddesindeki; “16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak gün sayısı idari şartnamede 22 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, işçilik hesabında dikkate alınacak gün sayısı açıkça belirtildiğinden ihalenin süresi olan 01.10.2007 - 31.12.2008 tarihleri arasında 23 resmi-dini tatil günü ve yılbaşı tatilinin bulunmasının, ihaleye sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda, (g) bendi yönünden (Doküman yönünden yapılan incelemede) tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdarenin hazırladığı sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi; “Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ait dipnotta; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

           

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde, “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            İdarenin hazırladığı hizmet sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olacağını belirtilmişken, işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyulan sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri konusunda düzenleme yapılmamasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul