İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3550
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :32
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3550
Şikayetçi:
 Baybora Hizmet İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. Bahçelievler Mahallesi Cengiztopel Cad. Yenikıbrıs Apt. Kat 1 31 D 3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği,Gedikkaya Mah. 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27806
Başvuruya konu ihale:
 2007/96595 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları Malzeme Dahil Genel Temz. Hast. Dan. ve Yön. Kalo.Tek. Dest.ve İlç. Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 08.17.92.0097/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliğince 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları Malzeme Dahil Genel Temz. Hast. Dan. ve Yön. Kalo. Tek. Dest.ve İlç. Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizmet İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti.’nin 18.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27806 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, daha sonra 26.10.2007 tarih ve 30528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusundan feragat ettiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuruya konu ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece tekliflerinin aşırı düşük bulunarak teklif bileşenlerine ilişkin açıklama talep edildiği, idareye yaptıkları aşırı düşük açıklaması sonrasında firmalarına gönderilen kesinleşen ihale kararı yazısında ihalenin Cenikli Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, oysa bu firmanın teklifinin kendi firmalarının teklifinden daha düşük olduğu ve sadece asgari işçilik maliyetini karşıladığı, teklif fiyata dahil olan giyim, temizlik ve ilaçlamaya ilişkin giderleri karşılamadığı, bu nedenle ihalenin Cenikli Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılamayacağı, ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibi 26.10.2007 tarih ve 30528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusundan feragat ettiğini bildirmiştir. Bunun üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 30.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1792.1 sayılı kararı ile, başvuru sahibinin 01.10.2007 tarih ve 27806 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde mevcut olan iddialar hakkında İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer verilen koşulların oluştuğu gerekçesiyle iddiaların incelenmesine geçilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari Şartnamenin 2.c maddesinde, ihale konusu hizmetin adının; “Malzeme Dahil Genel Temizlik, Hasta Danışma ve Yönlendirme, Kalorifer, Teknik Destek ve İlaçlama Hizmetleri (131 İşçi ve 2 Ekip Sorumlusu ve Ayrıca Firma Sahibinin İşin Başında Devamlı Bulunmaması Halinde İdare ile Koordinasyonu Sağlayacak Bir Genel Yönetici Olmak Üzere Toplam 134 Kişi ile Hizmet Verilecektir)” olduğu,

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde;

 

“Ayrıca, 131 (yüzotuzbir) (personelin ücret (maaş, vergi, SSK vb. asgari ücret maliyetine dahil olan giderler dahil), ayrıca 2 (iki) ekip sorumlusu ve firma sahibinin işin başında devamlı olarak bulunmaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak 1 (bir) genel yönetici (bu kişiler en azından asgari ücretli çalıştırılacak olup, sigortalı olacaklardır.), yol (26 gün gidiş-geliş), giderleri ile miktarları ve özellikleri teknik şartnamede yazılı olan temizlik malzemeleri istekli tarafından teklif edilecek fiyata dahildir. Teknik Şartnamede miktarları ve özellikleri yazılı olan giyecek giderleri teklif fiyatına dahildir.

 

ÜCRET: Asgari ücretin altında olamaz.

YOL     : 49,40 YTL (Brüt) (İşçi bordrosunda gösterilecektir.)

 

İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. 4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca 2007-2008 yıllarına ait Resmi Tatil günleri ve çalıştırılacak kişi sayısı aşağıda belirtilmiştir:” şeklinde düzenlemeye yer verilerek, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında  toplam 1826 gün çalışılacağının, sigorta risk prim oranının ise, % 2,5 olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde ise;

 

“a) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacaktır.

 

1.      Temizlik görevlisi 110 Kişi

2.      kalorifer görevlisi  3 kişi

3.      hasta danışma ve yönlendirme görevlisi 11 kişi

4.      teknik destek (Toplam 7 kişi)


131 işçi ve 2 ekip sorumlusu ve ayrıca firma sahibinin işin başında devamlı olarak bulunmaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak bir genel yönetici olmak üzere toplam 134 kişi ile hizmet verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin 2 nci maddesi ve 26 ncı maddesinde yer verilen teklif fiyata dahil olan masraflar uyarınca ihale konusu işin işçilik maliyeti, giyim bedeli, yol bedeli, resmi ve dini tatil ve bayram günleri ve temizlik malzemelerinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabında, 134 kişinin asgari işçilik maliyeti (yol gideri ve resmi-dini bayram günlerine ilişkin ücret dahil), giyim maliyeti, temizlik ekipman ve sarf malzemelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İhaleye ait Teknik Şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı düzenlemesinin 16 ncı maddesinde; ihale konusu işte çalışan personele verilecek kıyafete ilişkin olarak 134 personele iki takım yazlık iki takım kışlık olmak üzere toplam 536 takım kıyafetin verileceği düzenlenmiş, personele verilecek giyeceklerin özelliklerine (renk, şekil, kumaşın cinsi vb.) ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.

           

İhaleye ait ihale dokümanı uyarınca ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; şartnamede nakdi olarak karşılanacağı öngörülen yol bedeli, 1826 gün üzerinden hesaplanan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşına ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere ihale konusu işe ait toplam asgari maliyetin 1.660.994,21 YTL olduğu görülmüştür.

 

            İhale dosyasının incelenmesinden, ihaleye teklif veren Belpa İnş. Tem. San. Ltd. Şti., Baybora Tem. Tic. Ltd. Şti., Anadolu Medikal Tem. Yemek San. Tic. Ltd. Şti., Özçağdaş Temizlik Tic. Ltd. Şti. ve Cenikli Ticaret (Mehmet Cenikli) olmak üzere toplam 5 isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunarak, firmalara gönderilen 04.09.2007 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunmalarının istenildiği görülmüştür.

 

   İhale üzerinde bırakılan Cenikli Ticaret (Mehmet Cenikli)’in 1.660.994,21 YTL’lik teklif bedeline ilişkin olarak idareye 12.09.2007 tarihli yazı ile yaptığı aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

- Asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak özetle, firma sahibi veya şirket müdürü tarafından işin başında bulunulacağı, bu nedenle genel yönetici çalıştırılmayacağı, bu açıdan 134 değil 133 kişi üzerinden teklif verildiği, bunun da asgari işçilik maliyeti olarak 1.648.934,05 YTL’ye tekabül ettiği yönünde açıklama yaptıkları,

 

- Temizlik malzeme ve ekipmanları için 8.894,80 YTL, ilaçlama ve bahçede kullanılacak ekipmanlar için 859,00 YTL ve giyim bedeli için (genel yönetici çalıştırılmayacağı belirtildiğinden toplam 532 takım giysi için teklif verildiği belirtilmiştir) 1.702,00 YTL maliyet öngördükleri belirlenmiştir.

 

Aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan diğer 4 istekli tarafından ise, çalıştırılacak personele ilişkin olarak 134 kişi için asgari işçilik maliyetinin ve giyim giderinin hesaplanarak teklif fiyatına yansıtıldığı görülmüştür.

 

İhale dokümanında ihale konusu işte toplam 134 personel çalıştırılacağı yönünde açık hükümler bulunduğu, bu hükümlere istinaden diğer isteklilerin tamamı tarafından 134 kişi için teklif verildiği göz önüne alındığında, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında 133 kişi çalıştıracağını belirten sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması eşit muamele ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

 

Öte yandan, sözkonusu istekli tarafından teklif edilen bedelin, giyim ve temizlik malzemeleri hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı olan 1.660.994,21 YTL’ye eşit olduğu anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin giyim ve temizlik malzemelerini karşılamadığı görüldüğünden, sözkonusu isteklinin aşırı düşük açıklamasının yeterli görülmeyerek teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

      4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

      Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

    İhaleye ait İdari ve Teknik Şartnamede; ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin olarak “131 işçi ve 2 ekip sorumlusu ve ayrıca firma sahibinin işin başında devamlı bulunmaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak bir genel yönetici olmak üzere toplam 134 kişi”  şeklinde düzenlemelere yer verilmekle birlikte, bu düzenlemelerden 133 kişi için mi yoksa 134 kişi için mi teklif verileceği hususunun açık olmadığı, bu düzenleme nedeniyle isteklilerin tereddüte düşürüldüğü, ayrıca genel yönetici çalıştırmayacak bir isteklinin 133 kişi üzerinden teklifini oluşturması karşısında genel yönetici çalıştırmayı öngören isteklilerin 134 kişi üzerinden tekliflerini oluşturmalarının haksız rekabete yol açtığı hususları göz önüne alındığında, ihale dokümanının sağlıklı teklif vermeye engel teşkil ettiği, ihalede saydamlık ve rekabetin sağlanmadığı gerekçeleriyle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalinin gerektiği düşüncesi ile çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

     Bahattin IŞIK

         ll. Başkan

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul