İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3551
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :33
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3551
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği Kileci Mah. Isparta Yolu Üzeri No:20 Akşehir/ KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29291
Başvuruya konu ihale:
 2007/116729 İhale Kayıt Numaralı “23 Aylık 18 Personelle Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemek Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 08.18.69.0119/2007-58 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 28.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “23 Aylık 18 Personelle Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemek Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş Tem İlaçlama Tic Ltd Şti’nin 15.10.2007 tarih ve 29291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.3.1. maddesinde; “yemekhanelerdeki masa, sandalye ve mutfaktaki fayans, musluk, soyunma odaları, pişirme üniteleri, bulaşıkhane gibi alanlarda hastane idaresinin lüzum göreceği değiştirme, yenileme ve tamirat masraflarının karşılanacağına dair taahhütname” istenildiği, bu maddenin kapsamının belirsiz olduğu, idarece istenilecek tadilat veya yenilemeler bilinmeden buna dair maliyet öngörülmesinin imkansız  olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinin (c) bendinde,  “Çalışma   ve   Sosyal  Güvenlik   Bakanlığı İşletme İzin Belgesi” nin istenildiği, söz konusu belgenin istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

 

 

            İddia edilmektedir.

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla  ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde ön inceleme raporu bu hususlara ilişkin düzenlenerek birinci fıkranın (a) bendi hariç olmak üzere iddiaların incelenmesinin kabul koşulları yönünden  değerlendirme yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285-YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair dekontun eklenmediği anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle, Yönetmeliğin anılan maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul