İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3552
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :34
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3552
Şikayetçi:
 Deysan Gıda İnş. Turz. B.Sayar Petr. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd Şti, Gündoğdu Mahallesi 739. Sokak No:3 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Belediye Meydanı Özel İdare İşhanı Kat: 2 20500 Tavas/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28573
Başvuruya konu ihale:
 2007/110536 İhale Kayıt Numaralı “Tavas İlçesindeki Taşımalı Öğrencilere Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 08.18.31.0148/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 14.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tavas İlçesindeki Taşımalı Öğrencilere Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Deysan Gıda İnş. Turz. B.Sayar Petr. Temiz. Hizm. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28573 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale teklif zarfında yer alan ortaklık hisse beyanının yanlış verildiği gerekçesi ile firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ortaklık hisse beyanının doğru olduğu, eksiklik varsa idarenin eksikliği tamamlaması gerektiği, itiraza rağmen itiraza ilişkin karar verilmeden sözleşme imzalandığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyonunca tutulan zarf açma ve belge kontrol tutanağında, başvuru sahibinin  ortaklık hisse beyanının bulunmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

            Firmanın teklif zarfı ekinde yer alan ortaklık hisse beyanında Ersin Aktaş- Koç Tabldot Ltd. Şti. ortaklığı ve ortaklık/hisse oranının %99 olarak bildirildiği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi 14.09.2007 tarihli dilekçe ile idareye başvurarak şirketin yarısından fazla hissesine sahip olan Ersin Aktaş’ın başka bir şirkette de yarıdan fazla hissesi bulunduğundan ortaklık hisse beyanının doldurulduğu, ortaklık hisse beyanında bir eksiklik bulunmadığı, başkaca bir eksiklik görülmekte ise, idarece tamamlattırılması gerektiği iddia edilmiştir.

 

            İdarenin 19.09.2007 tarihli cevabi yazısında; şirketin ortaklık hisse beyanını verdiği ancak, başka bir şirketin itirazı (Gözde Zirve Yemek Ltd.) üzerine başvuru sahibinden ortaklık ilişkisine dair belgelerin istenildiği, firmanın ilgili belgeleri sunmadığı, idarece yapılan araştırma neticesinde; başvuru sahibinin Koç Tabldot. Ltd. Şti. üzerinde herhangi bir ortaklığının bulunmadığının anlaşıldığı ve yanlış beyan verildiğinden firmanın değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği görülmüştür.  

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihaleye sunulan “Ortaklık/Hisse Beyanında”, başvuru sahibinin  ortaklıklarına ilişkin bir bilgi bulunmadığı, Ersin AKTAŞ’ın ortağı olduğu (%99 oranında sahip olduğu Koç Tabldot İnternet Gıda İnşaat Petrol Ltd. Şti.) şirketteki durumunu gösterir ibarenin bulunduğu görülmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre isteklinin kendi ortaklık yapısını gösteren durumu sunması gerekmektedir.

 

Bu itibarla; başvuru sahibine ilişkin Ortaklık/Hisse Beyanı yerine, şirketin en büyük ortağı Ersin Aktaş’a ait Ortaklık/Hisse Beyanının verilmesinin geçerli kabul edilmeyerek idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda (ğ,ı) bentleri yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

1) İhale ilanının ve İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı 4.3.2, 7.3.2.maddeleri, “…c) İsteklinin (firmanın) son beş yıl içinde yaptığı özel ve resmi işten  dolayı ferdi veya toplu  gıda zehirlenmesine sebebiyet vermediğine dair taahhütname…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir.

 

İdare tarafından ihaleye teklif verecek isteklilerden son beş yıl içinde yaptığı özel ve resmi işten dolayı ferdi veya toplu gıda zehirlenmesine sebebiyet vermediğine dair taahhütname istenilmesi ve bu düzenlemenin ihalede katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi yukarıda yer alan mevzuat hükmüne aykırıdır.

 

Ayrıca, teklifi geçersiz sayılan isteklilerden birinin elenme sebeplerinden biri olarak idari şartnamede yapılan bu düzenleme olduğu dikkate alındığında, idare tarafından yapılan bu düzenleme, eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı ve ihaleye katılımı sınırlayıcı niteliktedir.

 

2) İdari Şartnamenin 7.3.4. maddesi; “Yemek İhale konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen taşıt,makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara dair belge ve taahhütname dağıtım işi ile ilgili yemek (taşımaya) uygun en az 4 adet araç bulunduracaktır.(kendi malı ise ruhsatını, kiralanmış ise taşıt kira sözleşmesini ihale evraklarını ekleyeceklerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…

…Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir….” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıdaki yönetmelik maddesi uyarınca, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu ve taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulmasının yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, idari şartnamede ihale konusu işte kullanılacak 4 adet araca ait her bir araç için eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde araç sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerinin asılları veya noter onaylı suretlerinin verilmesinin istenilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, idare tarafından yapılan düzenlemeyle ihale konusu işte kullanılacak ekipmana ilişkin taahhütname istenilmesine karşın, teklifi geçersiz sayılan isteklilerden birinin taahhütname sunmasına rağmen, elenme sebebinin kapasite raporunda sayılan ekipman yeterli olmadığı dikkate alındığında, idare tarafından yapılan bu maddeye ilişkin olarak yaptığı değerlendirmenin eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı  7.3.2.maddesi, “ a) Asgari  yeterlilik kriteri olarak  teknik personel ön görülmüştür. Bu  teknik personel olarak Gıda Mühendisi  ve 4 adet ustalık belgesi olan aşçı olacaktır. İhale  tarihinden önce işe alınmış olması ve  ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması ile  İşe giriş bildirgesinin  yada dönem bordrosunun  aslı veya noter tasdikli sureti ile belgelendirilmesi.

 

b) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesi için yeterli sayıda   personeli çalıştıracağına dair taahhütname…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez...” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu durumda idari şartnamede yapılan ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için yeterli sayıda personeli çalıştıracağına dair taahhütname istenilmesi ve teknik personele ilişkin olarak da bünyesinde çalışıyor olması şartı getirilmesi yukarıda yer alan Yönetmelik maddesine aykırıdır.

 

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede:

 

1) 4734 sayılı Kanunun Teminat mektuplarının düzenlendiği 35 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.” Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da; “İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü bulunmakta,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesin de de;“ İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK029.0/H, KİK029.1/H, KİK029.2/H)…

…Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde ihaleye katılmak için gereken belgeler maddeler halinde sayılarak anılan maddenin 7.f alt maddesinde bu belgeler arasında; “bu şartnamede belirlenen geçici teminat” olduğu belirtilmiştir. Anılan Şartnamenin 28.4 maddesinde; “Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumunun belirlediği, esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından ihale dokümanı ekinde isteklilere verilen ve Kamu İhale Kurumunca kapsam ve şekli belirlenmiş ve yürürlükte olan geçici teminat mektubu örneğine uygun olmayan geçici teminat mektubunu sunan Gözde Zirve Yemek Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

2) Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak idarenin yaptığı diğer işlemlere ilişkin olarak;

 

Teklifi geçersiz sayılan Özata Ltd. Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma sebebi olarak, İhale ilanının 4.3.2. ve İdari Şartnamenin 7.3.2. maddelerinde istenilen;“…c) İsteklinin (firmanın) son beş yıl içinde yaptığı özel ve resmi işten  dolayı ferdi veya toplu  gıda zehirlenmesine sebebiyet vermediğine dair taahhütname…” verilmemesinin gösterildiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler tahdidi olarak belirlendiğinden, bu şekilde bir taahhütnamenin yeterlilik kriteri olarak belirlenerek Özata Ltd. Şirketi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

            Beyağaç Yemek Şirketinin ortaklık hisse beyanını sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendi dikkate alındığında, şahıs şirketi olunması, herhangi bir ortaklığın bulunmaması halinde dahi ortaklık hisse beyanı verilmesi gerektiğinden, firmanın değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Beyağaç Yemek Şirketinin değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinden diğeri de, teklif zarfının mevzuata aykırı olmasıdır. Teklif zarfının taşıması gereken nitelikler 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün E Teklif Zarflarının Yapıştırılan Yerinin Mühürlenmesi başlıklı maddesinin ikinci fıkrasında; zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan istekli tarafından imzalanıp kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulama yapılacağı belirtilmiştir.

 

            İdarenin Beyağaç Yemek Şirketinin şikayetine ilişkin olarak vermiş olduğu 19.09.2007 tarihli cevabi yazıda; zarfın açılan yerinde bir eksiklik bulunmayıp, zarfın üzerinde bulunması gereken bilgilerin yazıldığı kağıt ile zarfın yapıştırıldığı yerde kaşe ve imza bulunmadığının belirtildiği anlaşıldığından idarenin bu açıdan zarfın uygunsuz olduğu hususundaki değerlendirmesi yerinde görülmemiştir.

 

              Zarf üzerinde, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı TAVAS” adresinin bulunduğu, söz konusu adresin ulaşılabilir ve anlaşılır olduğu sonucuna varıldığından, idarenin teklif zarfında adresin bulunmadığına ilişkin değerlendirmesi yerinde bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesindeki şekle aykırı olması durumunda zaten iade edilmesi gerekeceğinden hareketle de zarfın mevzuata aykırı bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan, 14.09.2007 tarihinde yapılan ihalenin 17.09.2007 tarihli komisyon kararı ile Gözde Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve aynı tarihte firma ile sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. Deysan Ltd. Şti. ile Beyağaç Yemek Şirketinin 14.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin her iki şikayeti de sözleşme imzalandıktan sonra 19.09.2007 tarihli yazılar ile cevaplandırdığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içersinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

            İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 14.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin 15 günlük süreyi beklemeden 17.09.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, 19.09.2007 tarihinde idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararın 25.09.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, Kanuna aykırı sözleşme imzalanmış olup yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul