İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3555
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :38
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3555
Şikayetçi:
 Fırat Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti. Harıkçı Caddesi Otel Yolaç Karşısı Kurt Apt. No: 1/1-2 ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Yeşil Yurt Mah. Malatya Yolu Üzeri 5. Km 02100 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28415
Başvuruya konu ihale:
 2007/83135 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.18.27.0171/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fırat Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti.,’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.10.2007 tarih ve 28415 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, teklifleri uygun olduğu halde uygun teklif bulunmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu 10.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin iş deneyim belgesi geçerli olmadığı, ihaleye teklif veren ikinci firma olan Arsemia Öz. Güv. Ltd. Şti.nin teklifinin ise, teklif mektubundaki tutarın yazı ve rakamla birbirinden farklı olduğu ve tebligat adresi beyanında ihale tarihinin farklı olduğundan tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle de ihalenin idare tarafından iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iş deneyim belgesi incelendiğinde, iş deneyim belgesi olarak sunulan belgenin özel sektör tarafından düzenlendiği anlaşıldığından usulüne uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

İstekli tarafından iş deneyim belgesinin yanında, GASTİ İşletmecilik Hizmetleri Ltd. Şti. ile başvuru sahibi arasında düzenlenen ve üzerinde İdil İşletmecilik ve GASTİ İşletmesinin de adının yer aldığı bir mühür basılı olan bir sözleşme ve İdil İşletmecilik tarafından düzenlenen toplam 120.412,00 YTL tutarında faturaların sunulduğu, ancak İdil İşletmecik Tarım ve Tic. Ltd. Şti. nin Antalya ilinde faaliyet yürüten bir şirket olduğunun anlaşıldığı ve 26.05.2007 tarihli söz konusu sözleşmede işin miktarı veya tutarı belirtilmediği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “B. İş Deneyimi Belgeleri-Hizmet Alımları” bölümünde; “Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” hükmü gereğince söz konusu sözleşme ve ekinde sunulan faturaların anılan isteklinin iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmadığından, ihale komisyonunun anılan kararında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan ihaleye sunulan ikinci teklif sahibinin teklif mektubunun miktarı yazı ve rakamlarının birbirine uygun olmaması da 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olduğundan teklifin değerlendirme dışı bırakılması yerindedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul