• Karar No: 2007/UH.Z-3556
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :39
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3556
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti. Ataç 1 Sokak No: 20/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Y.Baraj Mah.H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28856
Başvuruya konu ihale:
 2007/91959 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.18.42.0171/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.10.2007 tarih ve 28856 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında ihale konusu işle aynı konuda ISO 9001:2000 belgesi istenilmek suretiyle benzer iş tanımıyla genişletilen rekabetin daraltıldığı,

 

            2) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yaptırılacak fazla çalışmaya ilişkin yapılan düzenlemede vasıflı ve vasıfsız personel ayrımı yapılmasına karşın, bugünlerde çalıştırılacak personelin niteliğiyle ilgili açıklama yapılmadığından, fazla çalışmayla ilgili ödenecek ücretin hesaplanmasında belirsizliğe yol açıldığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde; “İhale konusu hizmet işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kapsam konusu hasta ve ziyaretçileri  yönlendirme hizmet işine ait olmak şartıyla ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.” düzenlemesine,

 

Aynı şartnamenin 7.4 üncü maddesinde de; “ Bu ihalede benzer iş olarak, refakatçi veya organizasyon hizmetlerine ilişkin iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri  Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci, Kamu İhale Genel Tebliğinin L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar    başlığı altında, “Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesi kalite ve standartlara ilişkin düzenleme getirirken, 7.4 üncü maddesi iş deneyim belgesi olarak kabul edilecek benzer iş tanımına yer vermiştir. Bu iki madde içeriğinden anlaşılması gereken, organizasyon hizmetleri alanında iş deneyim belgesi ile birlikte ihale konusu hizmete ilişkin kalite yönetim sistem belgesine sahip bir isteklinin de ihaleye teklif verebileceğidir. Dolayısıyla söz konusu düzenlemenin rekabeti engellediğine yönelik iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, “…resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince toplam 26 günlük resmi ve dini bayram ile yılbaşı günü bulunmakta olup, günlük 34 personel çalıştırılmak üzere toplam 884 personel çalıştırılacaktır. Ayrıca çalıştırılacak 40 personelden 1’i sorumlu sıfatıyla görev yapacak olup, bu 1 personele brüt asgari ücretin % 50 fazlası kadar fark verilecek olduğundan bu tutarlar teklif fiyata dahil edilecektir.” şeklinde bir düzenlemeye yer verildiğinden, resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak personele ilişkin ayrıntılı bir düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, 39 işçi ve 1 sorumlu müdür için işçilik maliyeti bölümü ve bu bölümlere parantez açılarak yol bedeli, sözleşme gideri, giyim, kar …. vb gibi giderler olarak açıklama getirilmiştir.

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yaptırılacak çalışmalar için ödenecek ücretin birim fiyat teklif cetvelinde açıkça belirtilmemiş olması, ödenmeyeceği anlamına gelmeyeceği gibi, parantez içerisindeki ifadelerde yer verilmemiş olsa bile işçilik maliyeti denilmekle bütün giderleri kapsayacağı açıktır.

 

Ancak, resmi ve dini bayram günlerinde sorumlu personelin çalışıp çalışmayacağına yönelik belirsizlik olduğuna yönelik iddia ele alındığında, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinin devamında “…Ayrıca çalıştırılacak 40 personelden 1’i sorumlu sıfatıyla görev yapacak olup, bu 1 personele brüt asgari ücretin % 50 fazlası kadar fark verilecek olduğundan bu tutarlar teklif fiyata dahil edilecektir.” ifadesine yer verildiği halde, asgari ücretin % 50 fazlası ücret  ödenecek olan sorumlu personelin bu günlerde çalıştırılıp çalıştırılmayacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür. Belirtilen günlerde sorumlu personelin çalıştırılması ile çalıştırılmaması arasında teklif fiyatın oluşturulması sırasında rakamsal bir fark oluşacağından, söz konusu düzenlemenin teklif verilmesinde belirsizliğe yol açacağı, sağlıklı teklif miktarı belirlenmesini engelleyeceğinden iddia yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul