• Karar No: 2007/UH.Z-3558
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :41
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3558
Şikayetçi:
 Ant-Pa Endüstriyel Yemek Temz. Gıda Otom. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Turgut Reis Cad. No:66/21 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gevher Nesibe Mah.İstasyon Cad.No:45 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.09.2007 / 27526
Başvuruya konu ihale:
 2007/95423 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri 2008 Yılı Temizlik, Çamaşır Yıkama, Kalorifer Yakma ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.10.2007 tarih ve 08.17.78.0177/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri 2008 Yılı Temizlik, Çamaşır Yıkama, Kalorifer Yakma ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ant-Pa  Endüstriyel Yemek Temz. Gıda Otom. İnş. Tic. San. Ltd. Şti’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.09.2007 tarih ve 27526 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartname ile ihale ilanında çalıştırılacak işçi sayısı bakımından çelişki bulunduğu,

 

            2) Milli ve dini bayramlar ile resmi tatil günlerinin maliyeti hesaplanırken dokümandaki hatalı düzenlemeden dolayı tereddüde düştüğü,

 

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale İlanının 2 nci maddesinde hizmetin türü ve miktarı; “malzemeli, ekipmanlı, makineli temizlik hizmeti alımı 150 işçi ile, çamaşır yıkama hizmet alımı 22 işçi ile, kalorifer yakma 82 işçi ile” şeklinde tanımlanmış, toplam 254 işçinin çalıştırılması öngörülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türü; “malzemeli, ekipmanlı, makineli temizlik hizmeti alımı 150 işçi ile, çamaşır yıkama hizmet alımı 22 işçi ile, kalorifer yakma 78 işçi ile” şeklinde tanımlanmış, toplam 250 işçinin çalıştırılması öngörülmüştür.

 

            Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde 150 temizlik personeli, 22 çamaşırcı personel ve 78 kaloriferci personel olmak üzere toplam 250 adet işçinin çalıştırılacağı öngörülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Her ne kadar ihale ilanında belirtilen işçi sayısının teknik ve idari şartnamelerde belirtilen işçi sayısından farklı olsa da istekliler tekliflerini idari şartnameye göre hazırladıklarından söz konusu eksikliğin tekliflerin verilmesini etkilemeyecek nitelikte olduğu değerlendirildiğinden, şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 10.13 maddesinde “Hafta sonu tatil günü (haftalık izin günü) idare ile birlikte firma tayin edecektir. Bu izin günlerinde ödeme tam yapılacaktır. Milli ve dini bayramlar ile resmi tatil günlerinde de normal ücret ödenecek, bu günlerde işçiye ihtiyaç duyulduğu takdirde çalıştırılacak her işçi için aylık bir işçi fiyatının (branşına göre) 1/30 kadar günlük fazla ödeme yapılacaktır. (Cumartesi ve Pazar günü yapılacak fazla çalışmalar idarenin Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu düzenlemeye göre milli ve dini bayramlar ile resmi tatil günlerinde ihtiyaç duyulduğu takdirde işçi çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. “İhtiyaç duyulduğu takdirde” ibaresi istekliler için kesinlik ifade etmemekle birlikte, teklif fiyata dahil olan kalemler arasında milli ve dini bayramlar ile resmi tatil günlerinde yapılacak çalışmalar gösterilmediğinden, istekliler için tekliflerin hazırlanmasında tereddüte yol açacak bir husus olarak görülmemiştir. Zira yapılan düzenlemeden milli ve dini bayramlar ile resmi tatil günlerinde işçi çalıştırılmayacağı anlaşılmaktadır.

 

 

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin ilanının 2 nci maddesinde yer alan düzenlemenin idari şartnamenin 2 nci maddesi ve teknik şartnamenin 10 uncu maddesiyle çeliştiği ve bu hususun tekliflerin doğru verilmesini engellediği, ayrıca teknik şartnamenin 10.13 maddesinde yer alan düzenlemenin yeterli açıklıkta belirlenmediği, bu hususun teklif maliyetine etki edecek bir husus olduğu anlaşılmıştır

 

 Söz konusu ihalenin yukarıda açıklanan nedenlerle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul