• Karar No: 2007/UH.Z-3559
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :43
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3559
Şikayetçi:
 Uğur Petrol Ürün. Turz. Gıda ve Sosy. Hizm. Tic. ve San.Ltd. Şti., Lalasinanpaşa Mahallesi İmaret Camii Arkası Nu 22 Bolvadin/AFYON
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakabaşı Mahallesi Hükümet Konağı C Blok Kat 1 70100 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26559
Başvuruya konu ihale:
 2007/132209 İhale Kayıt Numaralı “Sıcak Öğle Yemeği Yapımı ve Dağıtımı Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.10.2007 tarih ve 08.17.33.0177/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 31.08.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Sıcak Öğle Yemeği Yapımı ve Dağıtımı Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Uğur Petrol Ürün. Turz. Gıda ve Sosy. Hizm. Tic. ve San.Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.09.2007 tarih ve 26559 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede yemek üretim hizmeti ile ilgili TSE belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış işletme belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Şikayet konusu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            4) 5 adet kapalı servis aracının istenilmesinin gerekli olmadığı ve fiyatı arttırdığı,

 

            5) İhaleye girecek firmalardan belli sayıda personel çalıştırdığına dair belge istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) Karaman Ticaret ve Sanayi odasınca düzenlenecek en az 1500 kişilik kapasite raporu istendiği, Karaman dışında kurulu bulunan firmaların bu ihaleye katılımının mümkün bulunmadığı ve rekabetin engellendiği,

 

            7) Benzer iş tanımındaki “Kamu Kurum ve kuruluşları ile en az 50 personeli olan özel sektör kuruluşlarına sunulan sıcak yemek hizmeti” ifadesinin belli bir firmayı işaret ettiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 14.3 üncü maddesinde “TS 8985 İşyerleri, Yemek Fabrikaları, Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri Genel Kuralları Standardına uygun geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” istenmiştir. 

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin I. Bölüm VIII.L. maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

          Satın alınacak yemek hizmeti idarenin binalarında değil, bizzat yüklenicinin üretim tesisinde üretilip dağıtımı yapılacağı için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi istenmesi mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde: “17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış İşletme İzin Belgesi” istenmiştir.

 

            İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde sayılmış olup, yetirlilik kriteri olarak bu belgeler dışında belge istenmesi mevzuata uygun olmamakla birlikte, İşletme İzin Belgesinin alınması işletmeler için zorunluluk olduğundan söz konusu düzenlemenin esasa etkili olmadığı tespit edilmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde ekonomik ve mali yeterlik  belgeleri istenilmiştir.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde; “Taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ile  yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde  ekonomik ve mali yeterlik  belgeleri istenemez.” hükmü bulunmaktadır. 

 

4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit 115.524,00 (yüzonbeşbinbeşyüzyirmidört) Yeni Türk Lirası  olup şikayet konusu ihalenin yaklaşık maliyeti Kanunda belirtilen limitin altında kalmaktadır.

 

İdarece 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalesinde  ekonomik ve mali yeterlik  belgesi istenilmesi mevzuata aykırı görülmüştür.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 

 

5 adet kapalı servis aracının istenilmesinin gerekli olmadığı ve fiyatı arttırdığı iddiası, hukukilik değil de yerindelik denetimi gerektirdiğinden ve Kamu İhale Kurumu tarafından yerindelik denetimi yapılması mümkün bulunmadığından belirtilen şikayet sebebi uygun bulunmamakla birlikte, ihale konusu iş ile istenecek araç ve ekipmanın orantılı olması gerekmektedir.

 

             5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 14.3 üncü maddesinde “En az dört yıllık üniversite eğitimi almış kaliteden sorumlu 1 gıda mühendisi, kimya mühendisi, diyetisyen uzmanı, kimyager veya beslenme uzmanı çalıştırdığına dair hizmet sözleşmesi ile sorumlu yönetici istihdam ettiğine dair sorumlu yöneticinin bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış sorumlu yönetici belgesi ve sorumlu yöneticinin diplomasının aslı ve veya aslı idarece görülmüştür ibaresi taşıyan fotokopisi, 1 aşçı; Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık belgesi, temizlik ve dağıtım işlerinde görevli en az 10 personel çalıştırdığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihale tarihinden en az 1 ay öncesine ait bildirge” istenilmiştir.     

 

  Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan düzenlemede anahtar teknik personelin olup olmadığı anlaşılamadığı gibi, istenilen tüm personelin işletme bünyesinde çalıştırıldığına dair düzenleme rekabeti engelleyici nitelikte görülmüştür.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 14.3 üncü maddesinde “Karaman Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenecek en az 1500 kişilik kapasite raporu” istenilmiştir.

 

Kapasite raporunun Karaman Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenmesine ilişkin şart konulması, Karaman dışından ihaleye katılımı engellediğinden rekabeti kısıtlayıcı bir hüküm olarak değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca 295 kişiye yemek verilmesini amaçlayan bir ihalede 1500 kişilik kapasite raporu istenilmesi, iş ile yeterlik kriteri arasında tutarsızlık bulunduğunu göstermektedir.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 14.4 üncü maddesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile en az 50 personeli olan özel sektör kuruluşlarına sunulan sıcak yemek hizmeti” benzer iş olarak gösterilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

  Benzer iş tanımında yer alan “en az 50 personeli olan özel sektör kuruluşlarına” ibaresi rekabeti sınırlayıcı nitelikte görülmüştür.   

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul