İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3561
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :45
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3561
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü,Atatürk Bulvarı Nu 25/c 06100 Ulus Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27974
Başvuruya konu ihale:
 2007/88634 İhale Kayıt Numaralı “Düzce İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 08.17.99.0188/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Düzce İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Dağıtımı ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27974 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde “iş ortaklıklarında, pilot ortağın kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Günlük olarak dağıtımı yapılacak toplam 900 adet muhtacın adresleri CD olarak taraflarına teslim edilen ihale dokümanında bulunmadığı ve araçların kat edeceği mesafeye ilişkin başkaca bir belgeye ihale dokümanında yer verilmediği için teklif veremedikleri,

 

            3) İdari şartnamenin cezalar ve kesintiler başlıklı 52 nci maddesinde yer alan düzenlemelerden götürü bedel üzerinden teklif alınacağı, iş artışı ve eksilişine yer verilmediği dikkate alındığında yüklenicinin ne kadar cezaya maruz kalacağının önceden bilinmediği, Teknik şartnamenin yemeğin pişirilmesi ve dağıtımı başlığı altında yer alan 2 nci maddesinde yer alan düzenlemelerin iş artışı niteliğinde olduğu, ne kadarlık bir ek ödemenin yapılacağının belirlenmesinin imkansız olduğu

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin kapasite araştırma–geliştirme standart ve kaliteye ilişkin belgeler başlıklı 7.3.4. maddesinde;“Yemek yapımı ve dağıtımı işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve ( İSO 9001) kalite hizmet yeterlilik belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri.

            Teknik şartname gereği yemekler yemeğin verileceği ildeki mutfağında yapılacağından mutfak kuracak olanlardan, sözleşme tarihini takip eden 15(Onbeş) gün içinde yemeğin verileceği yerdeki mutfakları için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeri yeterlilik belgeli mutfak kuracağına dair noter tasdikli taahhütname.

            İş ortaklıklarında, pilot ortağın kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler başlıklı 45 inci maddesinde “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin anılan hükmüne uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            03.09.2007 tarihinde yapılan söz konusu ihalede başvuru sahibinin ihale dosyasını içeren CD’yi 27.08.2007 tarihinde satın aldığı 06.09.2007 tarihinde ise idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. İhale dokümanını içeren CD’yi aldıktan sonra ihale tarihine kadar CD içeriği hakkında idareden herhangi bir talebi olmadığı,

 

            İdarenin söz konusu iddiaya verdiği cevapta; bilgi eksikliğinin olması durumunda ihaleye katılımı engelleyecek bir durum olmadığını, bir eksikliğin olması durumunda her türlü yardımın yapılacağı cevabını verdiği,

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; “Düzce İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Dağıtımı” işine ilişkin 900 adet muhtacın isim ve adreslerinin ihale dosyasında yer aldığı, söz konusu işte yemek dağıtımı araç kiralama işinin maliyetinin toplam maliyet içerisinde küçük bir kısmını oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca, başvuru sahibinin 27.08.2007 tarihinde saat 13:50’de “ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı istekli tarafından kontrol edilmiş ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte M6D013-B-L2 nolu [CD halinde] teslim edilmiştir” ibaresini içeren KİK005.0/H nolu ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda firmanın kaşesinin ve yetkilisinin imzasının bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin Cezalar ve Kesintiler başlıklı 52 nci maddesinde

            “1) Yemek Hizmetinin mazeretsiz olarak hiç verilmediği güne ait hak edişin ödenmediği gibi ayrıca o günü takip eden iki günlük hak edişi de verilmeyecektir.

            2) Teknik Şartnamede belirtilen saatler arasında yemek dağıtımının gerçekleşmemesi halinde o günkü hak ediş tutarı üzerinden %25 ceza kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yapılan düzenlemelerle teknik şartnamede belirlenmiş saatler arasında yemek verilmediğinde ve mazeretsiz olarak hiç verilmediği durumlara ilişkin cezai hükümler yer almaktadır. Her ne kadar bu hükümler içerisinde cezalar tutar olarak belirtilmemiş ise de, idarenin vermiş olduğu cevapta “İdari şartnamede dağıtılacak yemek sayısı ve niteliği belirlenmiştir. Teklif mektubunda da toplam teklif edilen bedel belirtilmek durumundadır. Bu durumda basit bir matematik hesabı ile verilecek yemeğin birim maliyeti bulunabilir.” ifadesinden ve ihalenin fiziki miktarı ve türünün “1350 kişiye 365 gün süre ile toplam 492.750 kişilik yemek yaptırılması ve ev adreslerine teslimi hizmet alımı” olması nedeniyle, işin yürütülmesi sırasında ihale üzerine bırakılan istekliye verilecek ceza tutarının belirlenebileceği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin gerek ceza tutarlarının belirsizliği ile ilgili iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan teknik şartnamenin Yemeğin Pişirilmesi ve Dağıtımı başlıklı 2 nci maddesinde;

  d)Yemeklerin muhtaçlara teslimi 11:00-13:30 saatleri arasında 2 adet servis taşıtıyla yapılacaktır...

       f) Muhtaçların durumunda değişiklik olması (ölüm, adres değişikliği, muhtaçlığın ortadan kalması, vs. gibi) halinde idare listelerde değişiklik yapabilir. Yüklenici bu değişikliklere uymakla yükümlüdür.

      g) İdarece öngörülecek muhtaç sayısındaki artışların yükleniciye bildirilmesini takip eden gün derhal bu muhtaçlara yemek hizmeti sunulacaktır. Bu ilaveler her bir muhtaç için ihale birim fiyatı üzerinde ödenir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” başlıklı kısmında “…sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

Muhtaç sayısındaki artışlardan kaynaklanan ilaveler için ihale birim fiyatı üzerinde ödenir” düzenlemesi ile iş artışından bahsedilmiş olsa ise de anılan hüküm gereği söz konusu işte iş artışının mümkün olmadığı, iş artışının olması durumunda 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine “İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise iş artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.” düzenlemesine göre işin tamamı bitirilerek, tasfiyesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iş artışının ihalenin teklif türüne aykırı olduğu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede; İdari şartnamenin isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 7.3.2 nci maddesinde “Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önceki üç ay içinde işe alındığını gösteren ve adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgelerin aslı veya Noter Tasdikli sureti.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 43 üncü maddesinde;“Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.” hükmü yer almaktadır. İdari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin anılan yönetmeliğe aykırı hüküm içerdiği, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğuna ilişkin SSK işe giriş bildirgesi yeterli iken sadece ihale tarihinden önceki 3 ay içinde işe alındığını gösteren ve adına prim ödendiğine ilişkin bordroların istenmesi anılan mevzuat hükmüne aykırıdır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul