İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3562
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :46
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3562
Şikayetçi:
 Süpervizor İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad., No:62/3, G.O.P./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afşin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Afşinbey Mah., Afşinbey Cad., 46550, Afşin/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27741
Başvuruya konu ihale:
 2007/114554 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmet Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.10.2007 tarih ve 08.17.83.0199/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afşin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nca 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmet Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizor İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem Ltd. Şti.’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.2.3. maddesinin (a) bendinde TS 8985 belgesinin istendiği, ancak ihale konusu iş idare binasında yapılacağından Kamu İhale Genel Tebliğine göre hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmemesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinin (d) bendinde, GHP (iyi hijyen uygulaması) sertifikasının istendiği, ancak ihalelerde çok sayıda belge istenmesinin maliyetleri arttırdığı, fırsat eşitliğini ve rekabeti ortadan kaldırdığı, bundan dolayı söz konusu belgenin istenmemesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;           “a) TSE’den alınmış TS 8985 sayılı ‘işyeri, yemek fabrikaları, toplu Yemek Mutfakları ve yemek servisleri genel kuralları’ standardına göre düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”, düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, yemeklerin tamamının Afşin Yatılı İlköğretim Bölge  Okulu mutfağında hazırlanarak pişirileceğine dair düzenlemenin yapıldığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII numaralı “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” kısmının “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar başlılığı altında; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır…” , düzenlemesi yapılmıştır.

 

            TS 8985 numaralı standarda ilişkin belgenin, yemek fabrikaları, toplu yemek mutfakları ve yemek servisi yapan iş yerlerinin genel kurallarını kapsadığı ve TSE tarafından verilen bir hizmet yeri yeterlilik belgesi olduğu anlaşılmıştır. İhaleye teklif veren firmaların sunduğu belgeler incelendiğinde de, TS 8985 standardı ile ilgili belgelerin hizmet yeri yeterlilik belgesi oldukları görülmektedir.

           

Teknik şartnamenin birinci ve yedinci maddelerindeki düzenlemelerden, ihale konusu işte, yemeğin hazırlanarak pişirileceği yerin okul mutfağı olduğu görüldüğünden, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda belirtilen maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetlerde hizmet yeri yeterlik belgesi istenemeyeceğinden, ihale dokümanında kamu ihale mevzuatına aykırı olarak yapılan söz konusu düzenleme sebebiyle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;           “d) İyi hijyen uygulamaları sertifikası (toplu yemek üretimi ve sunumu ile ilgili)”, düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu ihaleye teklif veren isteklilerden, ihale üzerinde kalan firmanın tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarına (HACCP) göre gıda güvenliği yönetimi-gıda üreten kuruluşlar ve tedarikçiler için yönetim sistemine ilişkin kuralları kapsayan ve yerini TS EN ISO 22000 standardına bırakmış olan TS 13001 standardı ile ilgili belgeyi sunduğu, en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın ise, “GHP-İyi Hijyen Uygulamaları” sertifikasını sunduğu ve idari şartnamede “iyi hijyen uygulamaları sertifikası” talep edilmesine rağmen idarenin her iki belgeyi de kabul ettiği görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre, en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu “GHP-İyi Hijyen Uygulaması” sertifikasını veren kuruluşun  Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduğu ve bu kuruluşça  düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğüne dair Türk Akreditasyon Kurumundan alınmış bir teyit yazısının teklif dosyasında olmadığı da görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin  “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (L) bendinin onuncu fıkrasında; “…İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikalar  istenmeyecektir...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kalite Belgelerine ilişkin olarak, kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerde, gıda güvenliği sistemine yönelik belgelerden, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemine (HACCP) ilişkin belgeler ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikaların  istenilmeyeceğinin hüküm altına alındığı ve GHP (İyi Hijyen Uygulama) belgesinin, HACCP gibi güvenli gıda üretimi için mevcut sistemler arasında olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, İyi Hijyen Uygulama (GHP) ve Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelerine ilişkin olarak 29.11.2006 tarih ve 2978 sayılı Kurum yazısı ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan görüş istenilmiş, Türk Akreditasyon Kurumu’nun  05.12.2006 tarih ve 6598/ 10910 sayılı yazısında; “İyi Hijyen Uygulama (GHP) ve Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelendirme çalışmalarının henüz Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) karşılıklı tanınma anlaşmalarına (MLA) konu olmadığı, bu belgeleri veren kuruluşların uluslararası geçerliğini destekleyici nitelikte bir kontrol düzenin günümüz itibari ile akreditasyon kuruluşları tarafından tesis edilmediği, bu itibarla söz konusu belgelerin kamu ihalelerinde talep edilmesinin uygun olmadığının düşünüldüğü” belirtilmiştir.

 

            Kalite Belgelerine ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler ile Türk Akreditasyon Kurumu’nun anılan yazısındaki görüşleri göz önünde bulundurulduğunda, incelenen ihalede iyi hijyen uygulama sertifikasının istenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Öte yandan, söz konusu ihaleye ait sözleşme 14.09.2007 tarihinde imzalanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

 a) Sözleşme imzalanmamışsa,

            b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü mevcuttur.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvurusu üzerine yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; “İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            Başvuru sahibinin 07.09.2007 tarihli dilekçe ile yaptığı şikâyet başvurusuna idare tarafından 17.09.2007 tarihli yazı ile cevap verildiği ve idarenin cevap yazısının 22.09.2007 tarihinde şikâyetçi firma tarafından tebellüğ edildiği görüldüğünden, sözleşmenin mevzuatta belirlenen şartlara aykırı olarak imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul