İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3564
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :48
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3564
Şikayetçi:
 Ebru Güv. Med. Tem. İnş. Tur. Gıda Peyz. Taş. A. Ş., Birlik Mahallesi 8. Cad. 43. Sokak No: 12-9 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, Azerbeycan Bulvarı 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29481
Başvuruya konu ihale:
 2007/88232 İhale Kayıt Numaralı “Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 08.18.83.0201/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Ebru Güv. Med. Tem. İnş. Tur. Gıda Peyz. Taş. A. Ş.’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.10.2007 tarih ve 29481 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin adının “Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Çöp Taşıma İşi“ olarak belirtildiği, işin süresinin 01.01.2008-31.08.2009 tarihleri arası olduğu, 19 uncu maddesinde isteklilerin işin tamamı için götürü bedel teklif vereceği,

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ihalenin konusu ve niteliğine ilişkin olarak “Kahramanmaraş Belediye imar planı dahilindeki tüm mahalle, mıntıka, cadde, sokak, okullar, sağlık kuruluşları, resmi daireleri ve umuma açık alanların atık maddelerinin toplanması, toplanan atıkların çöp deponi sahasına nakli, çöp konteynır ve alım noktalarının temizliği, konteynırlardan kırılan ve tamir görmesi gerekenlerin tamir edilip boyanması, Pazar yerlerinin yıkanıp temiz tutulması ihale konusu işi kapsar. Bu ihaleye konu işte; (Pazar günleri hariç) her gün 45 adet araçla birlikte 485 adet işçi çalışır, Pazar günleri ise 100 adet işçi ve 10 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu mesai yapar” ifadelerinin yer aldığı,

 

İdari şartnamenin “Makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde ihale konusu işte 25 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (15 adeti 7 metre küp,10 adeti ise 11 metre küp ve yukarısı),  1 adet damperli kamyon, 2 adet üstü kapalı kasalı geri dönüşüm malzeme toplama kamyonu, 8 adet römorklu traktör, 1 adet lastik tekerlekli bekolu yükleyici, 1 adet tıbbi atık aracı, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet arazöz, 4 adet kontrol aracı ve 1 adet servis aracı olmak üzere toplam 45 adet aracın çalıştırılacağının belirtildiği,

 

 “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde personelin nitelikleri ile vasıflı personele ödenecek ücret farkına ilişkin olarak “Ayrıca, vasıflı işçilerden, 6 idari personel, 3 sağlıkçı, 6 kademe (1 lastikçi, 2 tamirci, 1 yağcı, 1 boyacı, 1 kaynakçı), 10 adet çavuş, 2 ilaçlama işçisi, 3 bekçi ve 2 çaycı olmak üzere toplam 32 adet personele brüt asgari ücretin %50 fazlası, 56 adet şoför personele brüt asgari ücretin %40 fazlası ve hidrolik sıkıştırmalı ile tıbbi atık araçlarında çalışacak olan toplam 72 adet işçiye brüt asgari ücretin %10 fazlası ücret ödenir. Kalan 325 işçiye ise asgari ücret uygulanır.” düzenlemesinin yapıldığı, ayrıca “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Bölümünde iş süresince kullanılacak olan makine, ekipman ve malzemelere yer verildiği,

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin belirtildiği görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren 4 isteklinin de teklif bedellerinin idarece belirlenen yaklaşık maliyetten düşük olduğu, 3 isteklinin teklifinin ise idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyetten düşük olduğu, 17.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Asya Loj. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;  

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

Anılan madde uyarınca isteklilerce verilen tekliflerin, diğer teklifler ile yaklaşık maliyete göre mukayese yapılması sonucunda aşırı düşük olup olmadığı konusunda takdir yetkisi ihale komisyonunda bulunmakla birlikte, idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilere aşırı düşük teklif  sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı  sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (f) ve (ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          f) Zeyilname yönünden yapılan incelemede;

 

          Başvuru konusu ihaleye ait ilanın “İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2.a. maddesinde, işin 475 adet işçi ve 46 adet araç ile gerçekleştirileceği belirtilmiş, “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2. maddesinde de ihale konusu işte çalıştırılacak olan 46 adet araca ilişkin isteklinin kendi malı olma şartının aranmadığı belirtilmiştir.

 

          İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak araç sayısı 45 olarak belirtilmiş, 26.3 maddesinde ise toplam 485 personel çalıştırılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Teknik şartnamenin “İhalenin Konusu, Şekli ve Niteliği” başlıklı 1 inci maddesinde de benzer şekilde işin 45 adet araç ve 485 adet personel ile gerçekleştirileceği hususları düzenlenmiştir.

 

          13.08.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile “...ilan metninde bulunan (2.a. bendi ve 4.3.2. bendi), 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29. maddesine istinaden zeyilname ile düzeltilmiştir.

          Madde 2.a. Kahramanmaraş Belediyesi Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Toplanan Çöplerin Çöp Deponi alanına taşınması hizmet alım işi. 485 adet işçi ve 45 adet (...) araç çalıştırılacaktır...

          Madde 4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

          İhale konusu işte çalıştırılacak olan 45 adet aracın kendi malı olma şartı aranmayıp araçlar kiralık da olabilir...” düzenlemesinin yapıldığı belirlenmiştir.

 

          4734 sayılı Kanunun, “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

          Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. hükmü,

 

          “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde,

          “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

          Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır...” hükmü,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı  altında “... Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesi öngörülmüştür. İhale ilanlarında 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine aykırı hususların  bulunması durumunda ise, ihale ilanının yayımlanmasından sonraki 10 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması kuralının istisnası olan zeyilname düzenlenmesi işlemi, yalnızca ihale dokümanı açısından mümkün olup, ihale ilanlarında zeyilname ile değişiklik yapılması mümkün değildir. İdarece ihale ilanında yapılan değişiklikler 4734 sayılı Kanunun “İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde düzenlenen ihalenin niteliği ve miktarına ilişkin olduğundan, ilanda yer alan hususlarda düzeltme ilanını yayımlanmaksızın zeyilname ile değişikliğe gidilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

         

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

          İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak 45 adet araç içerisinde 4 adet kontrol aracı istenildiği belirtilmiştir.

 

          İdari şartnamenin “İhale konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, hizmetin yapılacağı yerin, Kahramanmaraş Belediyesi imar planı dahilindeki alanlar olarak belirlendiği,

 

          Teknik şartnamenin “İhalenin konusu, şekli ve niteliği” başlıklı 1 inci maddesinde “…Bu ihaleye konu işte (pazar günleri hariç) her gün 45 adet araçla birlikte 485 adet işçi çalışır, Pazar günleri ise 100 adet işçi ve 10 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu mesai yapar.” düzenlemesine,

 

          2.6. maddesinde “Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından 7 metreküp kapasiteli 10 adet araç, çift vardiya çalışır. Diğer tüm araçlar tek vardiya üzerinden çalışır.” düzenlemesine,

 

          2.11. maddesinde “Yüklenici … Pazar günleri dahil (Ulusal ve Genel Tatil günleri de dahil) her gün çalışma saatleri dahilinde iş merkezini açık tutup kontrol aracı ile yetkili bulundurur” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

          Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılması istenilen 45 adet araçtan pazar günleri sadece 10 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun çalıştırılacağının  düzenlenmesine rağmen, şartnamenin 2.11. maddesinde pazar günleri de kontrol aracı bulundurulacağına dair düzenleme yapılması, ayrıca kontrol araçlarının ne kadar mesafe katedeceğine ilişkin net bir belirleme yapılmaması nedeniyle isteklilerce bu araçlara ilişkin yakıt maliyetinin ve tekliflerin sağlıklı olarak tespit edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3563 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul