İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3565
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :49
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3565
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sos. Hiz. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No: 79/20 Maltepe ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, Azerbeycan Bulvarı 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28707
Başvuruya konu ihale:
 2007/88232 İhale Kayıt Numaralı “Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Çöp Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 08.18.34.0201/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediyesi’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çevre Temizliği,  Çöp Toplama ve Çöp Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sos. Hiz. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28707 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında belirtilen işçi ve araç sayısının düzeltme ilanı yapılmaksızın zeyilname ile değiştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 52.7 maddesinde ve teknik şartnamenin 2.8 maddesinde yüklenici işçilere tek tip elbise giydireceğinin düzenlendiği, ancak hizmet işinin tek bir kategoriden oluşmaması, idari personel, sağlık personeli, kademe, çavuş, ilaçlama, personeli, bekçi, çaycı, şoför gibi personeli gerektirmesi nedeniyle standart bir iş elbisesinin olmadığı ve dolayısıyla iş elbisesine ilişkin maliyetin hesaplanamadığı, ayrıca tek tip olsa dahi iş kıyafetlerine ilişkin nitelik ve özelliklerin ayrıntılı olarak belirtilmemesinin maliyet hesabında tereddüte düşüldüğü,

 

            3) İdari şartnamenin 26.3.1 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %2 olarak belirtildiği, istihdam edilecek toplam 485 adet personelin içerisinde değişik vasıflarda 32, şoför olarak ise 56 personel bulunduğu, aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz etmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereği bütün işlerin en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı düzenlendiğinden anılan oranın asgari %3 olarak belirlenmesi gerektiği,

 

            4) İdari “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde yüklenicinin ücretsiz olarak çöp konteynırı temin edeceğinin belirtildiği, ancak sözkonusu konteynırların ücretsiz olarak istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde dört adet kontrol aracı istenildiği, ancak sözkonusu araçların ne kadar yol kat edeceğine ilişkin bir düzenleme yapılmaması nedeniyle maliyet hesabı yapılamadığı ve tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

 

            6) İdari şartnamenin 52.5 maddesinde yer alan “Kontrol teşkilatının çalışmasında sakınca gördüğü işçi ve vasıflı eleman ikinci bir ikaza gerek kalmaksızın değiştirilir. Aksi durumda işçi başına günlük 40 YTL hak edişten düşülür.” düzenlemesinin İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihaleye ait ilanın “İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2.a. maddesinde, işin 475 adet işçi ve 46 adet araç ile gerçekleştirileceği belirtilmiş, “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2. maddesinde de ihale konusu işte çalıştırılacak olan 46 adet araca ilişkin isteklinin kendi malı olma şartının aranmadığı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak araç sayısı 45 olarak belirtilmiş, 26.3 maddesinde ise toplam 485 personel çalıştırılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Teknik şartnamenin “İhalenin Konusu, Şekli ve Niteliği” başlıklı 1 inci maddesinde de benzer şekilde işin 45 adet araç ve 485 adet personel ile gerçekleştirileceği hususları düzenlenmiştir.

 

13.08.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile “...ilan metninde bulunan (2.a. bendi ve 4.3.2. bendi), 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29. maddesine istinaden zeyilname ile düzeltilmiştir.

Madde 2.a. Kahramanmaraş Belediyesi Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Toplanan Çöplerin Çöp Deponi alanına taşınması hizmet alım işi. 485 adet işçi ve 45 adet (...) araç çalıştırılacaktır...

Madde 4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İhale konusu işte çalıştırılacak olan 45 adet aracın kendi malı olma şartı aranmayıp araçlar kiralık da olabilir...” düzenlemesinin yapıldığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun, “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

 “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır...” hükmü,

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Zeyilname" İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı  altında “... Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesi öngörülmüştür. İhale ilanlarında 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine aykırı hususların  bulunması durumunda ise, ihale ilanının yayımlanmasından sonraki 10 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması kuralının istisnası olan zeyilname düzenlenmesi işlemi, yalnızca ihale dokümanı açısından mümkün olup, ihale ilanlarında zeyilname ile değişiklik yapılması mümkün değildir. İdarece ihale ilanında yapılan değişiklikler 4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde düzenlenen ihalenin niteliği ve miktarına ilişkin olduğundan, ilanda yer alan hususlarda düzeltme ilanını yayımlanmaksızın zeyilname ile değişikliğe gidilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 52.7 maddesinde, “Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren işçilerine tek tip elbise giydirir. Aksi halde işçi başına aylık 40 YTL istihkaktan kesinti yapılır” düzenlemesine yer verilmiş, teknik şartnamenin 2.8 maddesinde de yüklenicinin personele tek tip elbise giydireceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca idari şartnamenin 56.6. maddesinde yüklenicinin ihale süresi içerisinde 1000 adet çizme ve 10000 adet eldiven kullanacağı belirtilmiştir.     

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında;         “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.


 Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” 2 nci maddesinde işin adı Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma İşi” olarak belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca incelenen ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin giyeceğin özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği yönündeki hükmünün personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için geçerli olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımlara yönelik olarak mevzuatta bu yönde bir hüküm bulunmadığı, ayrıca giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da gözönünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği değerlendirilmiş, giyeceklerin tek tip olarak belirlenmesi ve özelliklerine yer verilmemiş olmasının isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 26.3. maddesinde; “Ayrıca, vasıflı işçilerden, 6 idari personel, 3 sağlıkçı, 6 kademe (1 lastikçi, 2 tamirci, 1 yağcı, 1 boyacı, 1 kaynakçı), 10 adet çavuş, 2 ilaçlama işçisi, 3 bekçi ve 2 çaycı olmak üzere toplam 32 adet personele brüt asgari ücretin %50 fazlası, 56 adet şoför personele brüt asgari ücretin %40 fazlası ve hidrolik sıkıştırmalı ile tıbbi atık araçlarında çalışacak olan toplam 72 adet işçiye brüt asgari ücretin %10 fazlası ücret ödenir. Kalan 325 işçiye ise asgari ücret uygulanır” düzenlemesine,

 

26.3.1 inci maddesinde; “İhale konusu olan Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Çöp Taşıma İşinin;

a- İş kolu grup kodu ‘5221’

b- İş koduna göre işin tehlike derecesi ‘2’,

c- İşkolu koduna göre prim nispet oranı ‘2,00’ dir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece Kahramanmaraş Sigorta İl Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda; ihale konusu alım işi maliyet cetvelinde kullanmak üzere 2007 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olan asgari ücretin işverene maliyetinin bildirilmesi talep edilmiş olup, Sigorta İl Müdürlüğü’nce gönderilen cevap yazısında da; çevre temizliği, çöp toplama ve çöp taşıma hizmet alımına ilişkin olarak tehlike derecesinin ve prim nispet oranının 2 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “..Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır.Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının Sigorta İl Müdürlüğü’nce gönderilen cevap yazısına uygun olarak idare şartnamede belirtildiği görülmüş, yukarıda anılan yönetmelik maddesi hükmünden hareketle, idarece idari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 56.1 maddesinde “Yüklenici işe başladıktan sonra; sözleşme süresi içerisinde her ay 10 adet olmak üzere toplam 200 adet (400 metreküp kapasiteli) çöp konteynırı temin ederek Kontrol Teşkilatının göstereceği semtlere ücretsiz olarak konuşlandırır. Konteynırlar için yükleniciye ilave bir ödeme yapılmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin yukarıda anılan maddesinde yer alan, konteynırlar için idarece ilave bir ücret ödenmeyeceği yönündeki düzenlemeden, çöp konteynırlarına ait giderin istekliler tarafından karşılanacağı anlaşılmakta olup, anılan hususun teklif verilmesini engelleyici ve tereddüt yaratıcı nitelikte olmadığı, ayrıca  idari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği dikkate alındığında, söz konusu gider kalemine teklif tutarı içerisinde yer verilmesinin mümkün bulunduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

          İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak 45 adet araç içerisinde 4 adet kontrol aracı istenildiği belirtilmiştir.

 

          İdari şartnamenin “İhale konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, hizmetin yapılacağı yerin, Kahramanmaraş Belediyesi imar planı dahilindeki alanlar olarak belirlendiği,

 

          Teknik şartnamenin “İhalenin konusu, şekli ve niteliği” başlıklı 1 inci maddesinde “…Bu ihaleye konu işte (pazar günleri hariç) her gün 45 adet araçla birlikte 485 adet işçi çalışır, Pazar günleri ise 100 adet işçi ve 10 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu mesai yapar.” düzenlemesine,

 

          2.6. maddesinde “Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından 7 metreküp kapasiteli 10 adet araç, çift vardiya çalışır. Diğer tüm araçlar tek vardiya üzerinden çalışır.” düzenlemesine,

 

          2.11. maddesinde “Yüklenici … Pazar günleri dahil (Ulusal ve Genel Tatil günleri de dahil) her gün çalışma saatleri dahilinde iş merkezini açık tutup kontrol aracı ile yetkili bulundurur” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

          Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılması istenilen 45 adet araçtan pazar günleri sadece 10 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun çalıştırılacağının  düzenlenmesine rağmen, şartnamenin 2.11. maddesinde pazar günleri de kontrol aracı bulundurulacağına dair düzenleme yapılması, ayrıca kontrol araçlarının ne kadar mesafe katedeceğine ilişkin net bir belirleme yapılmaması nedeniyle isteklilerce bu araçlara ilişkin yakıt maliyetinin ve tekliflerin sağlıklı olarak tespit edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

          6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52.5 maddesinde “Kontrol teşkilatının çalışmasında sakınca gördüğü işçi ve vasıflı eleman ikinci bir ikaza gerek kalmaksızın değiştirilir. Aksi durumda işçi başına günlük 40 YTL hak edişten düşülür.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

“…

Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Şartnamenin yukarıda anılan maddelerinde yer alan, çalıştırılacak elemanların işten çıkartılması yönünde yapılan düzenlemelerin İş Kanununa uygunluk arz etmediği anlaşılmakla birlikte, sözkonusu aykırılığın ihaleye teklif verilmesine ve ihalenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel bir durum yaratmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3563 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul