• Karar No: 2007/UH.Z-3566
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :50
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3566
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü Kaledere Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat : 3 Ünye/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27185
Başvuruya konu ihale:
 2007/105448 İhale Kayıt Numaralı “2355 Taşımalı Öğrenciye 177 İşgünü 416835 Öğün Öğle Yemeği Hazırlanması, Pişirilmesi, Taşıma Merkezi Okullara Götürülüp Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2007 tarih ve 08.17.57.G012/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2355 Taşımalı Öğrenciye 177 İşgünü 416835 Öğün Öğle Yemeği Hazırlanması, Pişirilmesi, Taşıma Merkezi Okullara Götürülüp Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27185 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)Söz konusu ihalenin dokümanını satın aldıkları, idari şartnamenin 7.3.2.3. maddesinde hizmetin alınacağı yemek fabrikası ile yapılmış noter onaylı sözleşme gösteren belgelerin istenilmesinin rekabet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu, söz konusu sözleşme yerine hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağına ve harici bir mutfakla anlaşma yaparak hizmetin yerine getirileceğine dair taahhütname istenilmesinin yeterli olduğu,

 

            2)İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; en az 2 adet üzeri kapalı panelvan veya minibüs gibi servis aracının kendi adına veya kiralık olduğunu gösterir ruhsatlarının istenildiği, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, belirtilen araçların hizmet esnasında hizmet yerinde bulundurulacağına ve hizmetin aksatılmadan yürütüleceğine dair taahhütname istenilmesinin yeterli olacağından söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,    

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.2. “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı maddesinin (b) bendinde; “Verilecek olan yemek hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağına ve harici gayri sıhhi müessese ruhsatı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olan bir yemekhane ile anlaşma yaparak hizmetin yerine getirileceğine dair noter onaylı taahhütnameyi ihale işlem dosyasında bulunduracak ihale isteklinin üzerinde kaldığı takdirde istekli sözleşme süresinde yemekhane ile yapılan noter onaylı sözleşmeyi idareye ibraz edecektir.” düzenlemesi,

 

          İdari şartnamenin 7.3.2. “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı maddesinin 7.3.2.3. alt maddesinde; “Yemek, isteklilerin yüklenici firmanın hizmetin alınacağı yerde yemek hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacağına dair taahhütname verecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların/kişilerin hizmetin alınacağı yemek fabrikası/fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini gösteren belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu yemek ihalesinde idarenin maksadının yemek hizmetinin aksamaması olduğu, ancak ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamadan önce il sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika ya da fabrikalar ile sözleşme yapması şartı konulması yerine buna ilişkin taahhütname istenilmesinin yeterli olacağı sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla, ihaleden önce isteklilerin hizmetin alınacağı yemek fabrikası/fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşme imzalaması şartının, ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.’’ hükmü getirilmiş olup; İdari Şartnamede istekli olarak katılacak firmalardan ihaleden önce yemek fabrikası ile yapılmış noter onaylı sözleşme istenilmesi bu bağlamda 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            İlan ve idari şartnamede farklı düzenlemeler yapılmak suretiyle; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir……. hükmüne aykırı işlem tesis edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.3. “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde); “İhale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli olan araçlardan en az iki adet üzeri kapalı panelvan veya minibüs gibi servis aracı bulunduracağına dair noter onaylı taahhütnameyi ihale dosyasında bulunduracak, ihale isteklinin üzerinde kaldığı takdirde istekli sözleşme süresinde araçlar ile ilgili kendi adına ise ruhsatını, kiralık ise yapılan noter onaylı sözleşmeyi idareye ibraz edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3. “Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin bilgiler” başlıklı maddesinde; “İhale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli olan araçlardan en az iki adet üzeri kapalı panelvan veya minibüs gibi servis aracının kendi adına veya kiralık olduğuna ait gösterir ruhsatları ibraz edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde; İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü ile,

 

            Anılan Yönetmeliğin 44 üncü maddesindeki: “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hüküm gereğince, idarenin, isteklilerden kendi malı olma şartının arandığı ihalelerde yönetmelikte sayılan belgeleri isteyebileceği, kendi malı olma şartının aranmadığı ihalelerde ise taahhütname sunulmasını istemesi gerektiği, isteklilerden servis araçlarının kiralık olduğunu gösterir ruhsatın  istenilmesinin mevzuata aykırılık oluşturduğu, aynı zamanda ilan ve idari şartnamede farklı düzenlemeler yapılmak suretiyle; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir……. hükmüne aykırı işlem tesis edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda (b) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

            Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler” başlıklı 8 inci maddesinde;

            “Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

            a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası. ( beşyüzyirmidokuzbin dörtyüzonbir Yeni Türk Lirası )  

            b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. ( sekizyüzseksenikibin üçyüzelliiki Yeni Türk Lirası)   

            c)Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası.(ondokuzmilyon dörtyüzonbirbin yediyüzseksenbir Yeni Türk Lirası )” hükmü ile, 

            Kamu İhale Kanununun “İhale İlân Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddesinin (a) bendinin 1 inci maddesinde;

            Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

            a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

            1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun “İlanın uygun olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;  13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.”hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun 1 nolu ek maddesinde; “Bu Kanunun 13 ve 47 nci maddelerinde geçen Resmî Gazetede yayım zorunluluğuna ilişkin hükümlerden, Kanunun 53´üncü maddesinde öngörülen Kamu İhale Bülteninde yayım zorunluluğu anlaşılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyeti dikkate alınarak ihale ilanının ihale tarihinden önce gerekli süre dikkate alınmadan yayımlanması gerektiği halde bu süreye uyulmadan yayımlanan ilanda mevzuata uyarlılık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul