İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3567
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :51
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3567
Şikayetçi:
 Körfez Haritacılık ve Planlama Ltd. Şti. Çetin Emeç Bulvarı 8. cadde 34/4 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkjanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27744
Başvuruya konu ihale:
 2007/37519 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırlarını Kapsayacak Şekilde (6350 Km2) Güncel Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Orto Görüntülerin Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 08.17.88.G012/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırlarını Kapsayacak Şekilde (6350 Km2) Güncel Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Orto Görüntülerin Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak Körfez Haritacılık ve Planlama Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 20.08.2007 tarihli ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleyle ilgili olarak 04.06.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusunda bulundukları, Kurulun 16.07.2007 tarih ve 2007/UH-Z-2372 sayılı kararı ile düzeltici işlem kararı verildiği, idarece firmalarından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını kabul edip etmediklerinin sorulduğu, firmalarınca teklif geçerlilik süresi ve geçici teminatlarının süresinin de uzatıldığını belirtir yazının idareye verildiği, Kurulun düzeltici işlem kararından sonra birinci sıradaki en avantajlı teklif sahibi firmadan da ihale dosyasına koymuş olduğu alt yüklenici belgesi ile ilgili olarak idareden onay yazısı getirmesi talep edildiği, söz konusu firmanın onay yazısını sunmadığı bu nedenle ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılarak sözleşmeye davet edilmesi gerekirken idarece ihalenin iptal edildiği, Kurul tarafından verilen düzeltici işlemin uygulanmayarak ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdarece Kamu İhale Kurulunun 16.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2372 sayılı düzeltici işlem kararından sonra Ede Coğ. Sis. Ltd. Şti. - Piramid Fot. Hiz. Ltd. Şti. -Ortak Girişiminin verilen süre içerisinde sunmuş oldukları iş deneyim belgeleri kapsamında alt yüklenici sözleşmeleri ekinde onay yazılarının komisyona sunulmadığı, idarece Körfez Har. ve Plan. Ltd. Şti. ve İnta Uzay Sis. İlt.  A. Ş.’nin teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını kabul edip etmediklerinin sorulduğu ve iki firmanın da teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını kabul ettikleri görülmüştür.

           

            10.08.2007 tarihli İhale komisyonu kararı ile ihale Körfez Har. ve Plan. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, 20.08.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından “01.06.2007 tarihinde başlayıp 197 günde 14.12.2007 tarihinde tamamlanması planlanan işin ihale sürecinin uzamasından dolayı yıl sonuna kadar bitirilmesi mümkün olmadığından” ihale iptal edilmiştir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve uzatılması” başlıklı 35 inci maddesinde;

 

“İhale edilen işin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi esastır. Yüklenici bu esasa herhangi bir şekilde uymazsa sözleşmede gösterilen cezalar uygulanır.

Bu Genel Şartnamede öngörülen diğer haller saklı kalmak kaydıyla, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde sözleşmesinde belirtilen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan zorunlu gecikme nedenlerinin doğuşunda, durum idarece incelenerek işi engelleyici nedenlere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.

Yüklenici, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından başlamak üzere yirmi (20) gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse bunun nedenlerini belirten bir yazı ile idareye başvuracak ve durumun açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir.

Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devamı sırasında yapılacak başvuru, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

Sözleşmesinde işin tamamlanması için sözleşme tarihinden başlayarak belli bir tarih ve süre belirlenen ve başkaca kayıt bulunmayan işlerde, işin yapılması için tespit olunan döneme rastlayan kış aylarının ve resmi tatil günlerinin etkisi de göz önünde tutulmuş sayılacağından  yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, verilecek sürenin çalışılamayacak günler de dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.

İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu Genel Şartnamede ve sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini, yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin ve iş programının onaylanmasının, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gereği kadar uzatılır.

Birim fiyat sözleşmelerde ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.” hükmü yer almaktadır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

            Aynı maddenin gerekçesinde;

 

            “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle” ihalenin iptal edilebileceği açıklaması,

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

          

İdarenin kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek suretiyle ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla birlikte; başvuru sahibi tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe süresinde  başlanılamadığından kalan sürede işin bitirilememesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline yönelik idarenin 20.08.2007 tarihli işleminin  iptal edilerek, iptal öncesindeki işlemlere kalındığı yerden mevzuata uygun şekilde devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul