İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3568
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :52
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3568
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sok. No: 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kozan Devlet Hastanesi, Saimbeyli Cad. 01510 Kozan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27971
Başvuruya konu ihale:
 2007/89205 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.10.2007 tarih ve 08.17.96.G015/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kozan Devlet Hastanesi’nce 30.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27971 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İşe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel hastanelerde malzeme dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, benzer iş tanımının ihale konusu hizmetin adıyla birebir aynı olduğu, çalıştırılması istenen asgari personeller içersinde yer alan ve teknik şartnamenin 5.3 maddesinde yer alan 1 adet diyetisyen ve 1 adet diyet aşçının nitelik ve tecrübeleri, hastaneler dışında yemek hizmeti alan diğer kamu ve kuruluşlarında da normal yemeğin yanı sıra diyet yemeği hizmetinin satın alındığı dikkate alındığında, benzer iş tanımının rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu, 

 

            2) İdarenin sözleşmeyi tek tarafları feshine yönelik şikayetlerini red gerekçesinin de dayanaktan yoksun olduğu, idari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlığı altında yer alan düzenlemenin Kamu İhale Kanununa, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Genel Şartnamede yer alan tek taraflı fesih haklarını ve buna ilişkin esas ve usulleri belirleyen maddelerine açıkça aykırı olduğu,

 

            3) İdarenin eğitim giderlerine yönelik şikayetlerini reddettiği, ancak, teknik şartnamede “….Ayrıca hastanemizdeki kalite ve akreditasyon eğitimleri yüklenici firma personeline de uygulanacak ve eğitim ücreti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, sözleşmenin devamı süresince idarenin kaç adet kalite ve akreditasyon eğitimine katılınacağını ve ücret tutarlarını belirtilmemiş olması nedeniyle firmalarınca bu hususun bilinmesinin mümkün olmadığından, bu gidere ilişkin maliyetin belirlenemediği, bu nedenle de tekliflerini oluşturamadıkları, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu iş, 2008 Yılı 12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama ve Sonrası Hizmetlerinden ibaret olup, bu kapsamda hizmet sunucusu tarafından, Normal Yemek:294.220, Kahvaltı: 72.000, Diyet Yemeği:  22.000 ve Toplam: 388.220 öğün yemeğin temini gerçekleştirilecektir.

 

            İşe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı, “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel hastanelerde malzeme dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir” olarak öngörülmüş olup, aynı tanıma ihale ilanının 4.4 maddesinde de yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer işin,  ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde ise, iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

İdarece şikayet başvurusunda verilen cevapta, hastanelerde sunulan yemek hizmetinin özel sektör ile diğer kamu kurumlarından farklı nitelikte olduğu hususuna yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Hastaneler, niteliği itibariyle sağlıklı ve kaliteli hizmet vermekle yükümlü olan sağlık kurumları olmakla birlikte, bu tür kurumlarda sağlıklı ve kaliteli hizmetin temini, özellikle, kalite ve standardizasyona ilişkin, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ve makine ve ekipmana ilişkin belgelerin istenmesi ve teknik şartnamenin işin niteliğine uygun bir şekilde, kalitenin sağlanmasına yönelik ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi suretiyle gerçekleşebilecektir. Diğer taraftan, benzer iş tanımı, ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili isteklilerin daha önceden edindiği deneyimlerle ilgili olup, bu tanımın, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde, idarelerce rekabet ortamını sağlayıcı biçimde yapılması gerekmektedir.

 

             Bu itibarla, idarece benzer iş tanımının, kamu veya özel hastanelerde gerçekleştirilen malzeme dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetleri ile sınırlandırılması, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde, “Yemek pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetler kontrol teşkilatı üyeleri ve muayene ve kabul komisyonunca her gün düzenli olarak denetlenecektir. Bu denetlemeler sonucu tutulan tutanaklar idarenin ilgili personeli ve yüklenici yetkilisi tarafından imza altına alınacaktır. Firma temsilcisinin tutanakları imzalamaması belirlenen eksiklik veya hatalar üzerindeki sorumluluğunu kaldırmaz. Bu tutanaklar aylık muayene kabul raporlarında kullanılmak üzere saklanacak muayene kabul raporlarına esas olacaktır. Bu tutanaklarda belirlenecek eksiklik ve hataların tespiti durumunda firmaya aşağıdaki cezalar uygulanır.

            a)Yemeğin istenilen şekilde çıkmaması halinde firmanın bir önceki aylık hak edişinden  % 1’i oranın da ceza kesilir.

           Yukarıda belirtilen durum bir ayda üç kez tekrarlandığı takdirde idare sözleşmeyi fesh etme ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

            b) Yemeğin zamanında veya hiç çıkmaması halinde o günkü rasyon miktarı kadar yemek dışarıdan aldırılarak bedeli yüklenici firma tarafından ödenecektir. Ayrıca firmanın bir önceki aylık hak edişinden  % 1’i oranın da ceza kesilir.

            Yukarıda belirtilen durum bir ayda üç kez tekrarlandığı takdirde idare sözleşmeyi fesh etme ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

            c)Analize gönderilen yemek numunelerinin bozuk çıkması halinde firmanın bir önceki aylık hak edişinden  % 1’i oranın da ceza kesilir.

Bu durum bir ayda iki kez tekrarlandığı takdirde idare sözleşmeyi fesh etme ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

           d)Firma hiçbir şekilde eksik personel çalıştırmayacaktır. Ancak; hastalık, ölüm vb. gibi zorunlu hallerde hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için, geçici veya sürekli şekilde idarenin onay vereceği yeni personeli işe alarak şartnamede yazılı sayıda personelin çalışmasını sağlayacaktır. Eksik personel çalıştırılan günler için; eksik çalıştırılan her işçi için, ayrıca firmanın bir önceki aylık hak edişinden  % 1’i oranın da ceza kesilir.

 Bu durumun beş günü geçmesi halinde idare sözleşmeyi fesh etmeye ve kesin teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden her hangi bir nam altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

            e) Yemek pişirilen yerlerin ve yemek pişirilmesinde kullanılan kapların temizliğinin hijyenik koşullara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, gerekli temizlik şartları yerine getirilinceye kadar geçecek her gün için günlük firmanın bir önceki aylık hak edişinden  % 1’i oranın da ceza kesilir.

            f) Yemekte kullanılan yiyecek maddelerinin gerekli sağlık ve hijyenik koşulları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda firmanın bir önceki aylık hak edişinden  % 1’i oranın da ceza kesilir.

         Yukarıda belirtilen durum bir ayda üç kez tekrarlandığında takdirde idare sözleşmeyi fesh etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

g) Yüklenici idareden tutanakla teslim aldığı mevcut demirbaş malzemeleri / ekipmanı hasar görmeden kullanılması firma sorumluluğunda olacaktır. Bu ekipmanların bozulması halinde tamir ücreti firma tarafından karşılanacaktır.Herhangi bir ekipmanın tamiri imkansız bir şekilde bozulması durumunda bu ekipmanın bedeli firmanın ilk hak edişinden kesilecektir.

            Ayrıca ekipmandan herhangi birinin bozulması sebep gösterilerek yemek hizmeti aksatılmayacaktır.

            Yüklenici, sözleşme bitiminde kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri/ekipmanı teslim aldığı şekilde iade edildiği belgelenmeden kesin hak ediş düzenlenemez.

            h) Firmanın kendisine teslim edilen ekipmanı üçüncü şahıslara devretmesi veya satması halinde bu ekipmanın piyasa değeri karşılığı bedel firma hak edişinden ceza olarak kesilecektir.

            ı) Firma idare onayı olmaksızın yemekhaneler ve mutfaklarda tadilat ve değişiklik yaparsa bu mekanların eski haline getirilmesi  için gerekecek tüm masraf firmanın ilk hak edişinden ceza olarak kesilecektir.

           i) Firma tarafından idare personeli ve hastalar için pişirilen yemek üçüncü şahıslara satılamaz ve dışarı götürülmez . Bu durumun tespiti firmanın bir önceki aylık hak edişinden  % 1’i oranın da ceza kesilir.

Bu durum üç kez tekrarı halinde idare sözleşmeyi feshetmeye ve kesin teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

          Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı olarak sözleşmenin feshine neden olan yüklenici, idarenin doğacak zararını tazmin ile yükümlüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, tip idari şartnamenin cezalar ve kesintilerle ilgili 52 nci maddesinin 28 no’lu dipnotunda, “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde  tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada belirtecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde, işin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar, işin yürütülmesi sırasında kontrol teşkilatının görev ve yetkileri,  yüklenici tarafından kötü, kusurlu veya hatalı yapılan işlere ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan düzenlemeler de dikkate alındığında, idarece idari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde yer verilen cezai düzenlemelerin, ihale sürecini hukuken sakatlayıcı nitelikte görülmediği, ayrıca bu düzenlemelerin, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ilişkin olarak da işin gereği gibi yerine getirilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, “……Ayrıca hastanemizdeki kalite ve akreditasyon eğitimleri  yüklenici firma personeline de uygulanacak ve eğitim ücreti  yüklenici firma tarafından karşılanacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          4857 sayılı  İş  Kanununun  77  nci  maddesinde  işverenlerin  ve  işçilerin  yükümlülüklerine

ilişkin olarak,  İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

            İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

           İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

           Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.
” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Anılan Kanun hükmüne dayanılarak hazırlanan 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarına ilişkin “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in “İşverenin Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesinde işveren yükümlü kılınmıştır. Aynı Yönetmeliğin “Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler” başlıklı 6 ncı maddesinde “Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, idarenin idari şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde eğitime ilişkin ayrı bir maliyet kalemi öngörmediği, bu durumda, eğitim faaliyetleri nedeniyle doğabilecek maliyetlerin, iş mevzuatı kapsamında genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin, isteklilerin teklif vermesini engelleyici nitelikte olmadığı dikkate alındığında, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İşe ait idari şartnamenin 7.1.o maddesinde, “5179 sayılı Kanun gereği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya birimleri tarafından düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesi”, ihaleye katılımda isteklilerce sunulması gereken belgeler arasında sayılmış olup, aynı düzenlemeye ihale ilanının 4.1.2.3 maddesinde de yer verilmiştir.

 

          5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

         Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

 Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim nolu Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, “5179 sayılı Kanun gereği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya birimleri tarafından düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesi”ne yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

           2) 04.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale isteklilerden Emin Müt. Tem.Yem. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, “aşırı düşük teklif sunması nedeniyle” değerlendirilme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

          İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap yazısında özetle, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olmadığından, aşırı düşük teklif sorgulaması yapmanın da imkanı bulunmadığı hususuna yer verdiği, anlaşılmıştır.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, ayrıca, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

         Bu itibarla, idarenin anılan Kanunun 38 inci maddesinde öngörüldüğü şekliyle aşırı düşük olarak tespit ettiği teklifi reddetmeden önce bu teklifle ilgili olarak teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi gerekirken, söz konusu işlemleri tesis etmeden anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakması, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

           Açıklanan nedenlerle;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul