İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3570
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :54
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3570
Şikayetçi:
 Anadolu İkram Taah. San. ve Tic. A. Ş., İnönü Caddesi No:156 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Baştabipliği,Batalhöyük Mevkii Polis Evi Yanı Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29531
Başvuruya konu ihale:
 2007/25346 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 08.18.85.G017/2007-64 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Baştabipliği tarafından 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anadolu İkram Taah. San. ve Tic. A. Ş.’nin 17.10.2007 tarih ve 29531 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin Çırağan Düğün Sarayı Et Lokantası Gıda İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı, ancak bu firma ile sözleşme yapılmadığı, ihalede ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklifi sunan Ersan Teks. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. firması ile sözleşme yapıldığı, anılan ihaleye kendi firmalarının teklif sunarak istekli olarak katıldığı, Çırağan Düğün Sarayı Et Lokantası Gıda İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının geçici teminatının irat kaydedilmesi ve hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği, bu işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda idareye yaptıkları 28.09.2007 tarihli müracaata cevap verilmediği iddia edilmektedir.

 

Kurumumuzca idareye yazılan 26.10.2007 tarih ve 2838 sayılı yazı ile; ihale üzerinde bırakılan Çırağan Düğün Sarayı Et Lokantası Gıda İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme yapılıp yapılmadığı, eğer yapılmamış ise neden yapılmadığı ve sözleşmeye icabet etmeyen anılan firma hakkında 4734 sayılı Kanun gereği yasal işlem yapılıp yapılmadığının bildirilmesine yönelik bilgi talebinde bulunulmuştur.

 

İdarenin 30.10.2007 tarih ve 2092 sayılı cevabi yazısında; ihale üzerinde bırakılan Çırağan Düğün Sarayı Et Lokantası Gıda İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. firması ile sözleşme yapılmak üzere davet edildiği, ancak ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunduğundan anılan firma ile sözleşme yapılamadığı, bunun üzerine ihalede ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklifi sunan Ersan Teks. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. firması ile sözleşme yapıldığı, Çırağan Düğün Sarayı Et Lokantası Gıda İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. firması hakkında geçici teminatının hazineye irat kaydedildiği ancak Kamu İhale Kurulu’nun 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı kararı gereğince anılan firma hakkında yasaklama işleminin uygulanmadığı bildirilmiştir.

 

            Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaktan imtina ettiği gerekçesiyle, anılan istekliye ait geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve anılan istekli hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemin uygulanması gerektiği iddiası ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

 

            Geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemi, Kanunda açık olarak belirtilen bazı fiil veya davranışların gerçekleştirilmesi halinde bu fiil veya davranışları icra eden gerçek veya tüzel kişilerin hakkında uygulanması öngörülen idari yaptırımlardır. Bu idari yaptırımlar sadece cezalandırma amacı taşımamaktadır, aynı zamanda, kanunen icrası yasaklanan bazı fiil veya davranışlarda bulunulmasını önlemeye, netice itibariyle ihale sürecinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerin etrafında işlemesinin tesisine hizmet etmektedir.

 

            Kamu İhale Kurulu’nun 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı kararı içeriğinde; “İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin; 5615 sayılı Kanunla getirilen hükümlere uygun olarak; gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları gerektiğine” dair hüküm bulunmaktadır. 

 

            Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı Kurumun görev ve yetkilerinin belirtildiği 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının bir numaralı bendinde;

 

            “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak” hükmü

 

            “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinin ilk fıkrasında;

 

            “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer

alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında, şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan hükümler gereği, itirazen şikayet konusu olabilecek işlemler, ihale sürecine ilişkin işlemlerdir. İhale sürecine ilişkin işlemler, ihale yetkilisince ihale onayı verilmesiyle başlayan ve sözleşmenin imzalanmasına (notere onay ve tescil gerektiren hallerde onay ve tescilin yapılmasına) kadar geçen süreçte gerek ihaleyi yapan idare gerekse aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından ve içinde bulunulan ihale süreci içinde hüküm ve sonuç doğuran, başka bir ifadeyle, işlemin tesisinden önceki duruma göre içinde bulunulan ihale açısından hukuki bir değişiklik meydana getiren ve içinde bulunulan ihalede süreci ilerleten işlemlerdir.

 

            Geçici teminatın gelir kaydedilmesine mesnet teşkil eden idari ihlalin gerçekleşmesi ile ihlali gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler değerlendirme dışı bırakılır ve değerlendirme dışı bırakma işlemi ile ihale sürecine ilişkin hüküm ve sonuç doğmuş olur. Artık idari ihlalin gerçekleşmesiyle tesis edilen teminatın gelir kaydedilmesi ile ihlalin içinde gerçekleştiği ihale sürecine ilişkin doğacak başka bir hüküm ve sonuç kalmamıştır.

 

            Bu itibarla; idarece, Çırağan Düğün Sarayı Et Lokantası Gıda İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. firması hakkında geçici teminatının hazineye irat kaydedildiği anlaşılmakla, başvuru sahibinin,  geçici teminatın gelir kaydedilmesi ile ilgili yaptığı başvuru uygun bulunmamakta, ayrıca, ihale sürecine ilişkin olmayan yasaklama işlemi ile ilgili başvurusu hakkında da Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Geçici teminatın gelir kaydedilmesi ile ilgili yapılan başvurunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 

2) Yasaklama işlemi ile ilgili başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul