İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3571
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :57
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3571
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşl. Yemek Dan. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi No: 62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Babalık Mah. Vatan Cad. Maliye Sarayı Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30979
Başvuruya konu ihale:
 2007/148101 İhale Kayıt Numaralı “Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası ve 4 İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 08.19.66.0119/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Konya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası ve 4 İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşl. Yemek Dan. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.10.2007 tarih ve 30979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanının 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, hastane, okul gibi yerlerin genel bina temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği” nin belirtildiği, bu düzenleme nedeniyle hastane ve okul dışındaki diğer kamu kuruluşları ile üniversite ve vakıf üniversitelerinde temizlik hizmeti veren firmaların dışlandığı, idarece yapılan benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı olduğu ve rekabetin engellendiği, idareye bu konuda yaptıkları şikayet başvurusunun ihale tarihinden 20 gün sonra cevaplandırıldığı iddia edilmektedir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda;

 

            İhale ilanının 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, hastane, okul gibi yerlerin genel bina temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği” belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme nedeniyle sadece hastane ve okullarda temizlik hizmeti yapmış olan firmaların ihaleye teklif verebileceği şeklinde değerlendirme yapılması mümkün değildir.

            Ayrıca ihale konusu işinin “Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası ve 4 İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi” olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ihale ilanında yapılan benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı olduğu şeklinde bir değerlendirme yapılması uygun olmayacaktır.

 

            Başvuru sahibinin ihale dokümanını satın almadığı veya ihaleye teklif vermediği, dolayısıyla istekli veya istekli olabilecek sıfatına haiz olmadığı, ihale ilanında yer alan benzer iş tanımı ile ilgili olarak 05.10.2007 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu, idarenin 15.10.2007 tarih ve 893 sayılı işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin cevap yazısının 19.10.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği anlaşılmıştır. İhale tarihinin 24.10.2007, idarenin cevap yazısının tarihinin 15.10.2007 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, idarenin şikayet başvurusunu ihale tarihinden 20 gün sonra cevaplandırdığı yönündeki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul