İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3572
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :59
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3572
Şikayetçi:
 Ceylan Veterinerlik Gıda Kırt. Nak. İnş. Mob. Hizm. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Yeniköy Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gülyalı ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Gürgentepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akyurt Mahallesi 23 Nisan Cad No: 2 Hükümet Konağı Gürgentepe/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28493
Başvuruya konu ihale:
 2007/113680 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Kapsamına Alınan Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 08.18.30.0141/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gürgentepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Kapsamına Alınan Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ceylan Veterinerlik Gıda Kırt. Nak. İnş. Mob. Hizm. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 03.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale kararının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan sürelere uyulmadan, kendilerine bildirildiği, bu durumun istekli olarak Kanunun kendilerine tanıdığı hakları etkileyeceği, ihale üzerinde yapılan firmayla kendilerine yapılan tebligat sürelerinde ki farklılıklardan dolayı gerek idareye yapacakları şikayette, gerekse Kamu İhale Kurumuna yapacakları başvurularına ilişkin farklı süreler ortaya çıkaracağı, idarenin cevabi yazısında atıfta bulunduğu Kamu İhale Kurul Kararlarının sürelere uyulmadan mevzuata aykırı  sözleşme imzalanmasının tespit edilmesine rağmen, ihalelerin iptal edilememesinin idareleri cesaretlendirdiği, Kanun da yer alan sürelerin herkese eşit uygulanması gerektiği, idare tarafından şikayetlerine verilen cevabi yazıda yürürlükten kaldırılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin esas alındığı, bu itibarla ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır…” hükmü bulunmaktadır.

İdare tarafından Kurumuza gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi  ve belgelerden ihale komisyonunun 10.09.2007 tarihli kararı ile ihalenin Yusufoğulları Petrol Ürünleri Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale yetkilisince sözkonusu kararın 17.09.2007 tarihinde onaylandığı, kesinleşen ihale kararının yukarıda yer alan hükme aykırı olarak 28.09.2007 tarihinde ihaleye katılan tüm isteklilere gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar, bu durum 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı olmakla birlikte, idarece kesinleşen ihale kararının aynı tarihte tüm isteklilere bildirilmek üzere postaya verildiği, ayrıca idare tarafından Kurumuza gönderilen ihale işlem dosyasından ihale üzerinde bırakılan firmaya sözleşmeyi imzalamak üzere herhangi bir bildirim yapılmadığı ve sözkonusu firmayla sözleşme imzalanmadığı hususları da dikkate alındığında, şikayetçinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

(ğ) bendi uyarınca ihale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

1) İhale ilanının ve İdari Şartnamenin 4.3.3 ve 7.3.3 maddeleri “İhale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli olan araçlardan en az 2 (iki) adet üzeri kapalı panelvan veya Minibüs gibi servis aracı bulunduracağına dair noter onaylı taahhütnameyi ihale dosyasında bulunduracak ihale isteklinin üstünde kaldığı takdirde istekli sözleşme süresinde araçlar ile ilgili kendi adına  ise ruhsatlarını veya  kiralık ise yapılan noter onaylı sözleşmeyi idareye ibraz edecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…

…Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir….” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki Yönetmelik maddesi uyarınca, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu ve taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulmasının yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından yapılan gerek ihale ilanında gerekse idari şartnamede yapılan düzenlemelerle; yukarıda yer alan Yönetmelik hükmüne aykırı olarak, ihale konusu işte kullanılacak araçlara ilişkin olarak sadece noter onaylı taahhütname istenildiği, sözkonusu araçların kendi malı olması durumunun ise ihaleye teklif veren isteklilerin ihale üzerinde kalması durumunda sözleşmenin imzalanması sırasında ruhsatlarının kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Nitekim; idare tarafından teklifi geçersiz sayılan Akcan Gıda Ltd. Şirketinin, idari şartnamede istenilen iki adet araca ilişkin olarak teklifinin ekinde sözkonusu firma adına düzenlenmiş ruhsatlarını koyduğu, ancak anılan şartname maddesinde istenilen noter onaylı taahhütnamesi olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

İhale ilanının ve İdari Şartnamenin 4.3.3 ve 7.3.3 maddelerine göre tekliflerin değerlendirilmesi durumunda, sözkonusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre sunduğu belgelerin kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

Durum böyle iken ihale dokümanından yapılan bu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı bir  değerlendirilmesini etkilediği anlaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 7.1 maddesi; “…o) — İşyeri Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı,

— Gıda üreten işyerlerine ait çalışma izni ve gıda sicili belgesi,

— Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış gıda üretim izin belgesi,… “,

 

Anılan Şartnamenin 7.3.2.3 maddesi; “Verilecek olan yemek hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağına ve harici; Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olan bir yemekhane ile anlaşma yaparak hizmetin yerine getirileceğine dair noter onaylı taahhütnameyi ihale işlem dosyasında bulunduracak, ihale isteklinin üzerinde kaldığı takdirde istekli sözleşme süresinde yemekhane ile yapılan noter onaylı sözleşmeyi idareye ibraz edecektir,”

 

Aynı şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI bölümü de; “…3- Hizmetin ifası esnasında yüklenici firmanın yemek fabrikasında, yemekhanesinde ya da mutfağında olağan dışı bir gelişme sonucu herhangi bir nedenle (tadilat, onarım, yangın vb. nedenlerle) kullanılamaz duruma gelmesinden dolayı ihale miktarı kadar yemeği dışarıda yaptıracağı aynı şartları taşıyan  diğer bir yemek fabrikası, yemekhane ve mutfak  ile anlaşma yaptığına ait noter onaylı sözleşme getirecektir…”,

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…

…Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir….” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından İssom Güv. Gıda Ltd. Şirketinin idari şartnamenin 7.3.2.3 maddesi uyarınca istenilen, gayrı sıhhi müessese ruhsatı olan bir yemekhaneyle anlaşma yaparak hizmeti yerine getireceğine dair taahhütname sunmakla birlikte sözkonusu taahhütnamenin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, İdare tarafından teklif geçersiz sayılan anılan firma tarafından idari şartnamenin 7.1.o maddesinde istenilen belgeleri sunduğu ve sözkonusu belgelerden bu isteklinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış gıda üretim izin belgesi dolayısıyla gayrı sıhhi müessese ruhsatı olan Ordu ili sınırları içinde yemek üretimi yapabilecek tesisinin olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından idari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde yapılan düzenlemede; yukarıda yer alan Yönetmelik hükmüne aykırı olarak, ihale konusu işin ifası sırasında gayrı sıhhi müessese ruhsatı olan bir yemekhaneyle anlaşma yaparak hizmeti yerine getireceğine dair noter onaylı taahhütname istenildiği, sözkonusu tesisin kendi malı olması durumunun ise kabul edileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla dokümanda yapılan düzenlemeye göre teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre teklifinin kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

Diğer yandan idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI inci  bölümünün 3 üncü maddesinde hizmetin ifası esnasında yüklenici firmanın yemek fabrikasında, yemekhanesinde ya da mutfağında olağan dışı bir gelişme sonucu herhangi bir nedenle kullanılamaz duruma gelmesinden dolayı ihale miktarı kadar yemeği dışarıda yaptıracağı aynı şartları taşıyan diğer bir yemek fabrikası, yemekhane ve mutfak  ile anlaşma yaptığına ait noter onaylı sözleşme istenildiği görülmüştür. Bu düzenleme Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir .

 

Ayrıca, ihaleye teklif veren hiçbir istekli tarafından söz konusu şartname de istenilen noter onaylı sözleşmenin sunulmadığı, ancak idare tarafından hiçbir firmanın teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmadığı tespit edilmiştir.

 

Durum böyle iken ihale dokümanından yapılan bu düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı bir  değerlendirilmesini etkilediği anlaşılmıştır.

 

3) İssom Güv. Gıda Ltd. Şti. tarafından idari şartnamede istenilen iki adet araca ilişkin olarak teklifinin ekinde kendi malı olduğuna dair belgelerini sunmadığı, taahhütname sunduğu ancak sözkonusu taahhütnamenin noter onaysız olduğu, ancak bu durumun ihale mevzuatına aykırı olarak anılan firmanın elenme gerekçeleri arasında yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul