İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3575
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :62
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3575
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü,Atatürk Bulvarı No: 25/c 06100 Ulus-Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27973
Başvuruya konu ihale:
 2007/88619 İhale Kayıt Numaralı “Çankırı İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 08.17.98.0102/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çankırı İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27973 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, bu konuda şikayette bulundukları, şikayetlerinin hukuki dayanaktan yoksun olarak reddedildiğinden bahisle,

 

1-İdari Şartnamenin Kalite Standarda İlişkin Belgeler başlıklı 7.3.4. maddesinde yer alan; “İş ortaklıklarında, pilot ortağın kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” düzenlemesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin son fıkrasında yer alan; “iş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” olarak belirtilen hükmüne aykırı ve düzenlemenin rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu,

 

2- İdari ve teknik şartnamede belirtildiği üzere ihalenin konusu yüklenici firma tarafından yemeğin pişirilmesi ve 900 muhtacın evlerine dağıtımının yapılması ile boş tabakların yine isteklice toplanması işi olduğu, dolayısıyla maliyetin ve teklif fiyatın belirlenmesinde etken unsurlardan birinin de araçların kat edeceği mesafe ve yakıt miktarı olacağı, ancak ihale dokümanında günlük olarak dağıtımı yapılacak toplam 900 adet muhtacın adreslerinin ihale dokümanında bulunmadığı, dolayısıyla araçların kat edeceği mesafeye ilişkin başkaca bir bilgiye ihale dokümanında yer verilmediğinden, bu durumun teklif fiyatının belirlenmesini imkansız hale getirdiği, bu nedenle teklif vermedikleri, ihale dokümanının eksik olarak teslim edildiği, bu durumun ihale dokümanı olarak verilen CD ile sabit olduğu,

 

3-İdari şartnamenin teklifin türü başlıklı 19. maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden alınacağı ve buna uygun olarak 51 inci maddede iş artış ve eksilişine yer verilmediği, ancak idari şartnamenin   Cezalar ve Kesintiler başlıklı 51 inci maddesinde yer alan “1-Yemek  Hizmetinin  mazeretsiz olarak  hiç verilmediği güne ait hak edişin ödenmediği gibi ayrıca o günü takip eden iki günlük hak edişide verilmeyecektir. 2- Teknik Şartnamede belirtilen saatler arasında    yemek dağıtımının gerçekleşmemesi halinde o günkü hak ediş tutarı  üzerinden %25 ceza  kesilir” düzenlemelerinin ihalenin götürü bedel üzerinden     yapıldığı     hususuyla     birlikte     dikkate     alındığında yüklenicinin ne kadar cezaya maruz kalacağının önceden bilinemediği, ayrıca teknik   şartnamenin   yemeğin   pişirilmesi   ve dağıtımı başlıklı 2 nci maddesinde; “idarece öngörülecek muhtaç sayısındaki artışların yükleniciye bildirilmesini takip eden  gün  derhal  bu muhtaçlara yemek hizmeti sunulacaktır. Bu ilaveler her bir muhtaç için ihale birim fiyatı  üzerinden ödenir” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin iş artışı niteliğinde olduğu, ihalenin teklif türüne aykırı  olmakla  beraber  iş artışının ne kadar olacağının belirtilmemesi ve ne kadarlık bir ek ödeme   yapılacağının   belirlenmesinin mümkün olmadığı, bu   çelişkiler nedeniyle   teklifi   belirleme   ve   kullanma   konusunda tereddüde düşürüldükleri iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “Kalite ve standarta ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 üncü maddesinde;
 “Yemek yapımı ve dağıtımı işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış(TSE) Türk Standartları Enstitüsü ve (ISO 9001) Kalite Hizmet Yeterlilik belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri” düzenlemesi, 4.3.5 inci maddesinde; “Teknik Şartname gereği yemekler yemeğin verileceği ildeki mutfağında yapılacağından mutfak kuracak olanlardan, sözleşme tarihini takip eden 15(Onbeş) gün içinde yemeğin verileceği yerdeki mutfakları için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeri yeterlilik belgeli mutfak kuracağına dair noter tasdikli taahhütname” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yeterlik kriterlerine ilişkin aynı düzenleme ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde de yer almaktadır. İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde kalite ve standarda ilişkin yukarıda anılan düzenlemeye ek olarak; “iş ortaklıklarında pilot ortağın kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…” hükmü yer almaktadır.


            İdarece İhale dokümanında yapılan bu düzenleme ile kalite ve standarda ilişkin belgenin sadece pilot ortak tarafından sunulmasının yeterli olduğu görüldüğünden, bu düzenleme de, anılan Yönetmelik hükmüne uyarlık bulunmamıştır.

 

2-Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu iş, ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “Çankırı ilinde 750 Kişiye 365 Gün Süre ile Toplam 273.750 Kişilik Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Teslimi” olarak belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanında, ihale konusu hizmet işi Çankırı İlinde bulunan muhtaç kişilere bir öğün yemek pişirilmesi ve pişirilen yemeğin bu muhtaç kişilerin ev adreslerine teslimi olarak tanımlanmıştır.

 

            İhale dokümanının ekinde yemeğin dağıtımının yapılacağı kişilere ait isim listesi yer almakta olup, ihale dokümanı satın alan isteklilere bu listenin verildiği anlaşılmaktadır. İhale dokümanı ekinde yer alan listede yaklaşık 200 ailenin isimleri ve bu ailelere kaç adet yemek verileceği ile bunların bulunduğu mahalle isimlerinin listede yer aldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3-Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 9 uncu maddesi ile idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır. “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı idari şartnamenin 51 inci maddesi ile Sözleşme Tasarısının 30 uncu maddesi boş bırakılmış bulunmakta olup, iş artışı veya eksilişine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

            İhaleye ait Teknik Şartnamenin 2 nci maddesi (g) bendinde; “idarece öngörülecek muhtaç sayısındaki artışların yükleniciye bildirilmesini takip eden gün derhal bu muhtaçlara yemek hizmeti sunulacaktır. Bu ilaveler her bir muhtaç için ihale birim fiyatı üzerinden ödenir” düzenlemesi yer almaktadır. Teknik şartnamede yer alan bu düzenleme iş artışı ihtimalini ifade etmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” başlıklı VIII inci maddesinde; “4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır” hükmü yer almakta olup, başvuruya konu ihale götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığından, teknik şartnamede yer alan düzenlemede bu hükme uyarlık görülmemiştir.  

 

            Diğer taraftan, başvuruya konu ihaleye ait ilanın 4.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “her türlü yemek yapımı ve dağıtımı işi” şeklinde benzer iş düzenlemesi yapılmış olup, bu haliyle benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı olduğu,  bu düzenleme ile yemek üretimi yapan firmaların ihaleye katılımına imkan tanınmadığı, ancak yemek üretimi ve dağıtımı yapan firmaların ihaleye katılabileceği, dolayısıyla benzer işe ait düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul