En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3576
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :63
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3576
Şikayetçi:
 Eryetiş Güvenlik Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., 399 Sokak No:11/2 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 28990
Başvuruya konu ihale:
 2007/108204 İhale Kayıt Numaralı “16 Adet Trafo Merkezinde Koruma ve Güvenlik Hizmetinin 1 Yıl Süre İle Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.18.55.0168/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nce 20.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “16 Adet Trafo Merkezinde Koruma ve Güvenlik Hizmetinin 1 Yıl Süre İle Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Eryetiş Güvenlik Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 28990 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı maddesinde resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin düzenlemenin hatalı yapıldığı, bu durumun sağlıklı teklif verilmesini engellediği, ayrıca hatalı düzenlemenin idarece şikayet üzerine verilen kararda da kabul edildiği iddia edilmektedir.

 

            A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü  maddesinde;

Ayrıca, Özel güvenlik elemanlarına brüt asgari ücretin %25 fazlası olarak ayrıca ödenecek ücret (ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.), özel güvenlik elemanlarına aylık 26 gün üzerinden brüt 5,00 YTL olarak ödenecek yemek ücreti (nakdi olarak ödenecektir, ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.), özel güvenlik elemanlarına aylık 26 gün üzerinden brüt 4,00 YTL olarak ödenecek yol ücreti (nakdi olarak ödenecektir, ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir), özel güvenlik elemanlarına ayni olarak verilecek kışlık ve yazlık giyim eşyası bedeli teklif fiyata dahil olacaktır.”,

 

26.4 üncü maddesinde; “Ayrıca, her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla veya eksik günleri dikkate alınmayacaktır.İdari şartnamede 26 gün olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak, 31 gün ve 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır.” ve

 

26.7 nci maddesinde ise; “ Çalışılacak resmi tatil ve dini bayram günleri; 2007 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günü, 12/13/14 Ekim Ramazan Bayramı resmi tatil günü, 20/21/22/23 Aralık Kurban Bayramı resmi tatil günü olmak üzere 9 tam gün ve 2 yarım gün resmi tatil günü, 2008 yılında 1 Ocak yılbaşı tatil günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil günü, 30 Eylül, ½ Ekim Ramazan Bayramı resmi tatil günü olmak üzere 7 tam gün ve 1 yarım gün resmi tatil günü olarak toplam 16 tam gün ve 3 yarım gün resmi tatil günü olacaktır.Resmi tatil günlerinde çalışacak 48 güvenlik elemanı 1 gün üzerinden çalışacak olup, toplam resmi tatil günü;

 

18 resmi tatil günü x 48 özel güvenlik elemanı= 864 resmi tatil günüdür.

 

Resmi tatil ve dini bayram günleri için çalışacak özel güvenlik elemanlarına 4857 sayılı İş Kanununun 47.maddesi uyarınca ücret ödenmesi zorunludur. Ayrıca, teknik şartnamede belirtilen tüm araç teçhizat ve güvenlik malzemeleri için amortisman bedeli, teknik şartnamede 7.26. maddede belirtilen özelliklere sahip CCTV sisteminin tesisi ve işletme giderleri bedeli, teknik şartnamede belirtilen atış eğitimi ve kırtasiye giderleri bedeli, özel güvenlik elemanının üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs Mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dahil olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Eryetiş Ltd.Şti, Özkul Ltd.Şti ve Batı Grup Ltd. Şti.’lerinin ihale dokümanı satın aldıktan sonra idareye Resmi Tatil ve Dini Bayram Günlerinin yanlış hesaplandığı ve bunun sağlıklı teklif verilmesini engellediği iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İhale Komisyonunun 27.09.2007 tarihinde tekrar toplanarak söz konusu başvuruları görüştüğü ve anılan komisyonca sözleşmede 2007 yılı için toplam tatil gününün 9 tam gün ve 2 yarım gün olarak sehven yazıldığı; 9 tam gün ve 3 yarım gün olarak düzeltilmesinin uygun olduğu ve ayrıca 2007 yılı için, ihalenin 20.09.2007 tarihinde yapılmasından dolayı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil gününün toplam tatil günü sayısından çıkartılması ve hesabın toplamda 17 tatil günü x 48 güvenlik elemanı =816 gün olarak düşünülmesi ve sözleşme taslağının bu şekilde düzeltilerek yüklenici ile 816 gün üzerinden sözleşme yapılması kararının verildiği, ancak ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin toplam 18 tatil günü üzerinden hesaplandığı ve gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinde bu karar alındıktan sonra idarece zeyilname düzenlendiğine ilişkin bir bilgi veya belgeye rastlanılmadığı ,

 

            İhale komisyonu tarafından Tip İdari Şartnamenin 36.7.1 inci maddesinde belirtilen “9 tam gün ve 2 yarım gün” ifadesinin sehven yazılmasından dolayı sözleşme taslağının 15.2.3 üncü maddesinin “9 tam gün ve 3 yarım gün” olarak düzeltileceğine ilişkin verilen kararın Batı Grup Özel Güvenlik, Eryetiş Güvenlik, Özkul Grup Özel Güvenlik, Tepe Savunma ve Güvenlik, Ekmobil Özel Güvenlik, On Özel Güvenlik ve Özkul Özel Güvenlik olmak üzere yedi firmaya ihale tarihinden 8 gün sonra 28 Eylül 2007 tarihinde gönderildiği,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan ihale tarihinden önce idari şartnamenin 26.3.3 maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin bir zeyilname yapılmış olup; bu maddede sözü edilen “ yemek ücreti”, “yol ücreti” olarak değiştirilmiş ve zeyilname, 11.09.2007 tarihinde yazılan yazılarla sadece Doğu Güvenlik Ltd.Şti, Tepe A.Ş. ve Zirve Ltd.Şti’ne tebliğ edilmiştir.

 

            Netice olarak isteklilerce tekliflerin oluşturulmasını, asgari maliyetin belirlenmesini ve tekliflerin idarece değerlendirilmesini etkileyecek nitelik ve boyuttaki bir değişikliğin zeyilname süresi geçirilmek suretiyle idarece ihale tarihinden sonraki bir tarihte yapılmış olması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

          İdari Şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “a) İstekliler ihale konusu koruma ve güvenlik hizmet alımı işi ile ilgili olarak çalıştıracakları silahlı özel güvenlik elemanlarının savcılıktan iyi hal kağıdını getireceklerini belirtir taahhütnamelerini noter onaylı olarak vereceklerdir.

 

          a-1) İstekliler, ihale konusu koruma ve güvenlik hizmet alımı işi ile ilgili çalıştıracakları silahlı özel güvenlik elemanlarının sağlık raporunu getireceğini belirtir noter onaylı taahhütnamelerini vereceklerdir.

 

          a-2) İstekliler, ihale konusu koruma ve güvenlik hizmet alımı işi ile ilgili olarak 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığından faaliyet izni aldığını gösterir “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin aslını ve/veya noter onaylı fotokopisini vereceklerdir.

 

          b) İstekliler, şirket yetkili kişilerinin (kurucusu veya yöneticisi) ihale tarihi itibariyle 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinin (a) bendinde belirtilen şartları taşıdığını belirtir belgelerinin aslını ve/veya noter onaylı fotokopilerini vereceklerdir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

           Söz konusu düzenleme ihaleye katılımı sınırlayıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte görülmüştür.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul