İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3577
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :64
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3577
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizm. Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., GMK Bulvarı No: 79/20 Maltepe ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi Başlık Sokak No: 1 34340 1. Levent Beşiktaş/İSTANBUL (Avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.09.2007 / 27468
Başvuruya konu ihale:
 2007/84546 İhale Kayıt Numaralı “Beşiktaş İlçesinde Zabıta Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Yardımcı Personel Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.1007 tarih ve 08.17.73.0182/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beşiktaş Belediye Başkanlığınca 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beşiktaş İlçesinde Zabıta Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Yardımcı Personel Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizm. Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.09.2007 tarih ve 27468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şartnamelerde yer alan işten çıkarmaya ilişkin cezai hükümlerin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Alınacak hizmetin devletin sürekli ve asli görevleri içinde yer alması nedeniyle ihale yoluyla alınamayacağı,

 

            3) Giyecek bedellerine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Tatil günlerinde çalıştırma için öngörülen ücretin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 inci maddesinin (g) bendinde, “…Şartnamede belirtilen kurallara uygun hareket etmeyen personel işten çıkartılıp, yerine en geç 24 saat içinde yenisi istihdam edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde ise; “e) İdare, yüklenicinin çalıştıracağı veya (çalıştırdığı) kişi ve kişileri uygun bulmadığı takdirde, gerekçe göstermeden değiştirme hakkına sahiptir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

          a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

          b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

    yönünde hükümler konulamaz” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan şartname hükümleri ile idareye istihdam edilen personeli değiştirme yetkisi tanındığı görüldüğünden, bu düzenlemelerde anılan Kanun hükmüne uyarlık bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adının “Beşiktaş İlçesinde zabıta hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel hizmet alımı”, hizmetin fiziki miktarı ve türünün ise, “100 işçi ile yıkım, söküm, taşıma, yükleme, boşaltma işleri ve 2 adet minibüs (3 yaş ve altı 2 adet 18 kişilik, mazotu, yakıtı ve şoförü idareye ait) ile 2 yıllık yardımcı personel hizmeti alımı” işi olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

           

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri …ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

   5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “ Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” hükmü mevcuttur.

 

Bu itibarla zabıta yardımcı hizmetleri alımlarının ihale yoluyla alınabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin “7.3.2. Makine, tesis ve ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde, çalıştırılacak personel için istenen giysilerin adları ve sayıları belirtilerek, “Yüklenici firma bunlar için Belediye Yönetiminden herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır .

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uyulması gereken hususlar sayılmış ve 4 üncü sırada; “4-İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “7.3.2. Makine, tesis ve ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde giyecek giderlerine ilişkin düzenlemenin idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca giyecek giderlerinin idareden istenmeyeceğine ilişkin anılan düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teklif birim fiyat mektubu eki cetvelin 2 sıra nolu satırında,

 

Sıra no

İş kaleminin adı

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

2

Yardımcı personel Cumartesi – Pazar -bayram günlük mesai ücreti

218 gün

100

218x100x00

 

 

düzenlemesi yer almaktadır .

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

…16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü mevcuttur.

          4857 sayılı İş Kanunun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde, “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü  madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

…Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

…Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.”,

 

     “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teklif birim fiyat mektubu eki cetvelindeki bu düzenleme ile Cumartesi ve Pazar günleri ile ulusal, resmi, dini bayram günleri ve yılbaşında kaçar gün çalışılacağı ayrı ayrı belirtilmemiştir. Sağlıklı teklif verilebilmesi ve tekliflerin değerlendirilebilmesi için ulusal, resmi, dini bayram günleri ve yılbaşında kaçar gün çalışılacağı ile fazla mesailerde kaç saat çalıştırılacağının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca anılan günler için ne kadar fazla çalışma yaptırılacağı idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı bölümünde belirtilmemiştir.

 

Teklif birim fiyat mektubu eki cetvelindeki bu düzenleme ile Cumartesi ve Pazar günleri ile ulusal, resmi, dini bayram günleri ve yılbaşında kaçar gün çalışılacağı ayrı ayrı belirtilmediğinden, bu düzenleme; gerek isteklilerin sağlıklı teklif verilebilmesi gerekse de tekliflerin değerlendirilebilmesini engelleyici niteliktedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul