İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3578
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :65
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3578
Şikayetçi:
 Ali Benzer Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mahallesi Gümüşpala Cad. Leblebici Sokak No: 31/2 Eminönü İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Hobyar Mahallesi Büyükpostane Caddesi No: 25 34113 Sirkeci İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27678
Başvuruya konu ihale:
 2007/82290 İhale Kayıt Numaralı “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Ayırımı (İşlenmesi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 08.17.87.0182/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü’nce 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Ayırımı (İşlenmesi)” ihalesine ilişkin olarak Ali Benzer Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 23.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27678 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 8.8 ve 8.21 maddelerine idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmediği,

 

            2) Şartnamedeki yol giderine ilişkin düzenlemenin çelişkili olduğu ve bu konuda teknik şartnamede düzenleme yapıldığı,

 

            3) İhaledeki cezai şartların objektif kriterlere göre belirlenmediği,

 

           İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.6. Kıdem ve ihbar tazminatı, sözleşme giderleri %3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri içinde yer almakta olup bu giderler için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir. İsteklilerin tekliflerini buna göre verdikleri kabul edilecektir.

 

26.7. Resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri için ayırım hizmetlerinde çalışan 250 işçiye toplam 5.750 gün fazla çalışma yaptırılacak olup fiilen çalışılan işçi ve çalışılan gün sayısına göre 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödenecektir.” düzenlemesi,           

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı 8 inci maddesinde, “8.8. Dini bayram, yılbaşı, seçim gibi nedenlerle posta trafiğinin arttığı dönemlerde dahi mevcut işçi ile hizmetini aksatmadan yürütür ve devir bırakamaz.

 

            8.21. İhale konusu işin bitiminde veya her hangi bir nedenle işten ayrılan işçinin/işçilerin her türlü ücret ve sosyal haklarını, hafta ve genel tatil günlerine ait fazla çalışma ücretlerini, yıllık izin ücretlerini, ihbar ve kıdem tazminatlarını öder ve bunların ödendiğine ve hiçbir alacakları kalmadığına dair işçiler tarafından imzalanan ve usulüne uygun düzenlenmiş (mutlak suretle üzerinde yazı ve rakamla miktar belirtilmiş) ihbarnameyi imzalayarak işçi/işçilerin işten ayrılış tarihlerinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde idareye teslim eder.”  düzenlemesi yer almaktadır .

 

İhale konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olduğu göz önünde bulundurulduğunda şartnamelerdeki kıdem ve ihbar tazminatı ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, yol bedeli nakdi olarak günlük brüt 2.20 YTL olarak belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı 8 inci maddesinde, “8.14. İşçilerin çalışma mahalline götürülüp getirilmesi giderlerini karşılar. Bu giderleri idareden talep edemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü mevcuttur.

 

İdari şartnamede yapılması gereken bir düzenlemenin teknik şartnamede yapılması mevzuata aykırı olmakla birlikte bu aykırılığın işin esasını etkileyecek bir aykırılık olmadığı, idari ve teknik şartnamedeki yol giderine ilişkin düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi halinde isteklileri tereddüde düşürmediği anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin dipnotu, “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada belirtecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde cezalara ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, cezalar konusunda teknik şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 9 uncu maddesine atıfta bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin ceza ve kesintileri belirleme konusunda mevzuatın kendisine tanıdığı takdir hakkını kullanarak belirleme yaptığı görülmektedir.

 

İdari şartnamede cezalar konusunda bir düzenleme yapılmayarak teknik şartnameye atıfta bulunulması tip idari şartnamenin dipnotuna aykırı olmakla birlikte, bu durum tekliflerin verilmesi, değerlendirilmesi ve işin uygulanması aşamasında isteklileri tereddüde düşürecek ve işin yapılmasını engelleyecek mahiyette olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yine başvuru sahibinin 08.08.2007 tarihinde doküman satın aldığı ve, ihale tarihinden sonraki bir tarihte idareye başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin 26. Maddesi ile teknik şartnamenin 8. Maddesinin birbiriyle çeliştiği, bu çelişkinin tekliflerin verilmesini ve sağlıklı olarak değerlendirilmesini engellediği anlaşılmıştır

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 17 adet ihale dokümanı satın alındığı,  4 isteklinin teklif verdiği ve  verilen tekliflerin yaklaşık maliyete olan yakınlığı dikkate alındığında söz konusu ihalenin yukarıda açıklanan nedenlerle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul