En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3584
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :71
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3584
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Sanatoryum Cad. No:27 Keçiören / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.10.2007 / 29624
Başvuruya konu ihale:
 2007/99438 İKN|li “2008-2009 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 08.1896.0167/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Göğüs Hastalıkları ve  Göğüs Cerrahisi Eğitim  ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği  tarafından 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.10.2007 tarih ve 29624 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2 inci, maddesinde; “…istekliler ihale tarihinden önce bünyelerinde anahtar  teknik personel olarak; 1 adet dört yıl tecrübeli gıda mühendisi …. ,1 adet dört yıl tecrübeli Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Mezunu, 1 adet dört yıl tecrübeli Diyet Aşçısı …. olması şarttır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak anahtar teknik personel olarak öngörülen Gıda mühendisi ve Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu personelin görev tanımları yapılmadığı gibi teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde isteklilerce çalıştırılması zorunlu tutulan toplam 60 personel içerisinde bu iki personele yer verilmediği, kaldı ki, yemek yapım ve dağıtım işinde gıda mühendisinin yanı sıra turizm otelcilik yüksek okulu mezunu bir kişinin ve aşçı başının yanı sıra gıda mühendisi, hastane diyetisyeni ve aşçı başının direktifleri doğrultusunda çalışacak personel olarak istenilmesi ve bu hususların yeterlik kriteri olarak belirlenmesi Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.2 inci, maddesinde; “Olağan dışı bir durum olması (elektrik ve su kesintisi hariç) yangın, su basması, tadilat vb. hastane mutfağında yemek pişirmek için kullanılmaması halinde hizmetin sürekliliği için;

Ankara il sınırları  dahilinde en az günlük 3.000 öğün yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olması halinde buna ilişkin kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli suretini ihale dosyasına sunacaklardır.

Bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise, ihale üzerinde kalındığı taktirde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerde (Ankara İl sınırları dahilinde) en az günlük 3.000 öğün  kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihale dosyasına sunmaları şarttır. Yemek fabrikası teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre idarece görevlendirilecek komisyon tarafından gezilerek teknik şartnamedeki kriterlere uygun değil ise isteklinin teklifi ihale dışı kalacaktır.

Sözleşme aşamasında noter tasdikli anlaşma örneği idareye sunacaklardır. Yemeğin temin edileceği yemek fabrikasının yemek işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresinin doldurmamış ISO:9001, Gıda Üretim ve Gıda Sicil izinlerine sahip son 3 ay içerisinde Tarım İl Müdürlüğü veya İlgili Belediyenin verdiği denetleme raporlarını (denetleme raporu notu en az 80 olacaktır) ihale dosyasına koymaları zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir. İdarece bile önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle tedbir mahiyetli olarak bir mutfakla anlaşma yapılacağına dair taahhütname istenilmesi mevzuata uygun olmakla beraber, olup olmayacağı ve ne zaman olacağı önceden bilinmeyen bir olay nedeniyle anlaşma yapılacağına dair taahhüt edilecek mutfağa ait belgelerin ihale dosyası içerisinde sunulmasının istenilmesi, idarece bu mutfakta denetleme yapılarak teknik şartnamede ki kriterlere uygunluğa göre teklifin değerlendirmeye alınıp alınamayacağına karar verilmesi ve ihale tarihinden önceki son 3 ay içinde denetlendiğine dair rapor istenilmesi, işin asıl yapılacak olduğu yerin idare mutfağı olması ve diğer hususların sözleşme imzalanması ve sözleşmenin uygulanmasına dair hükümler olduğu dikkate alındığında, bu hususların yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu,

 

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriteri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmü yer almasına rağmen, idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “… makine, tesis ve ekipman yüklenicinin kendi malı olacaktır.”  düzenlemesine yer verildiği, yapılan bu düzenlemenin anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 inci, maddesinde;

“İstekliler ihale tarihinden önce bünyelerinde anahtar  teknik personel olarak;

1 adet dört yıl tecrübeli gıda mühendisi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme ve organizasyon, menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip )

1 adet dört yıl tecrübeli Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Mezunu 1 adet dört yıl tecrübeli Diyet Aşçısı (T.C.Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış sertifikalı veya diyet aşçısı eğitim belgesine sahip) bulunduracaklardır.

Anahtar teknik personeller ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır.

İstekli istenen anahtar teknik personel adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgelerini ihale dosyasına koymaları zorunludur.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personeller özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeler ile, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeleri ve anahtar teknik personel olarak öngörülen personellerin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeleri ihale dosyasına koymak zorundadır.

Anahtar teknik personellerin mesleki niteliklerini gösteren belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini ihale dosyasına koymak zorundadır.

İstekliler sözleşme sırasında çalıştıracağı personele ait Diyet Aşçıları T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş diyet aşçısı belgesine sahip olmalıdır. İsteklilerin şartnamede belirtilen çalıştıracağı 60 personelin en az %27’sinin işe başlama tarihi itibariyle meslek eğitimi (meslek bilgi vb. konuları içeren) sertifika eğitimi aldığını T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve KOSGEP ve TSE´den alınmış sertifika veya kurs bitirme belgesi ile ustalık belgeleri ve bonservisleri hazır bulundurulacaktır.

İş ortaklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

a) Firma anahtar teknik personel ve diğer çalışan işçilerin ücretleri firma tarafından karşılanacaktır.”

c) Olağan dışı bir durum olması (elektrik ve su kesintisi hariç) yangın, su basması, tadilat vb. hastane mutfağında yemek pişirmek için kullanılmaması halinde hizmetin sürekliliği için;

Ankara il sınırları  dahilinde en az günlük 3.000 öğün yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olması halinde buna ilişkin kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli suretini ihale dosyasına sunacaklardır.

Bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise, ihale üzerinde kalındığı taktirde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerde (Ankara İl sınırları dahilinde) en az günlük 3.000 öğün  kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihale dosyasına sunmaları şarttır. Yemek fabrikası teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre idarece görevlendirilecek komisyon tarafından gezilerek teknik şartnamedeki kriterlere uygun değil ise isteklinin teklifi ihale dışı kalacaktır.

Sözleşme aşamasında noter tasdikli anlaşma örneği idareye sunacaklardır. Yemeğin temin edileceği yemek fabrikasının yemek işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresinin doldurmamış ISO:9001, Gıda Üretim ve Gıda Sicil izinlerine sahip son 3 ay içerisinde Tarım İl Müdürlüğü veya İlgili Belediyenin verdiği denetleme raporlarını (denetleme raporu notu en az 80 olacaktır) ihale dosyasına koymaları zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından sektörde faaliyet gösteren firmalardan anahtar teknik personel olarak sadece gıda mühendisi istenilmesinin yeterli olacağı, gıda mühendislerinden T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme ve organizasyon, menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip olma şartlarının aranmaması gerektiği, diğer taraftan anahtar teknik personel olarak istenilen 1 adet Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu personel ile 1 adet diyet aşçısının teknik personel olarak istenilebileceği, diyet aşçısı olarak belirlenen teknik personelin sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel olduğu, anılan mevzuat hükmü uyarınca, anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden, söz konusu personellerin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye katılacak olan isteklilerden, olağan dışı bir durum olması (elektrik ve su kesintisi hariç) yangın, su basması, tadilat vb. hastane mutfağında yemek pişirmek için kullanılmaması halinde hizmetin sürekliliği için; Ankara il sınırları  dahilinde en az günlük 3.000 öğün yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olması halinde buna ilişkin kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunma şartı ile, bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise, ihale üzerinde kalındığı taktirde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerde (Ankara İl sınırları dahilinde) en az günlük 3.000 öğün  kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihale dosyasında sunma şartlarının arandığı, yemek fabrikası teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre idarece görevlendirilecek komisyon tarafından gezilerek teknik şartnamedeki kriterlere uygun değil ise isteklinin teklifi ihale dışı kalacağı, sözleşme aşamasında noter tasdikli anlaşma örneğinin idareye sunulacağı, yemeğin temin edileceği yemek fabrikasının yemek işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresinin doldurmamış ISO:9001, Gıda Üretim ve Gıda Sicil izinlerine sahip son 3 ay içerisinde Tarım İl Müdürlüğü veya İlgili Belediyenin verdiği denetleme raporlarını (denetleme raporu notu en az 80 olacaktır) ihale dosyasına koymaları şartlarının arandığı görülmüştür.

 

İhale konusu işin hastane mutfağında gerçekleştirilecek olması nedeniyle, ihale katılacak olan isteklilerden, olağan dışı bir durum olması ve hastane mutfağının yemek pişirmek için kullanılmaması halinde hizmetin sürekliliği için; Ankara İl sınırları içerinde en az 3.000 öğün yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına ait kapasite raporu ile bu nitelikte bir tesise sahip olmayan isteklilerden, en az günlük 3.000 öğün kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihaleye katılım aşmasında istenilmesinin uygun olmadığı, söz konusu hususla ilgili, olağan dışı bir durum olması halinde hizmetin sürekliliği için taahhütname istenilmesinin yeterli olacağı açıktır.

 

 09.06.1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Kontrol ve Denetim Esasları” başlıklı 8 nci maddesinde;

“Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin teknik ve hijyenik düzenlemeler yönünden kontrol ve denetimlerinde aşağıdaki esaslara uyulur. Denetim, gıda kontrolörleri tarafından; Gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında, işlemeyle ilgili olarak kullanılan alet, ekipman, makine ve taşıma araçları, Gıda maddelerinin üretimi ve hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı, aroma ile diğer teknolojik yardımcılar, Yarı mamuller, Mamuller, Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler ile temizleme ve bakım ürünleri, Gıda maddelerinin perakende satış noktaları hariç dağıtım safhaları, İşleme ve muhafaza teknikleri, Gıda maddelerinin etiketleme, taşıma ve depolanması, konularında yapılır.

Denetim, gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında veya uygun görülen aşama ve/veya aşamalarında denetim programına uygun olarak yılda en az iki kez; ayrıca gerekli görüldüğü zamanlarda veya şüphe ve şikayet üzerine yapılır. Denetim, önceden uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilir.”  hükmü yer almaktadır.

Gıda üretimindeki denetimlerin, gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında veya uygun görülen aşama ve/veya aşamalarında denetim programına uygun olarak yılda en az iki kez; ayrıca gerekli görüldüğü zamanlarda veya şüphe ve şikayet üzerine yapıldığı, denetimlerin, önceden uyarı yapılmaksızın gerçekleştirildiği, bu nedenle söz konusu denetim raporlarının işletme sahiplerinin talebi üzerinde düzenlenecek bir belge niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç olarak, söz konusu denetim raporlarının, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin uygun olmadığı, diğer taraftan idari şartnamede, istekliler tarafından ön görülen yemek fabrikasının idarece görevlendirilecek komisyon tarafından gezilerek teknik şartnamedeki kriterlere uygun değil ise isteklinin teklifinin ihale dışı kalacağının belirtilmiş olmasının, ihalenin sonuçlandırılması aşamasında keyfi uygulamalara yol açabileceğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde;

 

“Makine tesis ve ekipman yüklenicinin kendi malı olacaktır. Hastane idaresine yükleniciye teslim edilecek demirbaşlar hariç olmak üzere istekli teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanları, işin gereğine uygun piyasanın birinci kalitesi, TSE ve buna benzer Uluslararası kabul görmüş bir kuruluştan alınış üretim standardı veya kalite belgesine haiz olacağına ve işe başlama tarihinde hastaneye getirileceğini ayıca mutfak/yemekhanelerde eksik olan ve gerektiğinde idarece talep edilen makine, malzeme ve ekipmanları temin edeceğine ve kullanacağı mutfaklar ile yemekhanelerdeki mevcut idareye ait demirbaşlar ve müştemilatının bakım ve onarımları için yetkili servislerle anlaşma yapılacağına dair noter tasdikli taahhütname vereceklerdir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiğini belgelendirmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılacaktır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “İşin Yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 4 üncü maddesinin “Müteahhit firmadan istenilen araç-gereç çeşidi ve özellikleri ve sayıları” başlıklı (e) bendinde;

“1- Klinikler için ısıtıcılı yemek arabası 10 adet.

2- Tüm servisler için çay makinesi 10 adet

3- Tüm klinik ve yemekhanelere servis için gerekli 20’şer adet kepçe, kevgir, maşa.

4- 1000’er adet porselen düz, çukur tabak ve kase.

5- Yemekhane için 1000 tabak/saat kapasiteli bulaşık makinesi.

6- Narenciye sıkacağı 1 adet. (Sanayi tipi)

7- Et kıyma makinesi 1 adet. (Sanayi tipi)

8- Blendır 1 adet. (Sanayi tipi)

9- Üçer adet döner ocağı.

10- Yemekhanelere 3 adet sıcak yemek taşıma arabası.

11- Boş tabakları toplamak için 5 adet katlı araba.

12- Gramaj için hassas terazi 1 adet.

13- Yemekhane için 60 adet menaj takım tuzluk, biberlik, 100 adet cam sürahi, peçetelik ve 1000 adet su bardağı, 600 adet teflaks self tepsi. (Yemekhane için)

14- Hasta servisleri için 600 adet çelik self tepsi, çelik tencere (9 adet 100x35, 6 adet 110x35), çelik süzgeç (6 adet 80x16), kapaklı çelik tepsi (15 adet 50x70x08), kepçe (No:91015 adet), kevgir (No:91015 adet), termobax 600’lük 6 adet.

15- 200 adet masa örtüsü 200 adet kapak.”

 Belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriteri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.”  hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede belirtilen araç ve gereçler için yüklenicinin kendi malı olma  şartı aranması, anılan mevzuat hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olup, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, incelemeye konu ihale Kurulun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3583 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul