• Karar No: 2007/UH.Z-3590
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :90
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3590
Şikayetçi:
 Mehmet Subaşı, Fener Mah. Özgürlük Yolu No:123 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 DHMİ Genel Müdürlüğü, Konya Yolu 06330 Etiler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28743.1
Başvuruya konu ihale:
 G28743 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Havaalanı Uluslar arası Özellikte Stol Tipte Toprak Pist Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 08.19.81.0168/2007-78 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 31.08.2007 tarihinde yapılan “Antalya Havaalanı  Uluslararası Özellikte Stol Tipte Toprak Pist Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Subaşı’nın 09.10.2007 tarih ve 28743.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin Kamu İhale Kanununa aykırı şekilde Özelleştirme İdaresi tarafından TAV firmasına ihale edildiği ve bu projenin “ÇED olumlu” kararının olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

        

Mehmet Subaşı tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğüne “Antalya Hava Alanı Uluslar arası Özellikte Stol Tipte Toprak Pist Yapımı İşi” ihalesinin Kamu İhale Kanununa aykırı şekilde Özelleştirme İdaresi tarafından TAV firmasına ihale edildiği, bu projenin “ÇED olumlu” kararının olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği hususunda başvuruda bulunulduğu,

 

Adı geçen Genel Müdürlük tarafından anılan yazı ilgi gösterilerek Kamu İhale Kurumuna 04.10.2007 tarihinde gönderilen yazıda; kendilerine gönderilen dilekçeye konu ihaleye ilişkin görev, yetki, ve sorumluluk çerçevesinde inceleme yapılarak varsa ÇED Yönetmeliği kapsamında daha önce yapılmış iş ve işlemler hakkında bilgi verilmesinin talep edildiği, Kurumca ihaleyi yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda söz konusu ihaleye ilişkin bilgi ve belge istendiği, adı geçen Genel Müdürlük tarafından gönderilen cevabi yazıdan ise; Kuruluşları tarafından “Antalya Hava Alanı Uluslar arası Özellikte Stol Tipte Toprak Pist Yapımı İşi” adı altında herhangi bir ihalenin yapılmadığı ve yapılmasının da planlanmadığı, kendilerince 31.08.2007 tarihinde yapılan “Antalya Gazipaşa Hava Alanının İşletme Haklarının Kiralama Yoluyla Devri” ihalesinin yapım ihalesi olmayıp, 1999 yılında yapım çalışmaları sona erdirilen mevcut havaalanının kiralanması yoluyla özel sektör tarafından işletilmesine yönelik bir ihale olduğu, ayrıca söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, 5335 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin DHMİ’ye verdiği yetki çerçevesinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul