İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3592
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :104
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3592
Şikayetçi:
 Yaşar AĞYÜZ, CHP Gaziantep Milletvekili B Blok Alt Zemin 3.Banko No:14 TBMM ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31017
Başvuruya konu ihale:
 G31017 İhale Kayıt Numaralı “Toplu Taşımacılık Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.19.86.0097/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 12.04.2007 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapılan “Toplu Taşımacılık Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Yaşar AĞYÜZ’ün 31.10.2007 tarih ve 31017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait 9 hat üzerinde çalışan 50 adet otobüs ile hibe edilmek koşulu ile işletilecek olan 30 adet otobüs tarafından, mevcut hatlarda ve idarenin göstereceği hatlarda yapılacak toplu taşımacılık hizmetinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına ihale edildiği, ihalenin Kevser Turzm. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, bu firmanın 03.10.2007 tarihinden itibaren ulaşım hizmetlerini durdurduğu, kent halkının ulaşımını engellediği ve 250 çalışanının ekonomik ve sosyal haklarını ihlal ettiği, yüklenici firmanın bu fiillerinin sözleşme ve şartname hükümlerine aykırı olduğu, bu nedenle sözleşmenin feshedilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuruya konu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapıldığı belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İlgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul