En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3594
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :110
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3594
Şikayetçi:
 Avşaroğulları Et Ürün. Yemek Ürt. Dağt. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gıda Toptancılar Sitesi J Blok 4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No:5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2007 / 31193
Başvuruya konu ihale:
 2007/119613 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Dağıtım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 08.19.80.0168/2007-79 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Avşaroğulları Et Ürün. Yemek Ürt. Dağt. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 01.11.2007 tarih ve 31193 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

           

              1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece henüz bir karar alınmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesi ve eklerinin ilgili idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin kısmi teklife açık olduğu, kendilerinin işin tamamına teklif vermiş olmasına rağmen ilgili komisyonun ihalenin bir kısmını kendilerine verdiği,

 

            2) İdarece alınan ivedilik kararının usulüne uygun alınmadığı,

        

             iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İhale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararın alınmamış olmasına karşılık ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın usulüne uygun alınmadığı  tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

Öte yandan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 15 inci maddesinin 2 nci bendinde; “..idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü uyarınca başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) Başvuru dilekçesi ve eklerinin idareye gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul