İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3596
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :77
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3596
Şikayetçi:
 Medikolife Laboratuvar Tıbbı Cihaz ve Sarf Mlz. San. Tic. Ltd. Şti, Kükürtlü Mahallesi Çekirge Cad. Nu: 124 D: 8-9 16080 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Gölcük Devlet Hastanesi, Çiftlik Mah. Hastane Cad. Gölcük/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27235
Başvuruya konu ihale:
 2007/112868 İhale Kayıt Numaralı “2007-2009 Yılları Arası Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 08.17.62.0196/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Gölcük Devlet Hastanesi’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2009 Yılları Arası Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medikolife Laboratuar Tıbbı Cihaz ve Sarf Mlz. San Tic. Ltd. Şti.’nin 21.08.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı bu tarihi izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 13.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin başvuruyu süre yönünden reddetmeyerek 20.09.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 20.09.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 24.09.2007 tarih ve 27235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile başvuruda bulunduğu, 01.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1762.1 sayılı Kurul Kararı ile idareye şikayet başvurusu süresinde yapılmadığından başvurunun reddine; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin kit ve cihazlarda aranacak teknik özelliklerin düzenlendiği 4.J.1 inci maddesinde yer alan; “neisseria ile haemophilus cinsi bakterilerin aynı sistemde tanımlanabilmesini” ve “identifikasyon veya antibiyogram testleri tek tek çalışmaya uygun olmasını” öngören düzenlemelerin belli bir marka belli bir cihazı tarif ettiğinden bahisle bu düzenlemelerin mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; işin adı “2007-2009 Yılları Arası Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmeti Alımı” olarak düzenlenmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “Tam Otomatize İdentifikasyon ve Duyarlılık Testleri Hizmet İş Listesi” başlıklı 4.J.1 inci maddesinde;

 

“İdentifikasyon testleri ortalama 3 saatte, antibiyogram testleri ortalama 6 saatte sonuçlanabilmelidir.

Aşağıdaki rutin mikroorganizmalar aynı sistemde tanımlanabilmelidir.

-Gram pozitif koklar (Stafilokok, Streptokok)

-Gram negatif basiller (Enterikler, Non enterikler)

-Neisseria, Haemophilus cinsi bakteriler Corynebacterium cinsi bakteriler

-Listeria cinsi bakteriler

-Bakteri identifıkasyon testinin hazırlanması (yağ, oksidaz testi gibi) ve sonuçlarının cihaz tarafindan verilebilmesi için herhangi ek reaktif kullanımına (indol, kovaks gibi) gerek kalmamalıdır. Minimum kulanıcı manipülasyonu açısından antibiyogram testi hazırlanışı esnasında herhangi bir ek kimyasal veya ek reaktif kullanılmasına gerek duyulmamalıdır. İdentifikasyon veya antibiyogram testleri tek tek çalışmaya uygun olmalıdır. Tek bir identifikasyon veya antibiyogram paneli ile bir suş çalışılmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, idarenin şikayet başvurusuna 20.09.2007 tarih ve 14153 sayılı cevap yazısında; “neisseria ile haemophilus cinsi bakterilerin tüm kliniklerde en önemli patojenler olduğunun bilindiği ve identifikasyonun zorunlu olduğunun” ve “identifikasyon veya antibiyogram testlerinin ayrı ayrı yapılmasının fayda-maliyet analizi çerçevesinde daha avantajlı olduğunun bilindiği, çünkü her identifiye edilen patojene antibiyogram gerekmediği gibi bazen cihazda identifikasyon olmadan da antibiyogram yapılması gerektiğinin” belirtildiği görülmüştür.

           

Söz konusu iddiaların değerlendirilebilmesi amacıyla Kurumumuzca 05.10.2007 tarih ve 13231 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan anılan hususlarda görüş istenilmiş olup, 01.11.2007 tarih ve 7641 sayılı cevap yazısında;

 

1- Teknik şartnamenin belli bir markayı işaret etmediği, bu madde ile işlere hız kazandırılması amaçlandığı sonucuna varılmıştır.

            2- Aynı sistemde tanımlanması istenilen Neisseria ve Haemophilus cinsi bakteriler tüm klinikler için en önemli patojenler değildir. İdentifikasyonları gereklidir. Ancak, bütün
Neisseria’lar hastalık yapıcı değildir ve bütün Haemophilus’larda aynı öneme sahip
değillerdir. Ayrıca, bu iki bakterinin aynı sistemde tanımlanmasının şart koşulması
gerekli değildir. Bu konuda yetişmiş bütün uzmanlar hangi bakterinin Neisseria veya
Haemophilus olamayacağına basit ve hızlı testlerle (oksidaz, gram boyama gibi)
kolaylıkla karar verebilirler. Dolayısıyla bir sistem bu bakterileri ayrı ayrı tanımlasa
bile basit ucuz ve hızlı bir test ile hangi bakteri olabileceği önceden öngörülerek yine
bir basamakta bakteri tanımlaması yapılabilir. Bu nedenle iki bakterinin aynı sistemde
tanımlanabilme şartı uygun görülmemektedir.

            3- İdentifikasyon ve antibiyogram testlerinin ayrı ayrı yapılmasında fayda-maliyet açısından yarar vardır. Çünkü her bakterinin MIK değerlerinin belirlenmesi ülkemiz ekonomik koşulları ile bağdaşan bir uygulama değildir. Bir çok izole edilen bakterinin daha ucuz antibiyogram yöntemleri ile değerlendirilmesi gereklidir. Bakteri identifikasyonu tamamlandıktan sonra MİK düzeylerine mi bakılacağı ya da disk diffüzyon tekniği  ile mi  antibiyogram yapılmasına karar vermek  daha gerçekçi görülmektedir.

Teknik şartnamede bu testlerin ayrı ayrı yapılabilmesine olanak tanıyacak bir düzenleme ihalede rekabeti daha çok arttıracak ve muhtemelen maliyeti düşürebilecektir.

4-     Her identifiye edilecek patojen bakteriye antibiyogram gerekmemektedir.  Örneğin
poliklinik hastalarının boğaz kültürlerinden soyutlanan hiçbir bakteriye antibiyogram
yapılması gerekmemektedir. Yine idrar kültürlerinden soyutlanan ve gerçek enfeksiyonu yansıtmayan kontaminant bakterilere antibiyogram yapılmamalıdır.

5-     Teknik  şartnamenin  anılan  hükümleri,   rekabeti  engelleyici  şekilde  düzenlendiği
izlenimi ile birlikte, hazırlayanların işleri kolaylaştırma ve hızlandırma çabası içinde
oldukları  ama kuruma yüklenecek  mali  külfeti  göz  ardı  ettikleri   doğrultusunda
yorumlanmıştır…”

 

İfadelerine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla aynı sistemde tanımlanması istenilen Neisseria ve Haemophilus cinsi bakterilerin identifikasyonlarının gerekli olmasına rağmen, tüm klinikler için en önemli patojenler olmadığı, ayrıca bu iki bakterinin aynı sistemde tanımlanmasının şart koşulmasının gerekmediği anlaşıldığından, Teknik Şartnamenin 4.J.1 inci maddesinde yer alan; “Neisseria ile Haemophilus cinsi bakterilerin aynı sistemde tanımlanabilmesini” öngören düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Nitekim yukarıda yer verilen cevap yazısında da şikayete konu düzenlemelerin rekabeti engelleyici bir nitelik taşıdığı açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, anılan akademik kuruluştan alınan görüş yazısında identifikasyon ve antibiyogram testlerinin ayrı ayrı yapılmasında fayda-maliyet açısından yarar olduğu, teknik şartnamede bu testlerin ayrı ayrı yapılabilmesine olanak tanıyacak bir düzenlemenin ihalede rekabeti daha çok arttıracağı ve muhtemelen maliyeti düşürebileceği belirtildiğinden, teknik şartnamede yer alan “İdentifikasyon veya antibiyogram testleri tek tek çalışmaya uygun olmalıdır.” düzenlemesinin rekabet ilkesine aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul