İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3597
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :118
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3597
Şikayetçi:
 KRC Grup İnşaat ve Taah. San. Ltd. Şti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok 970 K:8 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi Baştabipliği,İzmit Yolu 3. Km 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2007 / 31178
Başvuruya konu ihale:
 2007/137689 İhale Kayıt Numaralı “Hastane ve Semt Polikliniğindeki Mevcut Ekipman, Tesis ve Tesisatın Bakım, Onarım ve Yapı İşleri Teknik Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.19.79.0041/2007-68 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane ve Semt Polikliniğindeki Mevcut Ekipman, Tesis ve Tesisatın   Bakım, Onarım ve Yapı İşleri Teknik Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak KRC Grup İnşaat ve Taah. San. Ltd. Şti.’nin 01.11.2007 tarih ve 31178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu hizmette istihdam edilecek personele brüt  asgari ücretin %50 fazlası  ücret ödeneceği, hizmetin süresinin 14 ay olduğu,  personele verilecek altlı-üstlü yazlık ve kışlık iş elbiseleri ile personelin gidiş dönüş yol giderinin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı, resmi tatil günlerinde (18 gün) her gün bir personelin istihdam edileceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 3,5 olarak alınacağının belirtildiği, ayrıca çalışacak personelin kıdem tazminatı, asansörün periyodik bakım ve onarım maliyeti dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklif  olarak belirlenen 115.000 YTL bedelli teklif ile 116.00 YTL bedelli ikinci teklifin asgari maliyeti karşılamayacağı, şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi gereken ayni ve nakdi giderler dikkate alındığında asgari maliyetin 137.314,67 YTL hesaplandığı iddialarıyla ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarına ait olduğu  iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde “ … Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında ise; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 11 nci maddesinde başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınabileceği öngörülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede idareye şikayet üzerine idarece alınan nihai karar ile ihale sürecine devam edilmesi yönünde alınan kararın, şikayetçiye birlikte bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İdareye şikayet başvurusu hakkında idarece alınan nihai karar ile ihale sürecine devam edilmesine yönelik kararın birlikte  tebliğ edildiği ihalede, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, idareye şikayet başvurusu hakkında idarece alınan nihai karara karşı itirazen şikayet başvurusunda da üç günlük sürede kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Diğer yandan, İhalelere Yönelik Başvurulara Ait Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda; şikayetçinin 22.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan karar ile ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının 26.10.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 (üç) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.11.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul