İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3599
  • Toplantı No: 2007/067
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/067
Gündem No :2
Karar Tarihi:07.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3599
Şikayetçi:
 Men-kay İnşaat Gıda Tem. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. Alaaddin Cad. Şems Mah. Kurtaran Sokak Öncü İşhanı Kat 1 No:103 Karatay/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuklu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık Binası 1. Kat 42018 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30800
Başvuruya konu ihale:
 2007/156975 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 08.19.55.G012/2007-66 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Selçuklu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11.10.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Men-Kay İnşaat Gıda Tem. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.10.2007 tarih ve 30800 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

            Yapılan inceleme neticesinde;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartname ilk yayınlandığında ihale tarih ve saati 11.10.2007, yeterlilik başvuru saati 14:00 ve ihale ve teklif verme saatinin 14:30 olarak dokümanların satıldığı, bu ihale saatinin idarece  zeyilname düzenlenmeden ihale yeterlilik başvuru saati 08:35, ihale ve teklif verme saati 09:05 olarak değiştirildiği,

 

            2)İdari şartnamenin 14.3.3.2.1. maddesinde (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya İSO Kalite Belgesi) istenildiği, idari şartnamenin 14.3.3.2.1. maddesinin zeyilname düzenlenmeden (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve İSO Kalite Belgesi) istenmektedir şeklinde değiştirildiği,

 

            3)İdari şartnamenin 14.3.3.2.1. maddesinde, isteklinin üretim ve imalat kapasitesine uygun faaliyet gösterdiği, imalathanesinde bulundurduğu gıda sicil ve üretim sertifikalarına uygun imalat yaptığını gösterir Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı laboratuarları tarafından bir yıl içerisinde yemek imalatı veya kumanya ile ilgili denetimler sonucunda alınan (özel olmayacak) numunelerin Türk Gıda kodeksine uygun olduğunu belirlemiş en az iki adet analiz raporu sunucu raporun aslını veya noter tasdikli suretini sunmak zorundadır denildiği, söz konusu düzenlemenin zeyilname düzenlenmeden tamamen kaldırıldığına ilişkin firmalarına faks gönderildiği,  idareye yapmış oldukları şikayet başvurusuna idarenin cevabında idari şartnamede hiçbir değişiklik yapılmadığının bildirildiği, idarece verilen kaşeli dokümanın ellerinde olduğu,

           

            4)İhaleye giren diğer firma ile ilgili olarak eksik belgeler için zarf açma tutanağının tamam olarak imzalandığının denildiği, halbuki zarf açma tutanağı istenildiği halde ihale komisyonu başkanı tarafından  firmalara verilmediği,

 

            5)İdari şartnamenin 1.2.c maddesinde işin süresinin 66 iş günü olarak belirlendiği halde 54.2. maddesinde ise 90 takvim günü yazılı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

          İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin ehliyeti” başlıklı beşinci maddesinin (2) numaralı alt bendinde; “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği ancak teklif verdikten sonra dokümana ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

             4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, isteklilerin, teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

         

          Açıklanan nedenlerle;

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul