• Karar No: 2007/UH.Z-36
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-36 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.02.2007 tarih, 2007/UH.Z-368 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :47
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-36
Şikayetçi:
 Aksoy Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Necatibey Caddesi İlkiz Sokak No: 28/18 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Elektrik Dağıtım A. Ş. (Antalya İl Müdürlüğü), Göksu Mah. Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı 07260 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.12.2006 / 38264
Başvuruya konu ihale:
 2006/129388 İhale Kayıt Numaralı “11 Adet İndirici Merkezinin 2 Yıl Süreyle İşletilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2006 tarih ve 08.16.59.0188/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Antalya İl Müdürlüğü)’nce 01.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “11 Adet İndirici Merkezinin 2 Yıl Süreyle İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Aksoy Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.12.2006 tarih ve 38264 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarenin yaklaşık maliyeti yanlış hesapladığı, yaklaşık maliyetini gözden geçirmesi ve yeniden bulacağı yaklaşık maliyete göre gelen teklifleri değerlendirmesi gerekirken, verdiği teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesi ile elenmesinin hukuki dayanağının olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliğin “XIII Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün “yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlığı altında yapılmış olan düzenlemesindeki 3 ana maddede toplanan objektif kriterlerin dikkate alınmadığı,

 

2) Akdeniz EDAŞ Antalya İl İşletme Müdürlüğü’nün aynı işi aynı koşullarda ne eksiği ne de fazlasıyla ve aynı idari ve özel şartnamelerle yeniden ihale etmek için ihale makamından olur aldığını öğrendikleri,  idareden bu ihaledeki yaklaşık maliyet rakamını sormasında fayda mülahaza ettikleri, ikinci ihalede saptanan "yaklaşık maliyet" tutarı ilk ihale olurunda yer alan değerden göreceli olarak yüksek ise bu konudaki iddiasının yerinde olduğu,

 

3) Teklif fiyatına dahil olan masraflar arasında en büyük payı tutan işçilik giderlerinin KİK işçilik hesaplama modülüne göre hesaplandığı, teklifin önemli bileşenleri teşkil eden ve 8 grup altında toplanan gider kalemleri için de (personel eğitim giderleri hariç, çünkü bu giderler TEDAŞ birim fiyatlarına göre ödendiği) olabildiğince düşük bir fiyat teklif sunulduğu, bileşenlere göre belirlenmesi gereken yaklaşık maliyet içinde yer alması gereken %25 oranındaki yüklenici karı, tekliflerinin de % 3 civarında tutularak en düşük teklif sahibi oldukları,

 

4) İdarenin verdiği yanıtta İşçilik giderleri ve bu isçilere verilmesi zorunlu eğitim giderleri hesaplarında da hata yaptığı, 48 adet personele idari şartname koşullarında tayin edilecek ücretlerine göre KiK internet sitesindeki teklif edilmesi gereken 24 aylık asgari işçilik toplam gideri 1.208.192,04 YTL olduğu, ayrıca asgari işçilik maliyetine ek olarak özel şartnamenin 15.3. maddesindeki; "Yüklenici eğitime tabi tutacağı tüm personelinin eğitime başlamadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydını yaptıracak ve ilgili dokümanları eğitim veren birime ibraz edecektir."  hükmüne ilişkin bir maliyeti olduğu,

 

5) Personel eğitim giderlerinin hesabına itiraz ederken bile idare hesap hatası yapmaya devam ettiği, eğitim kursu süresince TEDAŞ veznesine kişi başına 2087,80 YTL ve 47 işçi için de toplam 98.126,60YTL. ödeneceği, idarenin bu değerin 78.134,40 YTL.olarak hesaplandığı hesap hatasına düştüğü,

6) İdari şartname ve eklerinde yer alan diğer 7 ana hizmet giderleri ile ilgili olarak idarenin yanıtlarında hatalar bulunduğu, asgari işçilik ve işkolu için zorunlu eğitim maliyeti toplamı olan 1.352.553.50-YTL üzerine teklifin ana bileşeni sayılacak 6 adet fiyat unsurunu idarenin kabul ettiği fiyatları hizmet evi kira v.s. hariç ilave edildiğinde asgari maliyet 1.542.000-YTL. olduğu, %25 yüklenici karı eklendiğinde yaklaşık maliyenin 1.909.500-YTL den az olmaması gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “11 Adet YG-YG (06-İNM-07-01 grubu) İndirici Merkezinin İşletilmesi”, İşin süresi 49.2 nci maddesinde “ 24 (yirmidört) ay” olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinin alt maddelerinde; günlük brüt yemek tutarının 2,00 YTL (26 gün üzerinden ödeneceği); iş elbisesinin idare tarafından ayni olarak verileceği, çalıştırılacak personele yapılacak ödemenin aşağıdaki gibi olacağı belirlenmiştir.

Personel

Ödenecek En Az Ücret

Sorumlu Elektrik veya

Elektrik -Elektronik Mühendisi

Asgari Ücretin %150 fazlası

Mesul Tablocu

Asgari Ücretin %50 fazlası

Tablocu

Asgari Ücretin %30 fazlası

 

 

 

 

 

 

 

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde;  yaklaşık maliyetin “11 Adet İndirici Merkezinin 2 Yıl süreyle İşletilmesi” işinde çalışacak olan 1 adet mühendis, 11 adet mesul tablocu, 33 adet tablocu için 24 aylık işçilik maliyetlerinden oluştuğu  anlaşılmıştır.

 

Mühendis           (1 adet)   (2 yıl)

Mesul Tablocu   (11 adet) (2 yıl)

Tablocu              (33 adet) (2 yıl)

 

 

 

 

 

Yaklaşık maliyete  İdari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde  Bu şartname ve eklerinde belirtilen; Yedek personel giderleri,Binek aracın temini ve giderleri, Telsiz giderleri, Dijital ses kayıt cihazı temini ve giderleri, Telefon ve faks temini ve giderleri, Personel eğitimi giderleri, İş güvenliği malzemeleri temini ve giderleri, Hizmet evinin bakım onarım”  giderlerinin dahil edilmediği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Götürü bedel üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 8 inci maddesinde “Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.” hükmüne uygun olarak yaklaşık maliyeti tespit etmediği anlaşılmıştır.

           

Ayrıca idari şartnamenin 26.3.1 inci maddesindeki belirtilen giderlerin yaklaşık maliyete dahil edilmediği 02.11.2006 tarihli ihale komisyonu kararının ihalenin iptal edilmesinin gerekçesinde; “İhale komisyonunun bu kararında en düşük fiyat teklifinde bulunan firmanın teklifinin idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu görüldüğü,  Müdürlükleri tarafından hazırlanmış olan yaklaşık maliyete, sigorta primleri ile risk oranının ve ayrıca idari şartnamenin 26.3.1. maddesinde belirtilen giderlerin dahil edilmediği tespit edildiği, Ancak hazırlanan yaklaşık maliyete eksik olan yukarıda belirtilen giderler ilave edilmiş olsa dahi en düşük firmanın teklifinin yine de yüksek olduğunun anlaşıldığı” belirtildiğinden idarenin yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hata yaptığının farkında olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi firma tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 41 inci maddesinde yer alan “…İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır…”  hükmüne göre 09.11.2006 tarihinde idareden kararın gerekçelerini istediği,

 

İdarenin 13.11.2006 tarihinde verdiği cevapta; “ihale konusu işe ait 06-İNM-07-01 grubuna ait tekliflerin ihale ve satınalma komisyonu huzurunda değerlendirilmesi sonucunda; verilen en düşük tutarlı fiyat teklifi kurumumuzun hazırlamış olduğu yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan, idari şartnamenin 35.1 maddesi ve 4734 sayılı kanunun 39. maddesine istinaden ihalenin iptal edildiği” belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde ;  İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı iddiası, idare tarafından da kabul edildiği anlaşıldığından ve hatalı belirlenmiş yaklaşık maliyete göre ihale komisyonunun karar almasının mümkün olmadığından, ihalenin idarece iptali yerinde görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasında ikinci ihale oluruna ilişkin bilgi ve belgelere rastlanmadığından ikinci ihalede saptanan "yaklaşık maliyet" tutarı ilk ihale olurunda yer alan değerden göreceli olarak yüksek iddiası ile ilgili bir değerlendirme  yapılamamıştır.

 

İdare tarafından da yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı kabul edildiğinden başvuru sahibinin 3,4,5,6 ncı iddialarına ilişkin olarak değerlendirme yapılmasının sonuca etkili bir işlem oluşturmadığı anlaşılmıştır.

 

Tüm isteklilerce verilen fiyat tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülen inceleme konusu ihalede, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı anlaşılmış olup, yanlış hesaplanan yaklaşık maliyete göre tekliflerinin objektif değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından ihalenin idare tarafından iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Anılan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karara konu “11 adet İndirici Merkezin 2 yıl süreyle işletilmesi” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımı yapılan “hizmet” olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğinin de irdelenerek sonuçlandırılması ve karar metninde ulaşılacak sonuca da yer verilmesi gerektiği oyuyla karara katılıyorum.

 

                  

                                                                                                       Muzaffer EREN

                                                                                                                 Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul