İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3652
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :58
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3652
Şikayetçi:
 Asır Peyzaj Temizlik İnşaat Gıda Taşımacılık Yakıt Tic. ve San. Ltd.Şti, İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Cad. Nar İşhanı Kat.5 No:14 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü, Ambarlı Fuel Oil Santralı Hizmet Binası Avcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 31428
Başvuruya konu ihale:
 2007/133848 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 08.19.92.0078/2007-76 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asır Peyzaj Temizlik İnşaat Gıda Taşımacılık Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 02.11.2007 tarih ve 31428 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye istekli olarak iştirak edildiği, idarenin ihale sonucu ile ilgili yazısında firmalarının ekonomik açıdan ikinci sırada olduğunun bildirildiği, teknik şartnamenin 7 nci maddesinde sivrisinek, böcek ve tüm haşerelere karşı yüklenici tarafından ilaçlama yapılacağının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın ilaçlama ile ilgili herhangi bir belge veya taahhütname sunmadığı, ayrıca işin yapılması için gerekli olan makine, tesisat, alet, edevat ve ekipman ile ilgili hiçbir belgenin sunulmadığı, ancak idarece isteklilerin ihaleye teklif sunduktan sonra dokümana şikayet başvurusunda bulunamayacağı ve makine, tesisat, alet, edevat ve ekipman ile ilgili hiçbir belge istememe yönünde yetki kullanıldığı belirtilerek şikayet başvurusunun reddedildiği, oysa yapılacak işin malzemeli olması nedeniyle teknik şartnamede malzeme listesinin belirtilmesi ve söz konusu malzemelerin maliyeti etkileyen unsur olması nedeniyle isteklilerin teklifleri ile birlikte malzeme belgelerini veya taahhütnamelerini sunmaları gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; …Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer almıştır.

 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; “…(3) Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü yer almıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 11.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ve şikayetin uygun bulunmadığına dair kararın 20.10.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiğinin başvuru dilekçesinde belirtildiği, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına karşı şikayet başvurusunda bulunulmadığı, ancak idarece alınan şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin karara karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.11.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeni ile ihale sürecine devam kararı ile şikayetin uygun bulunmadığı kararının 20.10.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve 31.10.2007 tarihinde de ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından;  ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeni ile ihale sürecine devam kararını izleyen günden itibaren yedi gün geçtikten sonra imzalanan söz konusu sözleşmenin mevzuatta öngörülen sürelere uygun imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul