İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3654
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :60
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3654
Şikayetçi:
 Ayan Güvenlik Ltd.Şti., Talatpaşa Bulvarı No:145/25 Cebeci-Dörtyol, ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Gençlik Mah. Atatürk Cad. Karaalioğlu Parkı İçi, ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 28998
Başvuruya konu ihale:
 2007/120747 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 00.18.58.0078/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nca 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayan Güvenlik Ltd.Şti.’nin 03.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 28998 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1.(o) maddesinde; “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:..2-)Ticaret ve veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl da alınmış faaliyet belgesi” düzenlemesi yer almasına karşın, ihaleye ait ilanda söz konusu faaliyet belgesinin istenilmediği ve bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin  2.(a) maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olarak belirtildiği, ilan metninde işin adının: “01.01.2008 tarihinden itibaren 35 birimin 12 aylık 300 personel ile Koruma ve Güvenlik işi” olarak düzenlendiği, idari şartnamenin 31.2.2 maddesinde ihale komisyonunca teklif zarflarının alınış sırasına göre inceleneceği ve bu incelemede zarfın üzerinde tekliflerin hangi işe ait olduğu hususuna bakılacağı ve bu hususa uygun olmayan zarfların değerlendirmeye alınmayacağı düzenlemesinin bulunduğu, bunun isteklileri tekliflerini hazırlama aşamasında tereddüde düşürücü nitelikte olduğu,

3) İdari şartnamenin “7.3.4 Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” maddesinde; “2 adet binek aracı ve 1 adet hususi kamyonet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacaktır.Binek araç, minibüs ve hususi kamyonetin her birinin günlük 200 km, motosikletlerin 100 km yol katedeceği dikkate alınacaktır. Araçların, yakıt, bakım, onarım, vergi, kasko, trafik kazası ve diğer giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.” denildiği, yine teknik şartnamenin 7/B maddesinde; “4 adet binek tip araç  ve 1 adet motorsiklet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak, …kullanılacaktır.” denildiği, oysa idari şartnamede 4 adet binek aracın bulunmaması, 2 adet binek araç, 1 adet hususi kamyonet ve 1 adet minibüs bulunması nedeniyle ve idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde ihale konusu hizmette çalışacak araç, makine ve ekipmana ait her türlü giderlerin (yakıt, tamir, bakım, sigorta, role kirası v.s dahil) teklif fiyata dahil olduğu belirtildiğinden ihaleye katılacak isteklilerin teklif kalemlerini doğru bir şekilde oluşturamayacakları, teklilerin objektif olarak değerlendirilemeyeceği,

 

            4) Teknik şartnamenin Hizmette Kullanılacak Araç ve Ekipman Başlıklı 7.(A) maddesinde; 2 adet binek araç, 1 adet hususi kamyonet, 1 adet minübüs ve 5 adet motorsiklet getirileceğinin,  aynı maddenin (B) bendinde ise; 4 adet binek tipi araç getirileceğinin belirtildiği, dolayısıyla teknik şartnamenin 7.(A) ve 7.(B) maddelerinin birbiriyle uyumlu bulunmadığı ve bunun isteklileri tereddüde düşüreceği,

 

            5) Teknik şartnamenin 7.(B) maddesinde; “4 adet binek tip araç  ve 1 adet motorsiklet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak, 4 adet motorsiklet ise diğer nöbet yerlerinde 24 saat ve haftanın 7 günü kesintisiz olarak güvenlik personelleri tarafından kullanılacaktır. Binek araçlarının günlük 200 kilometre, idare tarafından kullanılacak motorsikletin günlük 100 kilometre yol gideceği dikkate alınacaktır.” düzenlemesi bulunduğu ve idari şartnamenin 26.3.maddesinde ihale konusu hizmette çalışacak araç ve ekipmana ait her türlü giderlerin teklif fiyata dahil bulunduğunun belirtildiği, ancak ihale dokümanında yapılan düzenlemede binek araçlarının her birinin mi yoksa toplam 4 adet binek aracın mı 200 kilometre yol yapacağı, motorsikletlerin her birinin mi yoksa toplam 5 adet motorsikletin mi 100 kilometre yol yapacağının anlaşılamadığı,

 

            6) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde 2 adet binek aracı ve 1 adet hususi kamyonetin idarenin sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacağı belirtilirken, teknik şartnamenin 7 nci maddesinde 4 adet binek araç ve 1 adet motorsikletin idarenin sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacağının belirtildiği, idari ve teknik şartnamede idare tarafından kullanılacak araçların sayısında çelişki bulunduğu,

 

            7) Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde özel güvenlik personeline 2007 yılında verilecek giyim malzemesinin belirtildiği, ihale konusu işin 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar koruma ve güvenlik işi olması nedeniyle 2008 yılında özel güvenlik personeline verilecek giyecek malzemelerinin belirtilmesi gerekmesine karşın, 2007 yılında verilecek giyecek malzemelerinin belirtildiğinin görüldüğü,

 

            8) İdari şartnamenin 26.3.3 maddesinde teknik şartnamede belirtilen ve personele ayni olarak verilecek kıyafet bedellerinin teklif fiyata dahil masraflar arasında belirtildiği, ancak teknik şartnamede giyecek malzemesinin cinsi ve adedi belirtilmesine karşın, nevine (çeşit, cins ve türü) ilişkin özelliklerinin belirtilmediği,

 

            9) İdari şartnamenin 26.3.6 maddesinde; ihale konusu hizmette çalışacak araç ve makine ekipmana ait her türlü giderler (yakıt, tamir-bakım, sigorta, role kirası v.s dahil) teklif fiyata dahildir denildiği, buna karşın mevzuat uyarınca özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipmana ait maliyetlerin tamamının sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği, sonuç olarak ekipmanların ayrıca teklif fiyata dahil edilemeyeceği,

 

            10) Teknik şartnamenin Ekipman ve Teçhizat Listesinde; “Yüklenici idare tarafından hizmet binalarına yaptırılacak olan alarm sistemini izlemek üzere Alarm Merkezi kuracak olup bununla alakalı izin belgesini teklif dosyasında sunacaktır” denildiği, oysa hizmet binaları derken kaç adet hizmet binasına alarm sisteminin kurulacağı, sistemin kurulma aşamasında kaç adet kameranın kurulacağı ve kurulacak olan kameraların idare tarafından mı karşılanacağı yoksa yüklenici firma tarafından mı karşılanacağı açıkça belirtilmediğinden düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu,

 

            11) Teknik şartnamenin 4.D.13 maddesinde; “Binalarda giriş ve çıkışlarda personelin ve ziyaretçilerin kapı detektörleri kontrolleri kesinlikle sağlanacak, paket ve çantalarında el detektörü araması yapılacaktır.” denildiği, ancak idari ve teknik şartnamede el detektörü ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı, el detektörlerini yüklenici firmanın mı getireceği yoksa idarenin mi vereceği hakkında bir düzenlemenin bulunmadığı, idareye sorulduğunda sözlü olarak el detektörlerinin yüklenici firma tarafından getirileceğinin belirtildiği, ancak ihale üzerinde kalan firmanın kaç adet el detektörü getireceği hakkında bir bilginin bulunmadığı, bununda isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte bulunduğu,

 

            12) Teknik şartnamenin 6.12.F maddesinde; “Yüklenici işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşyeri Hekimi idaremizin onayıyla seçilecek daha sonra yüklenici ile anlaşması yapılacaktır.” düzenlemesi bulunduğu, bu hususla ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi ve İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 ve 25 inci maddesi hükümleri uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak işçi sayısının 300 olması ve güvenlik hizmetlerinin I.Risk grubunda yer alması nedeniyle bu grupta iş yeri hekimlerinin ayda en az 1 iş günü işyerine gitmeleri gerektiği, buna bağlı olarak aynı ay içerisinde birden fazla işyerinde de söz konusu hekimlerin görevlendirilebileceği, söz konusu Yönetmeliğin 17 inci maddesinde de işverenlerin ortak bir sağlık birimi kurabilmesine ve kurulmuş olanlara ortak olabilmesine olanak sağlanmış olması nedeniyle teknik şartnamede belirtilen bu hizmete ilişkin giderlerin net olarak hesaplanmasının mümkün olamayacağı,

 

            13) Teknik şartnamenin 6.J maddesinde; “Yüklenici kendisine ve çalıştırdığı tüm personele idaremiz tarafından teslim edilmiş olan tüm menkul, gayrimenkul, taşınır-taşınmaz tüm demirbaş malzemenin kullanımından, korunmasından, her türlü zarar-ziyan-kayıptan sorumludur. Tespit edilen zarar; ilgili firma tarafından o günkü değeri üzerinden en geç 1 ay içinde ödenmediği taktirde yasal geçikme cezası kesilerek aylık hak edişinden kesilerek ödeme yapılacaktır.” denildiği, bu maddeden dolayı ihale üzerinde kalan firmanın zarara uğratılacağının açık gözüktüğü, bu düzenlemenin isteklileri teklif verme aşamasında tereddüde uğratacağı,

 

            İddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.(b) maddesinde; “Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

              2) Tüzel kişi olması  halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.” düzenlemesi,

 

            Aynı şartnamenin 7.1.(o) maddesinde; “İhale konu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:…2) Ticaret ve veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl da alınmış faaliyet belgesi.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            20.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 4.1.2 nci maddesinde; “Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

              2) Tüzel kişi olması  halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “…İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin ve ilanın ilgili maddeleri incelendiğinde; idari şartnamenin 7.1.(o).2 nci maddesinde istenen Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınması gereken faaliyet belgesi ile ilanın 4.1.2  ve idari şartnamenin 7.1.(b) maddesinde istenen Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin birbiri ile içerik olarak aynı olduğu, ilgili Oda tarafından verilen sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesinin her ikisinden de ilgili işletmenin ilgili odaya kayıtlı ve kaydının halen geçerli  olduğunun anlaşıldığı belirlenmiştir.

 

            Belirtilen nedenlerle; her ne kadar idari şartnamenin 7.1.(o).2 maddesinde istenilen Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınan faaliyet belgesine ilanda yer verilmemiş ise de; Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınması gereken Oda Sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesinin içerik açısından aynı nitelikte olması nedeniyle iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olarak, miktarı ve türü de “Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 35 birimde 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 günü mesai bitimine kadar 300 adet özel güvenlik personeli ile koruma ve güvenlik işidir.” olarak belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin 20.08.2007 tarihinde yayımlanan ilanın başlığının “Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır” şeklinde düzenlendiği ilan başlığının altında ise “01.01.2008 Tarihinden İtibaren 35 Birimin 12 Aylık 300 Personel İle Koruma Ve Güvenlik İşi Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, aynı ilanın 2.(a) maddesinde işin niteliği, türü ve miktarı “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 35 birimin 01.01.2008 tarihinden itibaren 12 ay süreli 300 adet personel ile koruma ve güvenliğinin sağlanması işidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 31.2.2 maddesinde; “ ihale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı ve ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4734 Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

           

İdari şartnamenin ve ihale ilanının ilgili bölümlerinin incelenmesi sonucunda; ilanın başlığında ihale konusu işin “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olduğu belirtildiğinden, ilanın başlığı altında yer alan düzenlemede ihale konusu işin niteliği türü ve miktarına ilişkin bilgilere yer verildiği ve idari şartnamenin 2.(a) maddesinde ise ihale konusu işin adının açık olarak “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olduğu belirtilmiş bulunduğundan, gerek ilanın başlığı gerekse idari şartnamenin 2.(a) maddesi incelendiğinde ihale konusu işin adının “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olduğunun açık bir şekilde anlaşıldığı belirlenmiştir.           

 

3-4-6) Başvuru sahibinin üçüncü, dördüncü ve altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “7.3.4.Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler”  başlıklı maddesinde ve 20.08.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının “4.3.3. Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinde; “İsteklilerin ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak idari ve teknik şartnamede adet ve özellikleri belirtilen teçhizat, makine ve ekipmanı en geç işe başlama tarihinde, işyerinde hazır bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir. Teçhizat-Makine…..g)5 adet motorsiklet h)2 adet binek aracı i)1 adet minibüs j)1 adet hususi kamyonet. 2 adet binek aracı ve 1 adet hususi kamyonet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacaktır. Binek aracı, minibüs ve hususi kamyonetin her birinin günlük 200 km., motosikletlerin 100 km. yol katedeceği dikkate alınacaktır. Araçların, yakıt, bakım, onarım, vergi, kasko, trafik kazası ve diğer giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.”  düzenlemesine,

 

            Şikayete konu ihaleye ait teknik şartnamenin “Hizmette Kullanılacak  Araç ve Ekipman” başlıklı 7 (A) maddesinde, kullanılacak araçların teknik özellikleri belirtilirken, 2 adet binek araç, 1 adet hususi kamyonet, 1 adet minibüs ve 5 adet motorsiklete ait özellikler belirtilmiştir. Aynı şartnamenin 7.(B) maddesinde ise; “4 adet binek tipi araç ve 1 adet motorsiklet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak, 4 adet motorsiklet ise diğer nöbet yerlerinde 24 saat ve haftanın 7 günü kesintisiz olarak güvenlik personelleri tarafından kullanılacaktır. Binek araçlarının günlük 200 kilometre, idare tarafından kullanılacak motorsikletin günlük 100 kilometre yol gideceği dikkate alınacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.3.6 maddesinde; “İhale konusu hizmette çalışacak araç ve makine ekipmana ait her türlü giderler (yakıt, tamir-bakım, sigorta, role kirası v.s dahil) teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “ihale ve ön yeterlilik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

           

            Şikayete konu ihaleye ait ilanın, idari ve teknik şartnamenin ilgili maddeleri incelendiğinde; ilanın 4.3.3, idari şartnamenin 7.3.4 ve teknik şartnamenin 7.(A) maddesinde 2 adet binek araç ile 1 adet minibüs ve 1 adet hususi kamyonet ve 5 adet motorsikletten bahsedilirken, teknik şartnamenin 7.(B) maddesinde 4 adet binek araç ve 5 adet motorsikletten bahsedildiği, ayrıca ilanın 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.4 maddelerinde  2 adet binek aracının ve 1 adet hususi kamyonetin idarenin sorumlu elemanlarınca kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacağı belirtilmesine karşın teknik şartnamenin 7.(B) maddesinde 4 adet binek aracının ve 1 adet motosikletin kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacağının belirtildiği anlaşılmaktadır.

 

            İhale ilanı ile ihale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemelerin birbirine uygun bulunmaması nedeniyle şikayet konusu ihale hizmeti için 2 adet binek araç mı yoksa 4 adet binek araç mı istenildiği hususu ve kontrol ve denetim aracı olarak hangi araçların kullanılacağı ve kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacak araç sayısı anlaşılamadığı gibi, teknik şartnamede istenen binek araçlar ile kamyonet, minibüs ve motorsiklete ait teknik özelliklerin birbirinden farklı olduğu ve belirtilen araçlara ait yakıt, bakım onarım, vergi, kasko gibi tüm giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı dikkate alındığında; ilan ve idari şartname ile teknik şartname arasında ve teknik şartnamenin de 7.(A) ve 7.(B) maddeleri arasında yer aldığı anlaşılan yukarıda belirtilen uyumsuzluğun isteklileri tekliflerini hazırlama aşamasında tereddüde düşürebileceği anlaşıldığından, dokümanın mevzuata uygun düzenlenmediği belirlenmiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Hizmette Kullanılacak Araç ve Ekipman” başlıklı 7 nci maddesinde; “B: 4 adet binek araç ve 1 adet motorsiklet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak,  4 adet motorsiklet ise diğer nöbet yerlerinde 24 saat ve 7 günü kesintisiz olarak güvenlik personelleri tarafından kullanılacaktır. Binek araçlarının günlük 200 kilometre, idare tarafından kullanılacak motosikletin günlük 100 kilometre yol gideceği dikkate alınacaktır.

C: Araç ve motosikletlerin tüm yakıt, bakım onarım, vergi, kasko, trafik cezası, trafik kazası ve diğer tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

D: Yüklenici araçlar için gerekli benzin ve mazot temin edilecek yeri idaremize bildirmek, gerekli anlaşmayı yapmakla yükümlüdür…

F: Motosikletlerden; yüklenici firma güvenlik personeli tarafından devriye ve kontrol aracı olarak kullanmak üzere Toptancı Hal Kompleksinde 1 adet, Hayvanat Bahçesinde 1 adet, Duraliler mezarlığında 1 adet, Andızlı mezarlığında 1 adet tahsis edilecek ve günlük 100 kilometre yol gidecekleri dikkate alınacaktır. İdarenin ihtiyaç duyduğu yerler de kullanılacaktır.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “…Binek aracı,minibüs ve hususi kamyonetin her birinin  günlük  200 km,  motosikletlerin 100 km. yol katedeceği dikkate alınacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik ve idari şartnamelerin ilgili maddeleri incelendiğinde, 4 adet binek aracın her birinin günlük 200 km. ve motosikletlerin her birinin günlük 100 km. yol alacağı anlaşılmakta olduğundan şikayet sahibinin ilgili düzenlemenin belirsiz ve çelişki doğurduğuna yönelik iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Firma ile İlgili Hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinde yüklenicinin personele temin etmekle yükümlü olduğu giyecek malzemesi belirtilirken, “Özel Güvenlik Personeline 2007 Yılında Verilecek  Giyecek Malzemesi” başlığı altında giyecek ve teçhizatın adları ve miktarlarına yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin  “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin miktarı ve türü “… Antalya Büyükşehir Belediyesine Ait 35 birimde 01.01.2008 tarihinde 31.12.2008 günü mesai bitimine kadar 300 adet özel güvenlik personeli ile koruma ve güvenlik işidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği 26.3.3 maddesinde; “Adet ve Cins ve Özellikleri teknik şartnamede belirtilen (İçişleri Bakanlığından izinli ve onaylı) ve personele ayni olarak verilecek kıyafet bedelleri” düzenlemesine yer verilerek giysi bedelinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin ilgili maddeleri incelendiğinde söz konusu güvenlik işinin 2008 yılı içerisinde yapılacağı ve ihale konusu işin yürütülmesi esnasında giysinin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmakta olup, her ne kadar teknik şartnamede “2007 yılında verilecek giyecek malzemesi” ifadesine yer verilmiş ise de; ihale konusu iş 2008 yılında gerçekleştirileceğinden 2008 yılında çalıştırılacak personelin giyecek malzemesinin kastedildiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır.           

            Teknik şartnamenin ilgili maddesinde yer alan söz konusu düzenlemede yer alan maddi hatanın isteklilerin tekliflerini hazırlama ve sunma aşamalarında herhangi bir tereddüde yol açmayacak nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği 26.3.3 maddesinde; “Adet ve Cins ve Özellikleri teknik şartnamede belirtilen (İçişleri Bakanlığından izinli ve onaylı) ve personele ayni olarak verilecek kıyafet bedelleri” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Firma İle İlgili Hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinde Özel Güvenlik Personeline 2007 Yılında Verilecek Giyecek Malzemesi başlığı adı altında; 300 adet kışlık mont, 600 adet yazlık 600 adet kışlık gömlek, 600 adet kışlık pantolon 600 adet yazlık pantolon, 300 çift yazlık 300 çift kışlık ayakkabı, 300 adet kazak, 300 adet kravat, 300 adet kışlık 300 adet yazlık şapka, 300 adet kemer, 300 adet yağmurluk, 4500 adet güvenlik arma takımının yüklenici firma tarafından temin edileceği belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII/G maddesinde; “İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.3.3 maddesinde yüklenici tarafından temin edilecek personele ayni olarak verileceği belirtilen kıyafetlerin İçişleri Bakanlığından izinli ve onaylı olması gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            5188 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22 nci maddesinde; “Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır….” hükmü yer almaktadır.

 

            İlgili mevzuat uyarınca; koruma ve güvenlik hizmetlerinin bir özel güvenlik şirketinden satın alınması durumunda şirketin İçişleri Bakanlığınca onaylanmış kıyafetlerinin kullanılması gerektiği, dolayısıyla söz konusu işin yürütülmesi esnasında ihale üzerinde kalan şirketin İçişleri Bakanlığınca onaylanmış kıyafetlerinin kullanılması gerektiği anlaşıldığından ve teknik şartnamede adı, adedi ile yazlık veya kışlık olacağı belirtilen giyecek malzemelerinin İçişleri Bakanlığından izinli ve onaylı olması gerektiği hususuna da idari şartnamede yer verildiği anlaşıldığından, şikayet sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.3.6 maddesinde “İhale konusu hizmette çalışacak araç ve makine ekipmana ait her türlü giderler (yakıt, tamir-bakım, sigorta, role kirası v.s dahil) teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin “7.3.4.Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”  başlıklı maddesinde ve 20.08.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının “4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde “İsteklilerin ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak idari şartname ve Teknik şartnamede adeti ve özellikleri belirtilen teçhizat,makine .ve ekipmanı en geç işe başlama tarihinde, işyerinde hazır bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

a)300 adet Personel Tanıtım Kartı (Valilik onaylı.boyun askılı) b)300 adet cop (kılıflı ve kemere takılabilir özellikte) c)60 adet akülü şarj edilebilir el feneri, d)300 adet düdük (Metal,boyun askılı), e)300 adet kelepçe (kılıflı), f)100 adet el telsizi, g)5 adet motosiklet, h)2 adet binek aracı, i)1 adet minibüs, j) l adet hususi kamyonet. 2 adet binek aracı ve 1 adet hususi kamyonet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacaktır. Binek aracı, minibüs ve hususi kamyonetin her birinin günlük 200 km., motosikletlerin 100 km. yol katedeceği dikkate alınacaktır. Araçların, yakıt, bakım, onarım, vergi, kasko, trafik kazası ve diğer giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…. Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir….” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII/G maddesinde; “….Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” hükmü yer almıştır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuatta; özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipmanın maliyetlerinin tamamının sözleşme ve genel giderler içinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceği belirtilmiştir.

 

            Bununla birlikte; söz konusu ihalede idari şartnamede yapılan düzenlemede ihale konusu hizmette çalışacak araç gerecin maliyetlerinin değil bu araç ve gerecin ihale konusu işin yerine getirilmesi süresince kullanılması sonucunda ortaya çıkan yakıt, tamir-bakım, sigorta, role kirası gibi her türlü giderin teklif maliyetine dahil bulunduğu belirtilmiş olduğundan, idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            Ayrıca mevzuatta; özel güvenlik hizmet alımlarında hizmetin yerine getirilmesinde araca gerek duyulması halinde aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin düzenlemenin ihale dokümanında yapılması gerektiği belirtilmiş olup; söz konusu ihalede de araçların katedeceği yola ilişkin düzenlemenin ihale dokümanında yapıldığı görülmüştür.

 

            Belirtilen nedenlerle; söz konusu ihalede güvenlik hizmetinin yerine getirilmesinde kullanılan araç ve teçhizatın yakıt, tamir-bakım, sigorta gibi giderlerinin teklif fiyata dahil bulunduğuna ilişkin düzenleme mevzuata uygun bulunmuştur.

                       

            10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin ekipman “Yüklenici Firma ile İlgili Hususlar” başlığı altında bulunan 6.H maddesinde; “Yüklenici, idare tarafından hizmet binalarına yaptırılacak olan alarm sistemini izlemek üzere Alarm Merkezi kuracak olup bununla alakalı izin belgesini teklif dosyasında sunacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Hizmet Verilecek Görev Yerlerinin Tanımı” başlıklı maddesinde 35 adet görev yeri açıklanmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 6.H maddesinde yapılan düzenlemede; hizmet binalarına kurulacak alarm sisteminin idare tarafından kurulacağı belirtilmiş olup, yüklenici firmanın kurulan bu alarm sistemini izlemek için alarm merkezi kurulmasına ilişkin izin belgesini teklif dosyasında sunması gerektiği ifade edilmiştir.

 

            İhale dokümanında alarm sistemi ve alarm merkezi kurulmasına ilişkin masrafların yüklenici tarafından karşılanacağına ve teklif maliyetine dahil olduğuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı ve teknik şartnamede yer alan bahse konu düzenlemede de hizmet binalarına kurulacak alarm sisteminin yüklenici tarafından değil, idare tarafından kurulacağı belirtildiğinden, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden alarm sistemi kurulmasına ilişkin masrafların idarece karşılanacağı ve teklif maliyetine dahil bulunmadığı açık bir şekilde anlaşılmakta olup; başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            11) Başvuru sahibinin onbirinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “4-D Silahlı ve Silahsız Güvenlik Personellerinin Görev Tanımı” başlığı altında yer alan 13 üncü maddesinde; “Binalarda giriş-çıkışlarda personelin ve ziyaretçilerin kapı detektörleri kontrolleri kesinlikle sağlanacak, paket ve çantalarında el detektörü araması yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Firma ile İlgili Hususlar” başlığı altında bulunan  makine ve teçhizat listesinde 300 adet personel tanıtım kartı, 300 adet cop, 60 adet el feneri, 300 adet düdük, 300 adet kelepçe ve 100 adet telsizin belirtildiği ve belirtilen bu makine ve teçhizatı yüklenicinin çalıştıracağı personele  temin etmekle yükümlü olduğuna dair düzenlemenin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin “7.3.4.Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler”  başlıklı maddesinde ve 20.08.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının “4.3.3. Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinde “İsteklilerin ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak idari şartname ve Teknik şartnamede adeti ve özellikleri belirtilen teçhizat,makine .ve ekipmanı en geç işe başlama tarihinde, işyerinde hazır bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

Teçhizat- Makine

a)300 adet Personel Tanıtım Kartı (Valilik onaylı.boyun askılı)

b)300 adet cop (kılıflı ve kemere takılabilir özellikte)

c)60 adet akülü şarj edilebilir el feneri

d)300 adet düdük (Metal,boyun askılı)

e)300 adet kelepçe (kılıflı)

f)100 adet el telsizi

g)5 adet motosiklet

h)2 adet binek aracı

i)1 adet minibüs

j) l adet hususi kamyonet..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece şikayet sahibine verilen 10.10.2007 tarihli cevapta; “Teknik şartnamenin 4-D maddesinin 13 üncü bendinde “Binalarda giriş-çıkışlarda personelin ve ziyaretçilerin kapı detektörleri kontrolleri kesinlikle sağlanacak, paket, ve çantalarında el detektörü araması yapılacaktır.” ibaresinde geçen el detektörlerinin idarece verilmeyeceği anlaşılmalıdır. Detektör giderlerinin sözleşme giderleri içinde yer alacağından ayrıca fiyat belirlenmemiştir.” açıklamasına yer verilmiştir.

                       

            İdari ve teknik şartnamede yüklenici tarafından karşılanacak makine ve teçhizata ilişkin düzenlemelerde el detektörlerine yer verilmediği halde, teknik şartnamenin  4-D maddesinin 13 üncü bendinde el detektörü araması yapılacağının belirtilmesi nedeniyle el dedektörlerinin istekliler tarafından mı, yoksa idare tarafından mı karşılanacağına ve 35 adet görev yerinde toplam kaç adet dedektör kullanılacağına ilişkin belirsizlik oluştuğu ve ihale dokümanında yer alan bahse konu düzenlemelerin isteklilerin teklif fiyatlarını oluşturmalarında tereddüde yol açacağı anlaşıldığından idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            12) Başvuru sahibinin onikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Firma İle İlgili Hususlar” başlıklı 6.12.F maddesinde; “Yüklenici iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır. İş yeri hekimi idaremizin onayıyla seçilecek daha sonra yüklenici ile anlaşması yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

4857 sayılı İş Kanunun “İşyeri hekimleri” başlıklı 81 inci maddesinde  “Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

             İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

             (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Kanuna veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, ikinci fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin iş yeri hekimliği hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri iş yeri sağlık birimi olarak da kullanılabilir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

            İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; “İşverenler, koruyucu ve acil sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olabilirler. Ortak sağlık birimi aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir. Ortak sağlık biriminde çalışacak personel sayısı ve nitelikleri, hizmet verilecek işyerlerinin yer aldığı risk grupları ve çalışanların toplam sayısı dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen diğer kriterlere göre tespit edilir. Ortak sağlık biriminin tüm giderleri hizmet alan işverenler tarafından karşılanır” hükmüne,

 

             “İşyeri hekimlerinin hizmet süresi” başlıklı 21 inci maddesinde; “İşyeri hekimleri, aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek için;

I inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 1 iş günü,

II inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 2 iş günü,

III üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 3 iş günü,

IV üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 4 iş günü,

V inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 5 iş günü,

gitmek zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Çalışanların Sağlık İşleri” başlıklı 39 uncu maddesinde ise; “Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı, ayrıca bu hizmetlerde iş yeri hekimliği ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderlerin önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceği ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyeceği, iş yeri hekimliği ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceği  hükmü bulunmaktadır.

 

            İlgili Kanun ve mevzuat hükümlerinin incelenmesi sonucunda; devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenlerin işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlü olduğu, şikayete konu özel güvenlik hizmetinin 06.03.2007 tarih ve 25747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Tebliği uyarınca ikinci risk grubunda yer aldığı ve söz konusu ihalede çalıştırılacak işçi sayısının 300 olduğu dikkate alındığında bu grupta işyeri hekimlerinin ayda en az 2 iş günü işyerine gitmelerinin gerektiği, bahse konu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde de işverenlerin ortak bir sağlık birimi kurabilmesine ve kurulmuş olanlara ortak olabilmesine olanak sağlanmış olması nedeniyle, iş yeri hekimliği hizmetlerine ilişkin giderlerin net olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, mevzuat uyarınca yüklenici tarafından ilgili sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak çalışanların her türlü sağlık önlemlerinin alınması gerektiği ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesi uyarınca idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bahse konu giderler için bir bedel öngörülmemesi gerektiği anlaşıldığından, şikayete konu ihalede idarece idari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş yeri sağlık birimi oluşturulmasına ve işyeri hekimi çalıştırılmasına yönelik bir giderin düzenlenmemesinde ve teknik şartnamede yüklenicinin iş yeri hekimi bulundurmak zorunda olduğunu belirten düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

13) Başvuru sahibinin onüçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

          Teknik şartnamenin 6.J maddesinde; “Yüklenici; kendisine ve çalıştırdığı tüm personele idaremiz tarafından teslim edilmiş olan tüm menkul, gayrimenkul, taşınır, taşınmaz tüm demirbaş malzemenin kullanımından, korunmasından, her türlü zarar-ziyan- kayıptan sorumludur. Tespit edilen zarar; ilgili firma tarafından o günkü değeri üzerinden en geç 1 ay içinde ödenmediği takdirde yasal gecikme cezası kesilerek aylık hakedişinden  kesilerek ödeme yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Kamu Düzenine Ve Mallarına Zarar Vermeme”  başlıklı 15 inci maddesinde; “Yüklenici işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü  içerisinde;

(a)    Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak,

            (b) Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır.

 Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.” hükmü,

          İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir…” hükmü yer almaktadır.

            İlgili mevzuat hükümlerinde; yüklenicinin kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyeceği, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacağı, belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderleri karşılayacağı, ayrıca sözleşme konusu işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu işin korunmasından sorumlu olduğu hükme bağlandığından, teknik şartnamede idare tarafından yükleniciye teslim edilmiş olan tüm menkul, gayrimenkul, taşınır, taşınmaz tüm demirbaş malzemenin kullanımından, korunmasından, her türlü zarar-ziyan- kayıptan yüklenicinin sorumlu olduğuna dair düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış olup şikayet sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale Kurulun 12.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3653 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; 

 

Karar verilmesine yer olmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul