İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3655
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :61
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3655
Şikayetçi:
 EKA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti., Başçavuş Sokak No:160/4 Küçükesat, ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Gençlik Mah. Atatürk Cad. Karaalioğlu Parkı İçi, ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28774
Başvuruya konu ihale:
 2007/120747 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 00.18.40.0078/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nca 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eka Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti.’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.10.2007 tarih ve 28774 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle;

 

            1) Şikayete konu ihalenin idari şartnamesinin 7.1.(o).2 maddesinde isteklilerden “Ticaret ve Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl da alınmış faaliyet belgesi” istenildiği ancak 20.08.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanında böyle bir düzenlemeye yer verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

          2) İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı maddesinde işin adının “Özel Güvenlik Alımı” olarak belirtildiği, ihale ilan metninde işin adının “01.01.2008 tarihinden itibaren 35 Birimin 12 aylık 300 personel ile Koruma ve Güvenlik İşi” olarak düzenlediği, ilan ve dokümandaki bu uyumsuzluğun isteklileri tekliflerini sunma ve hazırlama aşamalarında tereddüde düşürebileceği,

 

          3) Teknik şartnamenin “Yüklenici Firma İle İlgili Hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinde özel güvenlik personeline 2007 yılında verilecek giyecek malzemelerinin belirtildiği, ancak idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında olduğu belirtildiğinden ve söz konusu güvenlik hizmetinin 2008 yılında yapılacağı anlaşıldığından idarenin 2008 yılında verilecek giyecek malzemelerini belirtmesi gerektiği,

 

          4) İdari şartnamenin “Teklif fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “… Ayrıca ihale konusu hizmette çalışacak araç ve makine ekipmana ait her türlü giderleri( yakıt, tamir-bakım, sigorta, Role kirası v.s dahil) teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verildiği, buna karşın mevzuat uyarınca özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipmana ait maliyetlerin tamamının sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği, sonuç olarak ekipmanların ayrıca teklif fiyata dahil edilemeyeceği,

 

          5) Teknik Şartnamenin 4.D.13. maddesinde “Binalarda giriş-çıkışlarda personelin ve ziyaretçilerin kapı detektörleri kontrolleri kesinlikle sağlanacak, paket ve çantalarında el detektörü araması yapılacaktır…” düzenlemesine yer verilmesine rağmen idari ve teknik şartnamede el detektörlerinin istekli veya  idare tarafından mı karşılanacağına istekli tarafından karşılanacaksa miktarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, bu durumun isteklileri teklif hazırlama aşamasında tereddüde düşürebileceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

   1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.(b) maddesinde; “Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

              2) Tüzel kişi olması  halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.” düzenlemesi,

 

            Aynı şartnamenin 7.1.(o) maddesinde; “İhale konu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:…2) Ticaret ve veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl da alınmış faaliyet belgesi.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            20.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 4.1.2 nci maddesinde; “Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

              2) Tüzel kişi olması  halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “…İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin ve ilanın ilgili maddeleri incelendiğinde; idari şartnamenin 7.1.(o).2 nci maddesinde istenen Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınması gereken faaliyet belgesi ile ilanın 4.1.2  ve idari şartnamenin 7.1.(b) maddesinde istenen Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin birbiri ile içerik olarak aynı olduğu, ilgili Oda tarafından verilen sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesinin her ikisinden de ilgili işletmenin ilgili odaya kayıtlı ve kaydının halen geçerli  olduğunun anlaşıldığı belirlenmiştir.

 

            Belirtilen nedenlerle; her ne kadar idari şartnamenin 7.1.(o).2 maddesinde istenilen Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınan faaliyet belgesine ilanda yer verilmemiş ise de; Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınması gereken Oda Sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesinin içerik açısından aynı nitelikte olması nedeniyle iddia yerinde bulunmamıştır.

 

 2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olarak, miktarı ve türü de “Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 35 birimde 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 günü mesai bitimine kadar 300 adet özel güvenlik personeli ile koruma ve güvenlik işidir.” olarak belirtilmiştir.

                  

Şikayete konu ihalenin 20.08.2007 tarihinde yayınlanan ilanın başlığının “Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır” şeklinde düzenlendiği ilan başlığının altında ise “01.01.2008 Tarihinden İtibaren 35 Birimin 12 Aylık 300 Personel İle Koruma Ve Güvenlik İşi Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, aynı ilanın 2.(a) maddesinde işin niteliği, türü ve miktarı “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 35 birimin 01.01.2008 tarihinden itibaren 12 ay süreli 300 adet personel ile koruma ve güvenliğinin sağlanması işidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 31.2.2 maddesinde; “ ihale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı ve ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4734 Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

           

İdari şartnamenin ve ihale ilanının ilgili bölümlerinin incelenmesi sonucunda; ilanın başlığında ihale konusu işin “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olduğu belirtildiğinden, ilanın başlığı altında yer alan düzenlemede ihale konusu işin niteliği türü ve miktarına ilişkin bilgilere yer verildiği ve idari şartnamenin 2.(a) maddesinde ise ihale konusu işin adının açık olarak “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olduğu belirtilmiş bulunduğundan, gerek ilanın başlığı gerekse idari şartnamenin 2.(a) maddesi incelendiğinde ihale konusu işin adının “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olduğunun açık bir şekilde anlaşıldığı belirlenmiştir.

           

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Firma ile İlgili Hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinde yüklenicinin personele temin etmekle yükümlü olduğu giyecek malzemesi belirtilirken, “Özel Güvenlik Personeline 2007 Yılında Verilecek  Giyecek Malzemesi” başlığı altında giyecek ve teçhizatın adları ve miktarlarına yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin  “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin miktarı ve türü “… Antalya Büyükşehir Belediyesine Ait 35 birimde 01.01.2008 tarihinde 31.12.2008 günü mesai bitimine kadar 300 adet özel güvenlik personeli ile koruma ve güvenlik işidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği 26.3.3  maddesinde; “Adet ve Cins ve Özellikleri teknik şartnamede belirtilen (İçişleri Bakanlığından izinli ve onaylı) ve personele ayni olarak verilecek kıyafet bedelleri” düzenlemesine yer verilerek giysi bedelinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin ilgili maddeleri incelendiğinde söz konusu güvenlik işinin 2008 yılı içerisinde yapılacağı ve ihale konusu işin yürütülmesi esnasında giysinin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmakta olup, her ne kadar teknik şartnamede “2007 yılında verilecek giyecek malzemesi” ifadesine yer verilmiş ise de; ihale konusu iş 2008 yılında gerçekleştirileceğinden 2008 yılında çalıştırılacak personelin giyecek malzemesinin kastedildiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır.           

            Teknik şartnamenin ilgili maddesinde yer alan söz konusu düzenlemede yer alan maddi hatanın isteklilerin tekliflerini hazırlama ve sunma aşamalarında herhangi bir tereddüde yol açmayacak nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

               İdari Şartnamenin 26.3.6 maddesinde “İhale konusu hizmette çalışacak araç ve makine ekipmana ait her türlü giderler (yakıt, tamir-bakım, sigorta, role kirası v.s dahil) teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin “7.3.4.Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”  başlıklı maddesinde ve 20.08.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının “4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde “İsteklilerin ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak idari şartname ve Teknik şartnamede adeti ve özellikleri belirtilen teçhizat,makine ve ekipmanı en geç işe başlama tarihinde, işyerinde hazır bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

a)300 adet Personel Tanıtım Kartı (Valilik onaylı.boyun askılı) b)300 adet cop (kılıflı ve kemere takılabilir özellikte) c)60 adet akülü şarj edilebilir el feneri, d)300 adet düdük (Metal,boyun askılı), e)300 adet kelepçe (kılıflı), f)100 adet el telsizi, g)5 adet motosiklet, h)2 adet binek aracı, i)1 adet minibüs, j) l adet hususi kamyonet. 2 adet binek aracı ve 1 adet hususi kamyonet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacaktır. Binek aracı, minibüs ve hususi kamyonetin her birinin günlük 200 km., motosikletlerin 100 km. yol katedeceği dikkate alınacaktır. Araçların, yakıt, bakım, onarım, vergi, kasko, trafik kazası ve diğer giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…. Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir….” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII/G maddesinde; “….Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” hükmü yer almıştır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuatta; özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipmanın maliyetlerinin tamamının sözleşme ve genel giderler içinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceği belirtilmiştir.

 

            Bununla birlikte; söz konusu ihalede idari şartnamede yapılan düzenlemede ihale konusu hizmette çalışacak araç gerecin maliyetlerinin değil bu araç ve gerecin ihale konusu işin yerine getirilmesi süresince kullanılması sonucunda ortaya çıkan yakıt, tamir-bakım, sigorta, role kirası gibi her türlü giderin teklif maliyetine dahil bulunduğu belirtilmiş olduğundan, idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            Ayrıca mevzuatta; özel güvenlik hizmet alımlarında hizmetin yerine getirilmesinde araca gerek duyulması halinde aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin düzenlemenin ihale dokümanında yapılması gerektiği belirtilmiş olup; söz konusu ihalede de araçların katedeceği yola ilişkin düzenlemenin ihale dokümanında yapıldığı görülmüştür.

 

            Belirtilen nedenlerle; söz konusu ihalede güvenlik hizmetinin yerine getirilmesinde kullanılan araç ve teçhizatın yakıt, tamir-bakım, sigorta gibi giderlerinin teklif fiyata dahil bulunduğuna ilişkin düzenleme mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik şartnamenin “4-D Silahlı ve Silahsız Güvenlik Personellerinin Görev Tanımı” başlığı altında yer alan 13 üncü maddesinde; “Binalarda giriş-çıkışlarda personelin ve ziyaretçilerin kapı detektörleri kontrolleri kesinlikle sağlanacak, paket ve çantalarında el detektörü araması yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Firma ile İlgili Hususlar” başlığı altında bulunan  makine ve teçhizat listesinde 300 adet personel tanıtım kartı, 300 adet cop, 60 adet el feneri, 300 adet düdük, 300 adet kelepçe ve 100 adet telsizin belirtildiği ve belirtilen bu makine ve teçhizatı yüklenicinin çalıştıracağı personele  temin etmekle yükümlü olduğuna dair düzenlemenin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin “7.3.4.Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler”  başlıklı maddesinde ve 20.08.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının “4.3.3. Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinde “İsteklilerin ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak idari şartname ve Teknik şartnamede adeti ve özellikleri belirtilen teçhizat,makine .ve ekipmanı en geç işe başlama tarihinde, işyerinde hazır bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

Teçhizat- Makine

a)300 adet Personel Tanıtım Kartı (Valilik onaylı.boyun askılı)

b)300 adet cop (kılıflı ve kemere takılabilir özellikte)

c)60 adet akülü şarj edilebilir el feneri

d)300 adet düdük (Metal,boyun askılı)

e)300 adet kelepçe (kılıflı)

f)100 adet el telsizi

g)5 adet motosiklet

h)2 adet binek aracı

i)1 adet minibüs

j) l adet hususi kamyonet..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece şikayet sahibine verilen 10.10.2007 tarihli cevapta; “Teknik şartnamenin 4-D maddesinin 13 üncü bendinde “Binalarda giriş-çıkışlarda personelin ve ziyaretçilerin kapı detektörleri kontrolleri kesinlikle sağlanacak, paket, ve çantalarında el detektörü araması yapılacaktır.” ibaresinde geçen el detektörlerinin idarece verilmeyeceği anlaşılmalıdır. Detektör giderlerinin sözleşme giderleri içinde yer alacağından ayrıca fiyat belirlenmemiştir.” açıklamasına yer verilmiştir.

                       

            İdari ve teknik şartnamede yüklenici tarafından karşılanacak makine ve teçhizata ilişkin düzenlemelerde el detektörlerine yer verilmediği halde, teknik şartnamenin  4-D maddesinin 13 üncü bendinde el detektörü araması yapılacağının belirtilmesi nedeniyle el dedektörlerinin istekliler tarafından mı, yoksa idare tarafından mı karşılanacağına ve 35 adet görev yerinde toplam kaç adet dedektör kullanılacağına ilişkin belirsizlik oluştuğu ve ihale dokümanında yer alan bahse konu düzenlemelerin isteklilerin teklif fiyatlarını oluşturmalarında tereddüde yol açacağı anlaşıldığından idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede; İdari Şartnamenin “7.3.4.Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler”  başlıklı maddesinde ve 20.08.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının “4.3.3. Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinde; “İsteklilerin ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak idari ve teknik şartnamede adet ve özellikleri belirtilen teçhizat, makine ve ekipmanı en geç işe başlama tarihinde, işyerinde hazır bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir. Teçhizat-Makine…..g)5 adet motorsiklet h)2 adet binek aracı i)1 adet minibüs j)1 adet hususi kamyonet. 2 adet binek aracı ve 1 adet hususi kamyonet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacaktır. Binek aracı, minibüs ve hususi kamyonetin her birinin günlük 200 km., motosikletlerin 100 km. yol katedeceği dikkate alınacaktır. Araçların, yakıt, bakım, onarım, vergi, kasko, trafik kazası ve diğer giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.”  düzenlemesine,

 

            Şikayete konu ihaleye ait teknik şartnamenin “Hizmette Kullanılacak  Araç ve Ekipman” başlıklı 7.(A) maddesinde, kullanılacak araçların teknik özellikleri belirtilirken, 2 adet binek araç, 1 adet hususi kamyonet, 1 adet minibüs ve 5 adet motorsiklete ait özellikler belirtilmiştir. Aynı şartnamenin 7.(B) maddesinde ise; “4 adet binek tipi araç ve 1 adet motorsiklet idaremiz sorumlu elemanlarının kontrol ve denetim aracı olarak, 4 adet motorsiklet ise diğer nöbet yerlerinde 24 saat ve haftanın 7 günü kesintisiz olarak güvenlik personelleri tarafından kullanılacaktır. Binek araçlarının günlük 200 kilometre, idare tarafından kullanılacak motorsikletin günlük 100 kilometre yol gideceği dikkate alınacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.3.6 maddesinde; “İhale konusu hizmette çalışacak araç ve makine ekipmana ait her türlü giderler (yakıt, tamir-bakım, sigorta, role kirası v.s dahil) teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “ihale ve ön yeterlilik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

           

            Şikayete konu ihaleye ait ilanın, idari ve teknik şartnamenin ilgili maddeleri incelendiğinde; ilanın 4.3.3, idari şartnamenin 7.3.4 ve teknik şartnamenin 7.(A) maddesinde 2 adet binek araç ile 1 adet minibüs ve 1 adet hususi kamyonet ve 5 adet motorsikletten bahsedilirken, teknik şartnamenin 7.(B) maddesinde 4 adet binek araç ve 5 adet motorsikletten bahsedildiği, ayrıca ilanın 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddelerinde  2 adet binek aracının ve 1 adet hususi kamyonetin idarenin sorumlu elemanlarınca kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacağı belirtilmesine karşın teknik şartnamenin 7.(B) maddesinde 4 adet binek aracının ve 1 adet motosikletin kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacağının belirtildiği anlaşılmaktadır.

 

            İhale ilanı ile ihale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemelerin birbirine uygun bulunmaması nedeniyle şikayet konusu ihale hizmeti için 2 adet binek araç mı yoksa 4 adet binek araç mı istenildiği hususu ve kontrol ve denetim aracı olarak hangi araçların kullanılacağı ve kontrol ve denetim aracı olarak kullanılacak araç sayısı anlaşılamadığı gibi, teknik şartnamede istenen binek araçlar ile kamyonet, minibüs ve motorsiklete ait teknik özelliklerin birbirinden farklı olduğu ve belirtilen araçlara ait yakıt, bakım onarım, vergi, kasko gibi tüm giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı dikkate alındığında; ilan ve idari şartname ile teknik şartname arasında ve teknik şartnamenin de 7.(A) ve 7.(B) maddeleri arasında yer aldığı anlaşılan yukarıda belirtilen uyumsuzluğun isteklileri tekliflerini hazırlama aşamasında tereddüde düşürebileceği anlaşıldığından, dokümanın mevzuata uygun düzenlenmediği belirlenmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihalenin Kurulun 12.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3653 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Karar verilmesine yer olmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul