İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3657
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :63
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3657
Şikayetçi:
 Raif İnşaat Gıda Taşımacılık Otom. Sayaç Ltd.Şti. Atatürk Cad. Şevket Bitlis İşhanı K.6 D.23 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği Alata Mahallesi Hastane Caddesi Nu:100 Erdemli /MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29042
Başvuruya konu ihale:
 2007/82165 İhale Kayıt Numaralı “1 Kalem 20 İşçi İle 29 Aylık Hasta ve Refakatci Yönlendirme İdari Birimler Veri Girişi ve Veri Hazırlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.18.57.0097/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliğince 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/82165 İKN´li “1 Kalem 20 İşçi İle 29 Aylık Hasta ve Refakatci Yönlendirme İdari Birimler Veri Girişi ve Veri Hazırlama” ihalesine ilişkin olarak Raif İnşaat Gıda Taşımacılık Otom. Sayaç Ltd.Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 29042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 06.08.2007 tarihinde Erdemli Devlet Hastanesi tarafından yapılan “1 Kalem 20 İşçi İle 29 Aylık Hasta ve Refakatci Yönlendirme İdari Birimler Veri Girişi ve Veri Hazırlama” ihalesine istekli olarak katıldıkları, idarenin geçerli teklif bulunmadığından ihalenin iptaline karar verildiği yönündeki yazısının firmalarına tebliğ edildiği, oysa tekliflerinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, ayrıca idareden zarf açma ve belge kontrol tutanağını yazı ile istedikleri ancak bu isteklerine herhangi bir cevap alamadıkları, idare tarafından pazarlık usulü ile yapılacak olan yeni ihalede firmalarına da davet mektubu gönderilmesini istedikleri ancak bu taleplerine de cevap alamadıkları belirtilerek, ihalenin iptali yönündeki ihale komisyonu kararına yönelik olarak düzeltici işlem tesis edilerek tekliflerin yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının; “1 Kalem 20 İşçi ile 29 (Yirmidokuz) Aylık Hasta Refakatçi Yönlendirme, İdari Birimler Veri Girişi ve Veri Hazırlama Hizmetleri İşi” olduğu,

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; ihale konusu iş süresince (29 ay) her bir işçiye üç yazlık ve üç kışlık iş önlüğünün verileceği, her bir işçi için aylık 26 gün üzerinden yol ücreti ödeneceği, çalışacak işçilerin yemeklerinin hastane tarafından karşılanacağı ve sigorta risk prim oranının % 1,5 olduğunun belirtildiği,

 

Teknik Şartnamenin “Personel Rejimi” başlıklı 3 üncü maddesinde ise;

“…

5- Personeller için asgari ücret X 1 maaş verilecek ve bu maaş üzerinden SSK primi yatırılacaktır…

6- Erkek ve bayan personeller için renklerini hastane idaresinin belirleyeceği kışlık ve yazlık iş önlüğü giymek zorundadır. İş önlüğü sadece üst önlükten ibarettir. İhale yirmi dokuz aylık olduğundan firma her bir personele için üç yazlık üç kışlık olmak üzere altı adet kıyafet verecektir…


8- Tüm işçiler vardiyalı olarak cumartesi veya Pazar günü olmak şartıyla haftada bir gün izin kullanacaklardır. Mesai günleri toplam haftada altı, ayda yirmi altı gündür.


10- Kurumumuz yemekhanesinde yemek çıktığı için personel yemeğini yemekhaneden yiyecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde ihale konusu işin süresinin 01.08.2007-31.12.2009 tarihleri arasında 29 ay olarak düzenlendiği,

 

Görülmüştür.

 

            Öte yandan, idare tarafından 23.07.2007 tarihli Zeyilname ile Teknik Şartnamenin 3.8. maddesinin;

 

“3.8. Bir işçinin haftalık mesaisi 45 saat olup, aylık çalışma gün sayısı 26 gündür. Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı günü, toplam 6 (altı) personel çalıştırılacaktır. 2009 yılı Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı günü hesaplaması için 2008 yılı baz alınacaktır.

İdari Tip Şartnamemizde işin süresi 29 aylık olarak belirtilmiş iken ihale gününü ileriye alınması sebebi ile ihale süresi 28 aylık olup 31.12.2009 tarihinde bitecektir.”şeklinde değiştirildiği belirlenmiştir.

 

İhale dosyasının incelenmesinden, 13.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihaleye teklif veren 4 isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, 1 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, 1 isteklinin teklifinin ise geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak, ihalede geçerli teklif bulunmadığından ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yer verilen maliyet kalemleri esas alınarak Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle yapılan hesaplamada; ihale konusu işin 28 ay olduğu, ihale konusu işte toplam 20 kişinin çalıştırılacağı ve sigorta risk prim oranının ise % 1,5 olduğu dikkate alındığında, % 3 sözleşme giderleri dahil (resmi-dini bayram günlerine ilişkin çalışma, giyim ve yol hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 409.977, 90 YTL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

 İdarenin yaklaşık maliyet tespit tutanağına esas olan hesaplamada resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününe ilişkin çalışılacak gün sayısının 219 olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak toplam gün sayısının 219 olduğu esas alındığında ise teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (giyim ve yol hariç)  415.321,66 YTL’ye karşılık geldiği belirlenmiştir.

 

Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin ise (giyim ve yol hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan 415.321,66 YTL’nin üzerinde teklif verdikleri anlaşılmıştır.
            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;  

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

     İdarece bu hükme dayanılarak idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatını düşük bulduğu firmaların tekliflerini reddetmeden önce teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin firmalardan ayrıntılı açıklama istenmesi gerekirken, açıklama talep edilmeden tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

     Öte yandan, Mikrodata Bilişim Teknolojileri İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti.& Belsoft Bilişim Sisteml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 550.000,00 YTL’lik teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

  Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı düzenlemesi altında yer alan “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı (c) bendinde; 

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yukarıda yer verilen düzenleme doğrultusunda gerekli sorgulama işleminin yapıldığına ilişkin herhangi bir belge ve bilgiye rastlanılmamıştır. Bu nedenle anılan Tebliğ çerçevesinde gerekli sorgulama yapılmadan sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Megatek Kırt. Tem. Elkt. Elktron. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin “Geçici Teminat” başlıklı 27 nci maddesinde; “…27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir” hükmü yer almaktadır.

 

İhale tarihi 24.07.2007 iken, 23.07.2007 tarihli zeyilname ile ihale tarihinin 12 gün ertelendiği, istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun süresinin ise ihalenin 24.07.2007 tarihinde yapılacağı varsayıldığından 24.11.2007 tarihine kadar geçerli olduğu, oysa geçici teminat mektubunun süresinin ihale tarihi olan 06.08.2007 tarihinden itibaren 120 gün daha geçerli olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda geçici teminat mektubunun geçerlik süresinin yetersiz olduğu anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 14.08.2007 tarihinde iptal edildiği ancak, idarenin iptal işleminde tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı tespit edildiğinden, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi ve tekliflerin yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden  değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul