İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3661
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :67
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3661
Şikayetçi:
 Mega Temizlik Organizasyon Yönt. Bilgi Sistm. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Rıhtım Caddesi No: 32/4 Kadıköy/İSTANBUL (ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Boyabat Belediye Başkanlığı, Boyabat/SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28186
Başvuruya konu ihale:
 2007/108332 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.18.13.0102/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Boyabat Belediye Başkanlığı’nca 24.08.2007 tarihinde açık ihale uslü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mega Temizlik Organizasyon Yönt. Bilgi Sistm. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 12.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.10.2007 tarih ve 28186 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde teklif edilen bedelin % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer iş tanımıyla uyumlu iş deneyim belgesi istendiği, iş deneyim belgesi olarak Servicmaster A.Ş. ile yaptıkları sözleşme ve eki faturaları ibraz ettikleri, iş deneyim belgeleri teklif edilen bedelin % 30’undan fazla olmasına rağmen ihale komisyonunca kabul edilmediği ve tekliflerinin ihale dışı bırakıldığı, iş deneyim belgelerinin kabul edilmemesine gerekçe olarak iş deneyim belgesine konu işin 01.02.2002 tarihinde başlamasının gösterildiği, ihale için en uygun fiyat teklifi verdikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş idari şartnamenin 2 nci maddesinde; beş ay süre ile 25 kişi ile park, bahçe, refüj, cadde ve sokakların temizlik hizmet alımı olarak belirtilmiştir.

 

            İlan ve idari şartnamenin mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Mega Tem. Org. Yön. Bilg. Sist. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ihaleye, Servicemaster Temizlik Tekstil Gıda ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 24.01.2005 tarihinde düzenlenmiş, “Günlük Temizlik, Detay Temizlik ve Güvenlik” hizmetlerine ilişkin 4.115.935.000.000,00 TL sözleşme bedeli olan KİK032.0/H numaralı standart form olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmuştur. İş deneyim belgesinde,  sözleşme tarihi 01.02.2002,

kabul tarihi 01.02.2002, belge tutarı ise 181.061.000.000,00 TL olarak belirtilmiştir.

 

            İhale komisyonu Mega Tem. Org. Yön. Bilg. Sist. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinde işin kabul tarihinin 01.02.2002 olmasından dolayı, iş deneyim belgesine konu işin ihaleden önceki son 5 yıl içerisinde gerçekleşmesi şartına uymadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasına karar vermiş ve başvuru sahibinin şikayet başvurusunu da bu gerekçeyle reddetmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur” hükmü,

 

           Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi (e) bendinde; “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının ise sözleşme bedelinin asgari % 50’si oranında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu, iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Mega Tem. Org. Yön. Bilg. Sist. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale zarfı içerisinde sunduğu Servicemaster A.Ş. tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde işin kabul tarihinin 01.02.2002 olarak belirtildiği, ihale ilanının ise 10.08.2007 tarihli olduğu dikkate alındığında, belgenin işin son beş yıl içerisinde yapılmış olması şartını sağlamadığı, dolayısıyla ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibi itirazen şikayet dilekçesi ekinde, ihaleye sunduğu iş deneyim belgesine konu olan Servicemaster Temizlik Tekstil Gıda ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan işe ilişkin sözleşmeyi ve bu sözleşmenin yürütülmesine ilişkin bir kısım fatura fotokopileri sunmuş bulunmakla birlikte,  bu belgeleri, diğer bir ifadeyle sözleşme ve onaylı fatura suretlerini ihale zarfı içerisinde ihaleye vermediği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.B.b.4. (b) alt bendinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin iş deneyim belgesi olarak özel sektöre yönelik iş deneyim belgesi sunduğu, ancak özel sektöre gerçekleştirilmiş bir iş için bu işe ait sözleşme ve faturayı ihale zarfı içerisinde sunmadığı, Kurumca belirlenmiş standart forma göre düzenlenmiş bir belge verdiği, dolayısıyla sunduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 5 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı 4 isteklinin teklif verdiği ancak iki tane teklifin geçerli olduğu, ancak bu tekliflerden bir tanesinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu, yaklaşık maliyetin altında geçerli bir teklifin kaldığı göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

           

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul